Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Predlogi predpisov 16. oktober 2008
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)


Državni predpisi:

Podzakonski predpisi:

 1. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
 2. Kolektivna pogodba za policiste
 3. Navodilo o sprejemanju prijave javnega shoda oziroma javne prireditve v elektronski obliki (26. 6. 2009) interni dokument  
 4. Navodilo o zakloniščnem redu
 5. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije
 6. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države
 7. Odlok o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije
 8. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji
 9. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje
 10. Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo ter izdaji spričeval (certifikatov)
 11. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi programa usposabljanja in kataloga znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence
 12. Odredba o določitvi registracijskih območij za registracijo motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji
 13. Odredba o določitvi števila delovnih mest policistov, začasno premeščenih v Posebni oddelek
 14. Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
 15. Odredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije
 16. Odredba o izobrazbi in drugih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v višješolskem študijskem programu Policist
 17. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
 18. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Policist
 19. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 20. Pravila za izvajanje nadzora v policiji (interni dokument) 
 21. Pravilnik o bivanju v Centru za tujce in izdaji izkaznice o dovolitvi zadrževanja
 22. Pravilnik o delih in opremi vozil
 23. Pravilnik o delih, ki jih policist ne sme opravljati
 24. Pravilnik o dopolnilnih delih policijske uniforme
 25. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 26. Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
 27. Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga
 28. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
 29. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
 30. Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
 31. Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
 32. Pravilnik o izpitu za izvajanje policijskih pooblastil
 33. Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti
 34. Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
 35. Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
 36. Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju
 37. Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
 38. Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju
 39. Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah
 40. Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
 41. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
 42. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
 43. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
 44. Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT
 45. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 46. Pravilnik o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
 47. Pravilnik o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
 48. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 49. Pravilnik o nadomestilu za vpogled in posredovanje podatkov iz evidenc policije
 50. Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 51. Pravilnik o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
 52. Pravilnik o napotitvi javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in organov v sestavi v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (št. 007-152/2008/1, 13. 5. 2008) 
 53. Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje
 54. Pravilnik o nomenklaturi poklicev
 55. Pravilnik o notranji kontroli
 56. Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov
 57. Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
 58. Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu in nadomestnem certifikatu
 59. Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 60. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
 61. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
 62. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril
 63. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije (neuradno prečiščeno besedilo NPB-8),   Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje zadeve za potrebe Policije (št. 007-96/2024/14 (165-01) z dne 15. 5. 2024) 
 64. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov
 65. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 66. Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
 67. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
 68. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj
 69. Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji
 70. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
 71. Pravilnik o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij
 72. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
 73. Pravilnik o počitniški dejavnosti MNZ - neuradno prečiščeno besedilo (interni akt)  
 74. Pravilnik o spremembi Pravilnika o počitniški dejavnosti MNZ (interni akt) 
 75. Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih
 76. Pravilnik o policijskih pooblastilih
 77. Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz
 78. Pravilnik o posesti in nošenju orožja in streliva v policiji
 79. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole
 80. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
 81. Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju
 82. Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca
 83. Pravilnik o potrdilu o zaznavi ali naznanitvi in obravnavi kaznivega dejanja
 84. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
 85. Pravilnik o požarnem redu
 86. Pravilnik o požarnem varovanju
 87. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
 88. Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju
 89. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
 90. Pravilnik o priznanjih policije
 91. Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu
 92. Pravilnik o projektiranju cest
 93. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
 94. Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori uslužbencem policije
 95. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
 96. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
 97. Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov
 98. Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
 99. Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme (interni dokument) 
 100. Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
 101. Pravilnik o službeni izkaznici policistov
 102. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini
 103. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije  
 104. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen
 105. Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
 106. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 107. Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
 108. Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi in oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi
 109. Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
 110. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
 111. Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu in poteku usposabljanja pripravnikov
 112. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
 113. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 114. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
 115. Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
 116. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
 117. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
 118. Pravilnik o varnostnih znakih
 119. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
 120. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
 121. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
 122. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu
 123. Pravilnik o varovanju ogroženih delavcev policije
 124. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodila, ter doječih delavk
 125. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 126. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
 127. Pravilnik o vozniškem izpitu
 128. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
 129. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
 130. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom
 131. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
 132. Pravilnik o zaščiti podatkov policije
 133. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
 134. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih
 135. Sklep o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 136. Sklep o določitvi protokolarnih pravil
 137. Sklep o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
 138. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2)
 139. Uredba o cestninskih cestah in cestnini
 140. Uredba o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji
 141. Uredba o določitvi obrambnih potreb
 142. Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa
 143. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
 144. Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
 145. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi
 146. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev
 147. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov
 148. Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
 149. Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih
 150. Uredba o kategorizaciji državnih cest
 151. Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov
 152. Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji
 153. Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti
 154. Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
 155. Uredba o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije
 156. Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
 157. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 158. Uredba o obrambnem načrtovanju
 159. Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo
 160. Uredba o obveznem organiziranju varovanja
 161. Uredba o odpadkih
 162. Uredba o organih v sestavi ministrstev
 163. Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
 164. Uredba o upravnih zvezah
 165. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
 166. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 167. Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo Republike Slovenije ter pristojnimi organi v drugih državah
 168. Uredba o pomožni policiji
 169. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 170. Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti in premoženjem in varščinami
 171. Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
 172. Uredba o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino
 173. Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
 174. Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
 175. Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenihv organih državne uprave
 176. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
 177. Uredba o upravnem poslovanju
 178. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
 179. Uredba o varnosti na javnem letališču
 180. Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov
 181. Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
 182. Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije
 183. Uredba o varovanju tajnih podatkov
 184. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
 185. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
 186. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja