1. januarja 2007 se v slovenski monetarni sistem uvaja evro, ki bo nadomestil slovensko valuto - tolar. Sprememba vpliva tudi na plačevanje glob in stroškov postopka, ki jih v postopku o prekršku v plačilnih nalogih in odločbah o prekršku izreka Policija kot prekrškovni organ.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Ur. list RS, št. 40/06; ZP-1C) je v tretjem odstavku 55. člena določil, da se globe, določene v slovenskih tolarjih po do sedaj veljavnih predpisih, izrekajo do začetka uporabe evra kot denarne enote Republike Slovenije.

Način spremembe globe, določene v tolarjih, v globe, določene v evrih, v predpisih, ki veljajo in se uporabljajo na dan začetka uporabe evra kot denarne enote v naši državi, se je določil z Zakonom o uvedbi evra (Ur. list RS št. 114/06) in Uredbo Sveta ES, št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006, o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejmejo evro (Ur. list EU, št. L 195/1).

Uredba Sveta določa menjalno razmerje med evrom in tolarjem v višini 239,640 tolarjev za en evro.

Zakon o uvedbi evra določa, da se začne obdobje dvojnega obtoka (tolarjev in evrov) 1. 1. 2007 in se zaključi 14. 1. 2006 ob 24. uri, kar pomeni, da lahko kršitelji, ki gotovinsko plačujejo globe in stroške postopka, izrečene v tolarjih, le-te plačajo v evrih ali tolarjih. V tem obdobju, tj. od 1. do 14. 1. 2007, se kot zakonito plačilno sredstvo še vedno lahko uporabljajo tolarski bankovci in kovanci. Izjema je negotovinsko plačevanje izrečenih glob in stroškov postopka (po posebnih položnicah in plačilnih nalogih BN1), ki se preneha opravljati v tolarjih že 1. 1. 2007. Plačevanje glob in stroškov postopka po posebnih položnicah in plačilnih nalogih BN1 je torej od 1. 1. 2007 naprej možno samo v evrih.

Po 15. 1. 2007 od 00.00 ure naprej mora kršitelj (gotovinsko in negotovinsko plačilo) izrečeno globo in stroške postopka plačati samo v evrih.

Za preračun glob oziroma stroškov postopka, izrečenih v prekrškovnem postopku, je ob plačilu oziroma predložitvi naloga za plačilo po drugem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi evra odgovoren kršitelj (dolžnik), saj v zvezi s tem ni sklenjenega posebnega dogovora oziroma v drugem predpisu ni določeno drugače.

Za pomoč pri preračunavanju izrečenih glob in stroškov postopka o prekršku objavljamo preračunane zneske predpisanih glob in stroškov postopka v evre:


Globe in stroški prekrška

v SIT -> v EUR
-------------------------------------
5.000 -> 20,86
7.500 -> 31,30
9.500 -> 39,64
10.000 -> 41,73
12.500 -> 52,16
15.000 -> 62,59
20.000 -> 83,46
25.000 -> 104,32
30.000 -> 125,19
35.000 -> 146,05
40.000 -> 166,92
45.000 -> 187,78
50.000 -> 208,65
60.000 -> 250,38
70.000 -> 292,10
75.000 -> 312,97
80.000 -> 333,83
90.000 -> 375,56
100.000 -> 417,29
120.000 -> 500,75
125.000 -> 521,62
150.000 -> 625,94
200.000 -> 834,59
250.000 -> 1.043,23
300.000 -> 1.251,88
400.000 -> 1.669,17
425.000 -> 1.773,49
500.000 -> 2.086,46
600.000 -> 2.503,76
800.000 -> 3.338,34
850.000 -> 3.546,99
1.000.000 -> 4.172,93


Policija kot prekrškovni organ od 1. 1. 2007 naprej vse zneske izrečenih glob in stroškov postopka o prekršku v plačilnih nalogih in odločbah o prekrških ter sklepih o stroških postopka določa v evrih.

Do vključno 31. 12. 2006 Policija globe in stroške postopka z navedenimi konkretnimi pravnimi akti določa še v tolarjih, za preračun skladno z Zakonom o uvedbi evra pa mora poskrbeti kršitelj, ki mu je izrečena globa oziroma stroški postopka.