Sorodne objave

 

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je danes, 16. novembra 2021, potekala videokonferenca izvršilnega odbora Evropske mreže za preprečevanje kriminala (ang. European Crime Prevention Network, EUCPN), katere cilj je povezovanje na lokalni, državni in evropski ravni ter promocija znanja in praks o preprečevanju kriminala med državami članicami EU.

 MG 9532

Ob začetku srečanja, ki sta ga organizirala predsedujoči mreže in Sekretariat EUCPN, je udeležence pozdravil in nagovoril predsedujoči Tomaž Peršolja iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Poudaril je, da je zasedanje izvršnega odbora pomembno za pripravo zasedanja odbora, kjer bo treba sprejeti posamezne odločitve. Dobra priprava izhodišč na razpravi odbora prihrani čas in nepotrebne razprave, saj je večina nalog že vnaprej usklajena in pripravljena za sprejetje.

Sledila je predstavitev izvajanja projekta za financiranje sekretariata EUCPN, razprava o rezultatih zunanje raziskave EUCPN, ki ga je naročila Evropska komisija, ter poročanje o napredku podskupin (Evidence Based Aproach in Crime Prevention, Governance - upravljanje EUCPN). V nadaljevanju so udeleženci govorili tudi o pripravi delovnega programa za leto 2022 ter pripravi poročila o delu za leto 2021.

 MG 9531

Današnje zasedanje izvršnega odbora Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete pa je pomembno tudi zaradi priprav in uskladitve dnevnega reda zasedanja EUCPN odbora - EUCPN Board meeting, ki bo preko videokonference potekalo 8. decembra 2021, ter konference Dobre prakse, ki bo potekala 9. decembra 2021 in bo obravnavala medvrstniško nasilje. Na to temo je pripravljenih 19 projektov iz prav toliko držav. Projekti bodo pomembni za oblikovanje novih praks na tem področju, saj bodo temeljili na že znanih rezultatih iz praks.

 MG 9542

EUCPN je Evropska mreža za preprečevanje kriminala. Cilj mreže je povezati lokalno, nacionalno in evropsko raven ter spodbujati znanje in prakse za preprečevanje kriminala med državami članicami EU. EUCPN je bil ustanovljen leta 2001 s Sklepom Sveta (2001/427 / PNZ), ki je bil nadomeščen leta 2009 (2009/902 / PNZ).

EUCPN vodi odbor državnih predstavnikov, ki ga sestavljajo predsednik, izvršni odbor in nacionalni predstavniki. Vsaka država članica se lahko odloči za enega nacionalnega predstavnika in enega namestnika, ki ju pošlje na sestanke mreže. Odgovorni so za odobritev strateškega pristopa mreže, uresničitev delovnega programa EUCPN in sprejetje letnega poročila o dejavnostih mreže. Dobivajo se vsaj dvakrat na leto.

 MG 9539

V izvršnem odboru je zastopanih šest držav članic: dva nacionalna predstavnika, ki jih je odbor izbral za 18 mesecev, in nacionalni predstavniki zadnjega, sedanjega in naslednjih dveh predsedstev Sveta Evropske unije. Poleg tega se predstavnik Evropske komisije udeležuje sej izvršnega odbora in odbora kot opazovalec.