POLICIJSKA POSTAJA CELJE

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Matjaž MASTNAK Center in Dolgo Polje
2. Franci TOPLIŠEK Lava, Medlog, Ostrožno, Nova vas in Dečkovo naselje
3. Matjaž MASTNAK Aljažev hrib, Pod gradom, Savinja, Kajuh, Šlander, Štore, Svetina in Teharje
4. Darko ULAGA Ljubečna, Trnovlje, Škofja vas, Hudinja in Gaberje
5. Bogdan ROBNIK
Vojnik, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini
6. Danilo UNGAR Dobrna in Nova Cerkev

 

POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJUR

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Uroš MALGAJ Mestna skupnost Šentjur, Šentjur - Rifnik, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Loka, Prevoje, Vrbno - Podgrad
2. Miran FUCHS
Dramlje, Blagovna, Ponikva, Dolga gora, Kalobje, Planina in občina Dobje

 

POLICIJSKA POSTAJA ŽALEC

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Sebastjan ŠPEGLIČ
Žalec, Vrbje, Petrovče in Levec
2. Anton VENEK Prebold, Sešče, Griže in Liboje
3. Roman JELEN Šempeter, Gotovlje, Galicija in Ponikva pri Žalcu
4. Jakob UDRIH Polzela, Andraž nad Polzelo, Braslovče in Letuš
5. Dušan LAMPRET
Gomilsko, Tabor, Trnava in Vransko

 

POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Barbara ŠELEKAR
Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji
2. Peter NEUHOLT Ljubno in Gornji Grad
3. Boris MIHIN Solčava in Luče

 

POLICIJSKA POSTAJA LAŠKO

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Robert BEZAMOVSKI Laško, Rečica pri Laškem in Marija Gradec
2. Darja JOŠT Rimske Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Jurklošter in Z. most
3. Danijel HITER Radeče, Vrhovo, Jagnjenica in Svibno

 

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKE KONJICE

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Gabrijela HORVAT JAKOPIČ
Vitanje
2. Marjan PAHOLE Zreče, Gorenje nad Zrečami, Resnik, Skomarje, Stranice in Dobrovlje
3. Andrej TOMAŽIČ Slovenske Konjice, Bezina, Brdo Vešenik, Gabrovlje, Polene, Zeče
4. Peter KOVŠE Draža vas, Sp. Grušovje, Jernej pri Ločah, Konjiška vas, Loče pri Poljčanah, Sojek - Kamna gora, Špitalič, Tepanje, Zbelovo in Žiče

 

POLICIJSKA POSTAJA VELENJE

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Aleksander LEVPUŠČEK MČ Velenje – levi breg – vzhod, MČ Velenje – levi breg – zahod, MČ Velenje – desni breg, Šalek
2. Uroš MEDVED Stara vas, Staro Velenje, Pesje Podkraj, Kavče, Šentilj
3. Goran HALILOVIČ Velenje - Gorica, Šmartno, Zgornji Šalek, Konovo, Bevče, Vinska gora, Paka pri Velenju, Cirkovce, Škale-Hrastovec, Plešivec
4. Zoran STOJKO KREVZEL Šoštanj, Gaberke, Ravne, Bele vode, Zavodnje, Šentvid, Topolšica, Skorno – Florjan, Lokovica
5. Roman PAVIĆ Šmartno ob Paki, Paška vas, Rečica ob Paki

 

POLICIJSKA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Bogdan NARAT
Rogatec
2. Jožica GABERŠEK ŠKET Rogaška Slatina

 

POLICIJSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Krsto KRIVOKAPIČ Šmarje pri Jelšah
2. Marko KRČ Podčetrtek
3. Dušan JURGEC
Kozje in Bistrica ob Sotli

 

POLICIJSKA POSTAJA DRAVOGRAD

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Boštjan HELBL
KS Dravograd in Libeliče
2. Aleš VRABIČ
KS Črneče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje

 

POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Tomaž HARTMAN
Radlje ob Dravi
2. Andrej HRIBERNIK Muta-Vuzenica
3. Vojko KLUG
Podvelka, Ribnica na Pohorju

 

POLICIJSKA POSTAJA RAVNE NA KOROŠKEM

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Zvonko URŠNIK Ravne - Trg, Čečovje, Dobja vas, Naverški vrh, Javornik, Šance, Kotlje, Brdinje, Podgora, Uršlja Gora, Preški Vrh, Koroški Selovec in Podkraj
2. Zoran KRALJ Prevalje
3. Tomaž STRMČNIK Črna na Koroškem, Mežica

 

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENJ GRADEC

Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva
1. Mojca AREH MO Slovenj Gradec, četrtne skupnosti Center, Polje, Stari trg - mesto, Legen – mesto, Stari trg- mesto, Štibuh
2. Matej MORI
občina Mislinja, vaške skupnosti Završe, Dovže, Dolič
3. Janez SMOLAK O Slovenj Gradec, vaške skupnosti Stari trg, Pameče - Troblje, Sele-Vrhe, Gradišče, Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Turiška vas, Šmartno, Legen