Vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za njen nacionalni del SIS II, in sicer Urad SIRENE (angl. Supplementary Information Request at National Entry – izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni).

Nacionalni urad SIRENE za Slovenijo je organiziran kot oddelek znotraj Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Urad deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu in zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih informacij v zvezi z razpisi ukrepov ter omogoča sprejemanje zahtevanih ukrepov, ko so razpisi za osebe ali predmete vneseni v SIS in se te osebe ali predmeti ob iskanju najdejo med zadetki.

Uradi SIRENE so odgovorni za nemoteno delovanje nacionalnih delov SIS II in sprejemajo ukrepe v skladu z zakonodajo s tega področja. Treba je poudariti, da je s sistemom SIS II in njegovimi pomožnimi elementi, tj. z uradi SIRENE, doseženo zelo široko in boljše sodelovanje med policijami na osnovni ravni. S pomočjo teh tehničnih in operativnih sistemov namreč krožijo vse informacije, ki jih bodo določili končni uporabniki v sistemu (v glavnem policisti na ulici).

Uradi SIRENE so temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, tj. sistematičnega policijskega sodelovanja, ki temelji na medsebojni izmenjavi podatkov in razpisov za iskanje oseb in predmetov, ki jih države prosilke stalno in sproti posodabljajo po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot bi bile informacije obravnavane v nacionalnem pravnem okviru.

Celotno poslovanje med uradi SIRENE je poenoteno (standardizirano) na podlagi Priročnika SIRENE, ki se nenehno spreminja in dopolnjuje v okviru Komisije EU.

Naloge in pristojnosti

Osrednje naloge nacionalnih uradov SIRENE se nanašajo predvsem na izmenjavo dodatnih informacij ob razpisu tiralice, v primeru zadetka, v primeru razpisa ukrepa zavrnitve vstopa državljanov iz tretjih držav in v drugih primerih. Pri vseh kategorijah razpisov uradi SIRENE preverijo skladnost postopka in tehnično kakovost podatkov; preverijo, ali je upoštevan predpisan vrstni red postopkov in drugo. Poleg osrednjih nalog pa imajo zelo velik pomen tudi dodatne naloge, ki se nanašajo na kontinuirano, pospešeno mednarodno policijsko sodelovanje.

Osrednje naloge nacionalnih uradov SIRENE se nanašajo predvsem na izmenjavo dodatnih (supplementary) informacij:

 • pred razpisom tiralice,
 • sočasno oziroma vzporedno z razpisom tiralice,
 • v primeru večkratnega razpisa tiralice,
 • v primeru označitve tiralice (flag),
 • v primeru zadetka (hit),
 • v primeru razpisa ukrepa zavrnitve vstopa državljanov iz tretjih držav,
 • o nezmožnosti izvajanja določenega ukrepa, ki je predviden v primeru zadetka,
 • v primeru spremembe namena,
 • v primeru nepravilnosti podatkov ali v primeru nezakonito shranjenih podatkov in o pravici vpogleda v lastne podatke in pravici do poprave podatkov.

Naloge, ki jih uradi SIRENE opravijo pri vseh kategorijah razpisov, se nanašajo na:

 • preveritev skladnosti postopka z določbami Uredbe;
 • preveritev tehnične kakovosti podatkov;
 • upoštevanje predpisanega vrstnega reda postopkov;
 • takojšnje obveščanje razpisnice v primeru zadetka (hit) in
 • izmenjava dodatnih informacij.

Poleg osrednjih nalog pa imajo zelo velik pomen tudi dodatne naloge, ki se nanašajo na kontinuirano, pospešeno mednarodno policijsko sodelovanje:

 • izmenjava informacij na področju policijskega sodelovanja (40. in 41. člen – čezmejno opazovanje in zasledovanje),
 • razpisovanje tiralic in izmenjava informacij v okviru SIS II imata prednost pred razpisovanjem in izmenjavo informacij preko Interpola (razpisa zoper isto osebo se ne izključujeta).

Uradi SIRENE nimajo namena nadomestiti ali posnemati organizacije Interpol. Čeprav se nekatere naloge prekrivajo, pa se načela delovanja in sodelovanja med pogodbenicami občutno razlikujejo od tistih, ki veljajo za Interpol (Mednarodna organizacija kriminalistične policije).

Razpisi v SIS II in ustrezne spremembe podatkov imajo vedno prednost pred razpisi in izmenjavami informacij preko Interpola. Ta prednost še posebej velja v primeru nasprotij med razpisom iz SIS II in iz Interpola. V okviru schengenske ureditve je prednost dana razpisom SIS II pred razpisi Interpola. Slednji se bodo izjemoma pojavljali (razpisi, ki jih sporazum ne predvideva, na primer nezmožnost vnašanja umetniških predmetov v sistem SIS II, in tisti, ki nimajo vseh informacij za razpis v sistemu SIS II).