Sorodne objave

 

Zaposlovanje in solanje v policiji naslovnica Kandidati za policiste (kakor tudi kandidati za policiste - nadzornike državne meje) morajo za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje formalne pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije)
 • da nima dvojnega državljanstva
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo
 • da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije (velja za kandidata za policista za varovanje objektov državnih organov) oziroma ga bo pridobil v osmih mesecih od sklenitve delovnega razmerja (velja za kandidata za policista),
 • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti (te ugotavljamo v okviru nadaljnjega izbirnega postopka)

 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so uvrščeni v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:

 • psihološki in zdravniški pregled
 • razgovor z izbirno komisijo
 • informativni razgovor v zvezi s presojo vsebine tetovaž
 • varnostno preverjanje

Več o tem: Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste


Povezane vsebine

Priporočila za pripravo na preizkus telesnih zmogljivosti