Sorodne objave

 

Zaposlovanje in solanje v policiji naslovnica Kandidati za policiste (kakor tudi kandidati za policiste - nadzornike državne meje) morajo za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje formalne pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije)
 • da nima dvojnega državljanstva
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo
 • veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije
 • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti (te ugotavljamo v okviru nadaljnega izbirnega postopka)

 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so uvrščeni v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti:

 • psihološki in zdravniški pregled
 • razgovor z izbirno komisijo
 • varnostno preverjanje

Več o tem: Izbirni postopek za zaposlitev kandidatov za policiste


Povezane vsebine

Razpis za kandidate za policiste in vpis na izobraževanje v višješolski študijski program Policist (objavljen: 1. 2. 2021, rok za prijavo: najkasneje do 18. 3. 2021) *

* Dijaki zadnjega letnika in drugi, ki še niso končali šole in pridobili vozniškega izpita, lahko dokazila pošljejo naknadno, in sicer o zahtevani (V.) stopnji izobrazbe do 12. julija 2021, o vozniškem izpitu B-kategorije do 31. maja 2022.