1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Odgovorna uradna oseba: generalni direktor policije
Datum prve objave kataloga: 5. 7. 2005
Datum zadnje spremembe: 13. 6. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.policija.si/index.php/informacije-javnega-znacaja

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Temeljna delovna področja

Slovenska policija, ki je z Zakonom o policiji 18.julija 1998 postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti, zagotavlja visoko stopnjo notranje varnosti vsem prebivalcem Republike Slovenije tako, da ščiti ustavno ureditev, demokratični politični sistem, človekove pravice in temeljne svoboščine ter druge ustavnopravne vrednote. Delovanje policije temelji na uveljavljanju in spoštovanju pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in strokovnosti ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Policija svoje cilje, programe in načine dela prilagaja varnostnim potrebam. Osnovno vodilo je opravljanje policijske dejavnosti v skupnosti, pri čemer izhaja iz:

 • poslanstva, da pomaga ljudem, skrbi za njihovo varnost in za varnost premoženja;
 • temeljnih vrednot, ki se kažejo v zakonitem in strokovnem delu, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, poštenosti, nepristranskosti, nediskriminatornosti in odgovornosti, ter
 • vizije, da z razvojem kadrov, organizacije in stroke ter z vzpostavljanjem partnerskega odnosa s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varno življenje ljudi.

Slovenska policija ima več strateških ciljev in usmeritev, toda njen temeljni cilj je kratek in jedrnat: zagotoviti notranjo varnost v Republiki Sloveniji ter prevzeti svoj del odgovornosti za globalno varnost.


V skladu z zakonom policija opravlja naslednje naloge:

 • varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi;
 • preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijemlje storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim organom in zbira dokaze ter raziskuje okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov;
 • vzdržuje javni red;
 • nadzira in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah v uporabi za javni promet;
 • varuje državno mejo in opravlja mejno kontrolo;
 • opravlja naloge, določene v predpisih o tujcih;
 • varuje določene osebe, organe, objekte in okoliše;
 • varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno;
 • izvaja naloge, določene v zakonih in podzakonskih aktih.


Organiziranost policije:

Policija opravlja naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. Sedež policije je v Ljubljani.

Generalna policijska uprava

Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave. Poleg tega koordinira, usmerja in nadzoruje delo organizacijskih enot policije in notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave, zagotavlja zakonito opravljanje nalog, izdaja predpise in druge akte, za katere je pooblaščen, odreja ukrepe in odloča v skladu z zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi zakonov.

Za opravljanje posameznih policijskih nalog so zadolženi:

Takšna razčlenjenost generalne policijske uprave je posledica njenih nalog in centralizacije finančne, kadrovske in izobraževalne funkcije.

Poleg regulativne, koordinativne in nadzorstvene funkcije operativne službe opravljajo tudi nekatere operativne naloge.


Policijska uprava

Na regionalni ravni policijske naloge opravlja 11 policijskih uprav, katere vodijo direktorji, ki so za svoje delo in delo celotne policijske uprave odgovorni generalnemu direktorju policije.

Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, ki jo vlada ustanovi na določenem območju države, določi pa tudi njen sedež. Policijske uprave so z generalno policijsko upravo povezane organizacijsko in funkcionalno. Členitev strokovnih služb na policijskih upravah je namreč prilagojena strukturi strokovnih služb generalne policijske uprave. Njene enote so naslednje:

 • Služba direktorja policijske uprave,
 • Sektor uniformirane policije,
 • Sektor kriminalistične policije,
 • Operativno-komunikacijski center in
 • Služba za operativno podporo.


Policijska postaja

Policijska postaja je ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno delovno področje; je osnovna organizacijska enota na lokalni ravni. Njeno območje in sedež določa minister. Vodi jo komandir, ki je za svoje delo in delo celotne policijske postaje odgovoren direktorju policijske uprave.

