Sklad za notranjo varnost (2014-2020), področje: Policijsko sodelovanje in krizno upravljanje

 

first line

FIRST LINE neposredni izvajalci, ki se srečujejo z vprašanjem radikalizacije - Osveščanje in spodbujanje izgradnje zmogljivosti v regiji Zahodnega Balkana - št. projekta: HOME/2014/ISFP/AG/RADX/7533

Angl.: FIRST LINE Practitioners Dealing with Radicalization Issues - Awareness Raising and Encouraging Capacity Building in the Western Balkan Region

Projekt FIRST LINE temelji na sklepih procesa Brdo, sprejetih na neformalnem srečanju notranjih ministrov (junija 2014), kjer je bila posebna pozornost namenjena vprašanjem kot so krepitev regionalnega sodelovanja in usklajevanje EU pomoči pri izpolnjevanju pogojev iz 24. poglavja, nadaljnjemu razvoju sodelovanja na področju boja proti terorizmu in učinkovitemu boju proti novim tveganjem in varnostnim grožnjam varnosti na Zahodnem Balkanu, ki prav tako vplivajo na varnost EU. Projekt gradi na EU Regionalni delavnici na področju boja proti nasilnemu ekstremizmu na Zahodnem Balkanu (iz okt 2014), ki so jo skupaj organizirala ESZD, Evropska komisija in vlada ZDA. Neposredno naslavlja potrebo po odnosih med Evropsko mrežo za osveščanje o radikalizaciji (RAN) in enakovrednimi akterji na Zahodnem Balkanu ter se osredotoča na krepitev osveščenosti in razumevanja, ki je potrebno za vzpostavitev ustreznih nacionalnih RAN struktur pri projektnih partnerjih iz Zahodnega Balkana. Projekt podpira tudi aktivnosti boja proti terorizmu v okviru mreže policijskih strokovnjakov t.i. CTI iniciative, ki jo vodi Slovenija in je bila formalizirana leta 2011 pod okriljem procesa Brdo. Cilj CTI iniciative je izboljšati izmenjavo informacij, uvesti standarde EU in nuditi podporo operativnemu delu policije.

Celoten projekt je namenjen osveščanju neposrednih izvajalcev, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem radikalizacije in sicer s prenosom znanj, izkušenj ter dobrih praks, ki so zbrane v t.i. EU RAN mreži. Projekt bo na podlagi modela RAN pomagal projektnim partnerjem iz regije ZB pri ustvarjanju ustreznih pogojev za samostojno ugotavljanje glavnih groženj, izzivov, vplivov kot tudi priložnosti, ter predstavljal temelj pri krepiti sodelovanja in vključevanja vseh zainteresiranih nacionalnih akterjev in struktur.


Posebni cilji projekta:

 • krepitev zmogljivosti relevantnih deležnikov v ciljni regiji ZB (npr. Policija, drugih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zaporov in probacijskih služb, zdravstvenega in izobraževalnega sektorja, nevladnih organizacij, itd.), da bodo prepoznali glavne grožnje in vidike, ki spodbujajo vse pogostejšo radikalizacijo, ki lahko vodi k nasilnemu ekstremizmu in terorizmu vključno s tujimi borci;
 • nuditi pomoč pri razumevanju mednarodnih, evropskih pravnih standardov in politik, ki se ukvarjajo z radikalizacijo in novačenjem;
 • spodbuditi določeno osveščenost na strateški in sistemski ravni, ki bo omogočala relevantnim deležnikom na ZB lažjo in učinkovitejšo uporabo ukrepov za identifikacijo sprožilnih dejavnikov, ki vplivajo na radikalizacijo;
 • pomagati regiji ZB pri prepoznavanju lastnih potencialov in relevantnih deležnikov ter njihovih vlog;
 • kjer je to primerno za projektnega ZB partnerja izvesti prenos dobrih praks, ki so nastale v okviru zbiranja evropskih pristopov, izkušenj in praks,
 • omogočiti redno izmenjavo informacij prek mreže SIENA, študij primerov, modusov operandi in dobrih praks policij na operativni ravni in sicer preko CTI mreže.


