Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad je na Okrožno državno tožilstvo v Celju podal kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in dve gospodarski družbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije po 229. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 ter zoper eno od navedenih fizičnih oseb tudi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 235. členu KZ-1.

Preiskovalci so ugotovili, da je osumljena oseba, zaposlena pri gospodarski družbi iz Celja, storila kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije in kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti z namenom, da bi pridobila premoženjsko korist dvema pravnima osebama iz Celja in eni povezani fizični osebi. V ta namen je osumljena oseba v šestih prijavah na razpis za sofinanciranje projektov lažno predstavljala izpolnjevanje pogojev iz razpisa ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v imenu te družbe sklenila pet pogodb o sofinanciranju projekta za posamezne regije, medtem ko za šesto regijo zaradi premajhnega števila točk ni bila izbrana. Na tej podlagi je nato osumljena oseba izvajala programe socialne aktivacije tudi s kadrom brez ustrezne usposobljenosti, le-to pa v zahtevkih za izplačila lažno prikazala, kot da so le-ti ustrezno usposobljeni in kot da so projekti formalno ustrezni. Na zgoraj opisani lažni podlagi za opisane programe socialne aktivacije je nato osumljena oseba vložila najmanj 17 zahtevkov za izplačilo sredstev za sofinanciranje, v katerih je med drugim tudi lažno obračunala stroške plač zaposlenih in lažno obračunala potne stroške, ki niso nastali in so jih morali zaposleni ob izplačilu tudi vračati v gotovini tej gospodarski družbi ali neposredno osumljeni osebi, zaposleni v tej družbi.

Na ta način je osumljena oseba omenjeni družbi in hčerinski družbi iz Celja ter povezani fizični osebi pridobila veliko premoženjsko korist v znesku približno 650.000 evrov, ki predstavljajo 80 % sredstva iz proračuna Evropske unije in 20 % subvencijo iz proračuna Republike Slovenije.

Preiskovalci so kazensko ovadili tudi osebo, zaposleno v javnem zavodu iz Celja, in sicer za pomoč pri storitvi navedenih kaznivih dejanjih, saj je kot odgovorna oseba javnega zavoda podpisala vloge v prijavah na javni razpis, s čimer je lažno potrdila in s tem lažno prikazala, da bo omenjeni javni zavod skupaj z gospodarsko družbo iz Celja, v kateri je zaposlena prva osumljena oseba, omenjene projekte izvajal v projektnem partnerstvu, s čimer ji je omogočila, da je v razpisnem postopku dobila maksimalno število točk, v zameno za pomoč pa ji je prvo osumljena oseba preko gospodarske družbe kot protiuslugo odkupila nepremičnino.

Za navedena kazniva dejanja so kazensko ovadili tudi omenjeni gospodarski družbi iz Celja, saj sta kazensko odgovorni za kaznivo dejanje, ki so jih njihove odgovorne osebe storile v njihovem imenu in v njihovo korist.

Poleg navedenega je bila zoper prvo navedeno osumljeno osebo, ki je hkrati tudi odgovorna oseba v hčerinski družbi iz Celja, podana kazenska ovadba še zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Utemeljeno jo sumijo, da je v poslovne listine – račune omenjene gospodarske družbe iz Celja, ki se morajo voditi po Zakonu o davku na dodano vrednost in SRS (Slovenskih računovodskih standardih), in so pomembne listine za odločitve v zvezi s finančno dejavnostjo gospodarske družbe in kot podlaga za davčni nadzor, vpisala lažne podatke o zaračunani opravljeni storitvi za sodelovanje na projektih socialne aktivacije v 2018, ki jih družba dejansko ni opravila.