Vsak posameznik ima v skladu z 58. členom Sklepa Sveta (št. 2007/533/PNZ) in 41. členom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije (št. 1987/2006) pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so vneseni v Schengenski informacijski sistem druge generacije (second generation Schengen Information System – SIS II).

Državljani držav članic schengenskega območja kot tudi državljani drugih držav imajo poleg pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, vnesenimi v SIS II, tudi pravico do zahtevka za popravek netočnih lastnih osebnih podatkov, shranjenih v SIS II, in pravico do zahtevka za izbris nezakonito shranjenih lastnih osebnih podatkov v SIS II. Vsakdo ima na tej podlagi pravico, da na ozemlju vsake države schengenskega območja na sodišču ali pri drugem po nacionalni zakonodaji pristojnem organu zahteva popravek, izbris, pridobitev informacije ali odškodnino v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanj.

Zahteva za vpogled in seznanitev z lastnimi osebnimi podatki v SIS II se v Sloveniji vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Policiji:

Policija - Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova 2
1501 Ljubljana
telefon: 01 428 40 00
telefax: 01 428 47 33

Zahtevek za vpogled v lastne osebne podatke v SIS II je treba vložiti na posebnem obrazcu.

Obrazec vsebuje podatke o osebi, ki podaja zahtevo, dodatne informacije, povezane z zahtevo, ki utegnejo olajšati postopek, ter pravni pouk o pravicah posameznika, rokih za vložitev zahteve ter možnostih pritožbe in pritožbenem organu.

30. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da mora Policija kot upravljavec nacionalnega dela SIS II zbirke osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov:

  • omogočiti vpogled v katalog SIS II;
  • potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v nacionalni zbirki SIS II in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov iz nacionalne zbirke SIS II, ki se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam uporabnikov, ki so jim bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
  • dati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje SIS II, in o metodi obdelave;
  • dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo v SIS II, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
  • pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja.

Schengenski informacijski sistem druge generacije vsebuje le točno določene kategorije podatkov, ki jih vnašajo države pogodbenice preko nacionalne podatkovne zbirke. Osebne podatke lahko pooblaščene osebe uporabljajo le v skladu z nameni, opredeljenimi s Sklepom in Uredbo.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v SIS II tudi na straneh Informacijskega pooblaščenca