Sorodne objave

 

V nujnih primerih, ko gre za nasilje v družini, policija samostojno izreče prepoved približevanja, da zagotovi varnost žrtvi in prepreči nadaljnje nasilje. O izrečenem ukrepu obvesti tudi center za socialno delo. Če se kršitelj ne sme približati tudi vzgojno-izobraževalnemu zavodu, ki ga obiskuje otrok ali mladoletnik, policija seznani tudi vodstvo zavoda s trajanjem ukrepa prepovedi in drugimi podatki, pomembnimi za zaščito otroka ali mladoletnika.

Dobro je vedeti!

Izrekanje ukrepa prepovedi približevanja je samostojna odločitev policista v konkretnem primeru nasilja v družini; zanjo policija ne sprejema vlog.


Ukrep prepovedi približevanja policist izreče ustno, nato pa v šestih urah izda pisno odredbo - prvi izrek prepovedi velja skupno 48 ur. Zakonitost in pravilnost izrečenega ukrepa samodejno preveri tudi preiskovalni sodnik (sodišče) ter o svoji odločitvi izda posebno odločbo. Če izrečeni ukrep policije potrdi, običajno podaljša njegovo veljavnost na skupno 15 dni (od prve ustne prepovedi policista).

Žrtev nasilja lahko pred iztekom veljavnosti izrečenega ukrepa pri istem sodišču (sodniku) predlaga podaljšanje veljavnosti tega ukrepa (predloži dokazila o svoji ogroženosti, npr. izjave, SMS-sporočila, pisma, navedbe o kršitvah tega ukrepa ipd.). Sodišče presodi predlog žrtve in lahko veljavnost ukrepa potrdi, običajno podaljša njegovo veljavnost na skupno 60 dni.

slika gumba za takojšnji izhod s spletne straniUkrep prepovedi približevanja, ki ga izreče policija, zajema tudi določitev razdalje do kraja, ki je kršitelj ne sme namerno preseči (razdalja do 200 metrov glede na kraj, kjer je žrtev). Kot kraj se določi kraj, kjer žrtev stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje.

Policijska prepoved približevanja zajema še prepoved nadlegovanja žrtve po komunikacijskih sredstvih. Ob izreku tega ukrepa mora kršitelj takoj zapustiti kraj bivanja, policistom pa izročiti tudi ključe prebivališča, v katerem živi skupaj z žrtvijo. Ob neupoštevanju odredbe policisti kršitelja odstranijo s kraja. 

Policija lahko kadar koli opravi nadzor nad spoštovanjem pravil o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja. Ob morebitnih kršitvah tega ukrepa izreče globo od 300 do 800 evrov. Policisti smejo kršitelja, ki kljub izrečeni globi zaradi kršitve prepovedi približevanja ponovno krši odrejeno prepoved, pridržati do največ 12 ur.

Sodišče: varovalni (zaščitni) ukrepi

Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini lahko žrtev nasilja sama sodišču predlaga izrek varovalnih (zaščitnih) ukrepov (tudi prepoved približevanja). Sodišča jih izrekajo tudi z veljavnostjo do dvanajst mesecev, z možnostjo podaljšanja za še dodatnih dvanajst mesecev. Dobro je vedeti: take predloge sodišča obravnavajo prednostno, zato priporočamo uporabo tudi teh možnosti.


Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji
Osebna varnost