Aktivnosti:

 • FIRST LINE otvoritveni dogodek;
 • priprava strukturiranega vprašalnika in analiza stanja (state of play) na področju radikalizacije na ZB;
 • dvodnevni preliminarni obiski v projektnih partnerjih iz ZB;
 • 6 interaktivnih delavnic s ciljem spodbuditi osveščanje na področjih, ki jih pokrivajo RAN projekti EU;
 • 4 operativni sestanki CTI mreže;
 • vzpostavitev varovane spletne strani za CTI mrežo;
 • priprava in sprejem SIENA komunikacijskega protokola za delovanje CTI mreže;
 • zaključna konferenca.


Navedene aktivnosti bodo:

 • spodbudile razprave o tveganjih radikalizacije, o potrebi po medsektorskem in horizontalnem pristopu k tovrstnim tveganjem in bodo vodile k prepoznavanju slabosti in pomanjkljivosti, kot tudi nakazale možnosti za učinkovitejše preprečevanje radikalizacije;
 • dale pobudo za ustvarjanje pogojev za vzpostavitev t.i nacionalnih platform za spodbujanje reševanja problema radikalizacije;
 • spodbudile projektne partnerje iz regije ZB k prepoznavanju primarnih tveganj in razlogov ter projektne partnerje na nacionalni ravni spodbudile k obravnavi tovrstnih vprašanj v okviru usklajevalnega organa, katerega člani bodo nato odgovorni za prenos znanj in usklajevanje z neposrednimi izvajalci.


Beneficiarji projekta so:

 • Neposredni izvajalci iz 6 projektnih partnerjev iz Zahodnega Balkana;
 • Konzorcij projekta (AT, BE, CZ, HR, SI);
 • Druge države članice EU;
 • CTI mreža.


Pričakovani rezultati:

 • popis in analiza dejanskega stanja v projektnih partnericah in s tem v regiji ZB;
 • izboljšana osveščenost na podlagi medsektorskih interaktivnih delavnic;
 • izmenjava dobrih praks med regijo ZB in EU, katerih namen je izboljšati učinkovitost in uspešnost na področju boja proti terorizmu in okrepitev uporabe skupnih standardov;
 • zaščitena CTI spletna stran;
 • SIENA komunikacijski protokol za CTI mrežo.


Trajanje projekta: 15.1.2016 – 14.1.2018 + 5 mesecev (do 14.6.2018)

Vir financiranja: Sklad za notranjo varnost (2014-2020), instrument za finančno podporo na področju policijsko sodelovanje in krizno upravljanje,

Razpis: Prečevanje radikalizacije, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, 2014

Vrednost projekta:  976.236,11EUR

Znesek upravičenih stroškov: 948.872,91 EUR

Znesek so-financiranja EU: 853.805,62  EUR

Odstotek so-financiranja: 90%

 

Partnerji projekta FIRST LINE v abecednem vrstnem redu:

 • AL - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (General Directorate of Albanian Police)
 • AT - Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (Federal Ministry of the Interior, Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism)
 • BA - Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina)
 • BA - Državna agencija za istrage i zaštitu (State Investigation and Protection Agency of Bosnia and Herzegovina)
 • BA - Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina)
 • BE - Belgische Federale Politie (Belgian Federal Police)
 • CZ - Útvar pro odhalovani organizovaného zločinu, Služby kriminálni policie a vyšetřování, Policie Češké republiky (Police of the Czech Republic, Organized Crime Division, Criminal Police and Investigation Service)
 • HR - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ministry of the Interior of the Republic of Croatia)
 • Kosovo* - Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës, Policia ë Kosovës (Ministry of the Interior of the Republic of Kosovo, Kosovo Police)
 • MK - Министерство за внатрешни работи нa Pепублика Mакедонија, Yправа за безбедност и контраразузнавање (Ministry of the Interior of Macedonia, Security and Counterintelligence Service)
 • MNE - Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Uprava policije (Ministry of the Interior of Montenegro, Police Directorate)
 • RS - Министарство унутрашњих послова Републиke Србијe (Ministry of the Interior of the Republic of Serbia)


* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa in je v skladu z UNSCR 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.