Glede na delovno področje so:

 • policijska postaja
 • postaja prometne policije,
 • postaja mejne policije,
 • postaja pomorske policije,
 • postaja letališke policije,
 • postaja železniške policije (ukinjena 1. 10. 2007),
 • postaja konjeniške policije,
 • postaja vodnikov službenih psov,
 • policijska postaja za izravnalne ukrepe


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Generalna policijska uprava

Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

tel. št.: +386 1 428 51 11

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
informacije javnega značaja: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Predstavnica policije za odnose z javnostmi:
Maja CIPERLE ADLEŠIČ
telefon: + 386 1 428 46 76
GSM: + 386 41 396 966
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete:

Drago MENEGALIJA
telefon: + 386 1 428 57 45
GSM: + 386 41 733 479
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vodstveni delavci generalne policijske uprave in policijskih uprav 


Policijske uprave

Policijska uprava Celje
Ljubljanska cesta 12
3000 Celje
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Celje: Milena TRBULIN
telefon: (03) 544 24 20
GSM: 041 732 493
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Koper
Ulica 15. maja 16
6000 Koper
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Koper: Anita LESKOVEC
telefon: (05) 613 13 61
GSM: 041 780 270
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Kranj
Bleiweisova cesta 3
4000 Kranj
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnik v Policijski upravi Kranj: mag. Bojan KOS
telefon: (04) 233 62 26

GSM: 031 771 518
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Ljubljana
Prešernova 18
1000 Ljubljana
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnik za odnose z javnostmi v Policijski upravi Ljubljana: Tomaž TOMAŽEVIC
telefon: (01) 361 02 23
GSM: 030 451 476
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Ljubljana: Aleksandra GOLEC
telefon: (01) 361 03 81
GSM: 030 605 459
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Maribor
Maistrova ulica 2
2000 Maribor
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Maribor: Anita KOVAČIČ ČELOFIGA
telefon: (2) 222 12 25
GSM: 031 687 360
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Murska Sobota

Ulica arhitekta Novaka 5
9000 Murska Sobota
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Murska Sobota: Suzana RAUŠ
telefon: (02) 522 42 29
GSM: 051 626 040
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Nova Gorica
Sedejeva 11
5000 Nova Gorica
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnik za odnose z javnostmi v Policijski upravi Nova Gorica: Dean BOŽNIK
telefon: (05) 303 42 24
GSM: 041 639 131
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Policijska uprava Novo mesto
Ljubljanska cesta 30
8000 Novo mesto
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

predstavnica za odnose z javnostmi v Policijski upravi Novo mesto: Alenka DRENIK
telefon: (07) 332 72 20
GSM: 041 724 936
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Seznam tiskovnih predstavnikov policijskih uprav


Policijske postaje

Seznam policijskih postaj po policijski upravah 

Organigram organa

Organigram generalne policijske uprave 

Organigram policijske uprave 

2. b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela: /
2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe:

mag. Anita KODRE
URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
tel. št.: 01 428 44 60
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

mag. Mitja PERKO
URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
tel. št.: 01 428 48 71
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Petra RECEK
URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
tel. št.: 01 428 45 91
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

mag. Jože PLAZAR
URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
tel. št.: 01 514 70 29
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tadeja KOLENC
URADNA OSEBA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Ministrstvo za notranje zadeve
POLICIJA
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana
tel. št.: 01 428 46 13
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:


Povezave:

Predpisi EU
2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Poročila


Načrti


Programi, strategije


Drugo

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • statistični podatki o prometnih nesrečah
 • statistični podatki o kršitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (zlasti zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog)
 • statistični podatki o kršitvah javnega reda in miru
 • podatki o nasilju v družini, med vrstniki, med otroki in starejšimi ...
 • statistični podatki o posameznih vrstah kaznivih dejanj
 • preventivni nasveti (nakup rabljenega vozila, umetniških predmetov ...)
 • informacije o dražbah najdenih stvari
 • informacije o prijavi javnih dogodkov policiji
 • informacije, povezane z izdajo (posebnega) plačilnega naloga (rok za plačilo kazni v polovičnem znesku, možnost plačila na obroke, vrnitev preveč plačanega zneska, vložitev zahteve za sodno varstvo ...)
 • informacije o posameznih policijskih postopkih in policijskih pooblastilih
 • informacije o posamičnih dogodkih
 • informacije o zaposlovanju v policiji