Sporočila za javnost

Ognjemet je prižiganje pirotehničnih izdelkov za zabavo na tleh ali njihovo izstreljevanje v zrak. Pri tem dobimo različne svetlobne učinke. Toda: ali veste, kakšna dovoljenja potrebujemo zanj, kako zagotoviti varnost pri tem in kje ognjemeta sploh ni dovoljeno izvajati?

Opozorila in nasveti

  • Vsi pirotehnični izdelki so nevarni, ker vsebujejo eksploziv!
  • Če najdete neeksplodirano ognjemetno telo, ga ne premikajte, ampak to takoj sporočite izvajalcu ognjemeta ali na številko 112 ali 113!
  • Ne poskušajte sami izdelovati pirotehničnih zmesi ali izdelkov. Za izdelovanje je potrebno veliko znanja o lastnostih posameznih snovi in kemijskih reakcijah, zato je dovoljeno le proizvajalcem s strokovnim znanjem in ustreznimi laboratorijskimi in proizvodnimi prostori.
  • Eksperimentiranje po "receptih" in navodilih na internetu vodi v nesrečo! Zakaj bi se morala zgoditi nesreča, da bi to verjeli?


Kaj je ognjemet?slika ognjemeta

Ognjemet je prižiganje pirotehničnih izdelkov za zabavo na tleh ali njihovo izstreljevanje v zrak. Pri tem dobimo različne svetlobne učinke. V zrak se izstreljujejo ognjemetne bombe različnih kalibrov in oblik, ki so napolnjene pretežno s črnim smodnikom in kovinskimi oksidi. Ti oksidi se v zraku ob vžigu smodnika razletijo in zgorijo na različne načine ter v različnih barvah. Ognjemet se že od 15. stoletja, v podobni obliki kot danes pa od 18. stoletja, uporablja za popestritev in poudarjanje slovesnosti na prireditvah in ob različnih priložnostih, saj ga ljudje zaradi raznoterosti oblik in barv sprejemajo z naklonjenostjo in občudovanjem.

Pravna opredelitev

Pirotehnični izdelki po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)-(Ur. l. RS, št. 35/08) sodijo med eksplozive. Razvrščajo se v ognjemetne izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke.

Za njihovo nabavo doma je potrebno dovoljenje za nakup, za nabavo v tujini pa dovoljenje za uvoz in prenos. Glede na količino eksplozivnih snovi so ognjemetni izdelki razvrščeni v štiri kategorije.

Ognjemete s pirotehničnimi izdelki kategorij F3 in F4 lahko izvajajo le strokovno usposobljene osebe s certifikatom usposobljenosti, ki poznajo tehniko in tehnologijo izvedbe, možne nevarnosti in vse varnostne ukrepe.

Za ognjemet je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere se izvaja. Lahko je del javne prireditve, za katero je tudi potrebno dovoljenje. Varnostne zahteve ter tehnični in drugi pogoji za izvajanje ognjemetov so določeni v Pravilniku o izvajanju ognjemetov (Ur. l. RS, št. 104/08).

Kje ognjemeta ni dovoljeno izvajati?

Ognjemeta ni dovoljeno izvajati v bližini bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, v neposredni bližini objektov z lahko vnetljivimi snovmi, ob avtocestah, pod daljnovodi in v njihovi neposredni okolici, ob nadzemnih naftovodih in plinovodih, v neposredni okolici zdravstvenih domov, šol, vrtcev, športnih dvoran in igrišč ter objektov  in prostorov, namenjenih za opravljanje verskih obredov, ko v njih potekajo dejavnosti, ter v zavarovanih območjih v naravi, kjer je tako določeno s predpisi.

Zagotavljanje varnosti

Za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja mora poskrbeti izvajalec s strokovnimi, organizacijskimi, tehničnimi in administrativnimi ukrepi, navedenimi v Pravilniku o izvajanju ognjemetov. Izvajalec mora izdelati elaborat, v katerem so navedeni potek ognjemeta in vsi varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati ves čas trajanja ognjemeta.

Pred izdajo dovoljenja pristojna upravna enota preveri:

  • strokovno usposobljenost osebe, ki je odgovorna za izvedbo ognjemeta,
  • ustreznost elaborata, ki ga mora izdelati izvajalec ognjemeta in iz katerega so razvidni način in potek ognjemeta ter vsi varnostni ukrepi in po potrebi opravi ogled mesta izvedbe.

Nadzor nad izvajanjem v dovoljenju predpisanih ukrepov

Za upoštevanje zahtev in pogojev za izvedbo ognjemeta je potreben stalni nadzor, ki ga izvajajo:

  • izvajalec ognjemetov, ki z elaboratom, dovoljenji in certifikati dokazuje, da strokovno obvlada vse elemente izvedbe,
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve,
  • policija, ki lahko nadzira upravičenost oziroma zakonitost posesti eksploziva.

Če izvajalec opusti varnostne ukrepe, se mu prepove uporaba eksplozivov.