Sorodne objave

 

Tu so zapisane samo okvirne informacije o pogojih za vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Natančnejši pogoji so določeni v Zakonu o tujcih (ZTuj-2)

Vstop in zapustitev države

Če oseba vstopa v Republiko Slovenijo preko zunanje schengenske meje, sta vstop v državo in zapustitev države dovoljena samo na za to določenih mejnih prehodih.

Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na letališču in zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, ne pomeni vstopa v državo.

Obveznost posedovanja potne listine

Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki Sloveniji imeti veljavno potno listino, razen če z zakonom ali mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.

Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo skupaj z osebo, v potno listino katere so vpisani.

Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo skupaj, pri tem pa morajo imeti osebe, ki so vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi njihova istovetnost. Vodja skupine mora imeti osebno potno listino.

Dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo

Tujec mora imeti za vstop v Republiko Slovenijo poleg veljavne potne listine tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom ali mednarodnim sporazumom drugače določeno.

Zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo

Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlogov, določenih v Zakoniku o schengenskih mejah.

O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole po postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah. Zoper zavrnitev vstopa se tujec lahko pritoži v osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Zavrnitev vstopa se označi v tujčevi potni listini in vnese v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o schengenskih mejah.

Dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji

Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to dovoljeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma mednarodnim sporazumom. Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop v državo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni v zadnjih 180 dneh. Dovoljeno število dni prebivanja se lahko izračuna tudi s t. i. schengenskim kalkulatorjem.

Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom dovoljenega časa, če tako odloči pristojni organ.

Zapustitev države

Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom.

Tujcu se ne dovoli izstop iz države, če je zoper njega uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost, in to zahteva organ, ki vodi postopek.

Vizumi in njihovo izdajanje

Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje.

Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno listino, pri čemer mora biti veljavnost potne listine najmanj tri mesece daljša od veljavnosti vizuma.

Vizum tujcu ne daje pravice do zaposlitve ali dela.

Vrste vizumov

Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino in če ni z zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega vstopa v državo. Tujec mora v prošnji navesti namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno listino, v katero se lahko pritrdi vizum in po potrebi dokumentacijo, s katero dokaže namen in pogoje svojega obiska. Vizume izdajajo diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije v tujini , in sicer izdajajo naslednje vizume:

Pomembno

Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v Slovenijo!

Podrobnejše informacije o vizumih so objavljene na portalu GOV.SI:

Zavrnitev izdaje vizuma

Tujcu se vizuma ne izda, če:

 • obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa;
 • prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma druge ustrezne listine ali, na zahtevo pristojnega organa, druge potrebne dokumentacije;
 • če se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi osebno.

Tujcu se lahko izda tranzitni vizum, ne glede na obstoj razlogov za zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije in če dokaže, da ima zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil iz Republike Slovenije.

Razveljavitev vizuma

Vizum se lahko razveljavi, če:

 • se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpolnjeval pogojev, določenih v Zakonu o tujcih;
 • se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo vizuma;
 • je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne podatke, ali je namenoma prikril okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;
 • tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne listine;
 • je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz države.

Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v Republiki Sloveniji, mora državo nemudoma zapustiti.

Obveznost prevoznikov

Prevoznik lahko pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če ima ustrezno potno listino in vstopno dovoljenje, ki jih kot državljan določene države potrebuje. 

Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti pripeljal na mejo, takoj sprejeti nazaj v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz države. Kadar prevoznik tujca ne more odpeljati iz Slovenije, mora na svoje stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori.

Dovoljenje za prebivanje

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje

Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom.

Več o dovoljenih za začasno/stalno prebivanje, pogojih in postopkih pridobitve: Vstop in prebivanje v Sloveniji in Infotujci.si

Prijava in odjava prebivališča tujca

Prijava in odjava prebivališča tujca poteka na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) .

Več informacij o tem, kako lahko državljani tretjih držav prijavijo prebivališče, je objavljenih na portalu Infotujci.si, v poglavju Prijava prebivališča

Izkazovanje istovetnosti tujca

Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino, osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno listino za tujca, z dovoljenjem za prebivanje, izdanem v obliki samostojne listine, ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ, v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost.

Na zahtevo policista mora tujec izročiti listino, s katero izkaže svojo istovetnost. Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji.

Tujec svoje listine ne sme posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.

Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne listine oziroma druge listine, razen potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, mora tujec prijaviti policiji takoj oziroma najkasneje v 24 urah, ko je to ugotovil. Policija izda tujcu o tem potrdilo.

Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oziroma drugo listino, ki jo je izdal pristojni organ Republike Slovenije, razen potnega lista za tujca in dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, mora to takoj naznaniti najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini, pristojnemu za diplomatsko konzularne zadeve.

Nezakonito prebivanje

Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, mora državo zapustiti nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil postavljen. Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Sloveniji, če:

 • je nedovoljeno vstopil;
 • mu je bil razveljavljen vizum ali je pretekel rok, za katerega je bil izdan, ali prebiva v Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma lahko v Sloveniji;
 • nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati.

Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja, sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o čemer se mu izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do odločitve o prošnji.

Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo, mora organ, ki izda odločbo, upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

Odpoved prebivanja

Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, se lahko prebivanje odpove:

 • če je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;
 • če ogroža varnost države, javno varnost ali javni mir.

Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko, razen iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku, prebivanje odpove, če:

 • prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je bilo dovoljenje izdano;
 • zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
 • je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev;
 • ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako drugače zagotovljeno.

Prostovoljno vračanje in odstranjevanje tujcev

Policija tujcu, ki nezakonito prebiva na območju Republike Slovenije, razen v primerih iz 1. odstavka 64. člena Zakona o tujcih, izda odločbo o vrnitvi. Z odločbo o vrnitvi se tujcu določi rok za prostovoljni odhod. Določita se tudi ukrep odstranitve tujca v skladu z 69. členom Zakona o tujcih in ukrep prepovedi vstopa v skladu s 67. členom Zakona o tujcih, ki pa se ne izvršita, če tujec zapusti državo v postavljenem roku. Rok za prostovoljni odhod se ne določi tujcu, čigar bivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni red, javno varnost ali varnost države ali pri katerem obstaja nevarnost pobega. Zoper odločbo o vrnitvi se lahko tujec pritoži v petih dneh od vročitve odločbe. Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico do brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo neodvisni izvajalci.

Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo, območje držav članic Evropske unije in območje držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 v roku za prostovoljni odhod, ki mu je naložen v skladu s tem zakonom, sicer policija ravna po določbah tega zakona, ki se nanašajo na odstranitev tujca.

Povezane vsebine

info tujciSI Priseljevanje v Slovenijo (informacije o vstopu in prebivanju v Sloveniji, o vključevanju tujcev v slovensko družbo in o postopku priznavanja statusa mednarodne zaščite)

Potovalne odobritve ETIAS

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)