Objavljamo poročilo o merjenju organizacijske klime v policiji. V okviru prvega raziskovalnega načrta je bilo izvedenih pet načrtovanih merjenj, ki so potekala v letih 2013, 2015, 2017, 2019 in 2021. Skupni povprečni rezultati kažejo na trend izboljšav po vseh merjenih dejavnikih.

Merjenje organizacijske klime je stalnica že od leta 2013, ko je Odbor za integriteto in etiko v policiji s pomočjo zunanjih strokovnjakov izdelal zanesljiv, veljaven in brezplačen merski instrument, ki je last policije. Vprašalnik je namenjen vodstvu policije kot pomoč pri načrtovanju strateških dejavnosti na področju vodenja, medsebojnih odnosov in delovnih razmer.

Rezultat petih merjenj kaže trend izboljšav

Organizacijska klima se je v policiji merila v podobnih časovnih intervalih, in sicer vsako drugo leto. Potekala je med 15. in 30. oktobrom 2013, 15. oktobrom in 15. novembrom 2015, 13. in 31. oktobrom 2017, 11. oktobrom in 31. oktobrom 2019 ter 14. majem in 31. majem 2021.

Skupni povprečni rezultati kažejo na trend izboljšav po vseh merjenih dejavnikih. Povprečne ocene so razvidne iz spodnje preglednice.

Preglednica ok

*OK – organizacijska klima v posameznem letu

Preglednica 1: Organizacijska klima glede na leto meritve in dejavnike

V raziskavi sodeluje čedalje več zaposlenih

Trend izboljšav se kaže tudi v številu sodelujočih, saj je sodelovanje v raziskavi vsakokrat boljše. V letu 2013 je bilo pravilno izpolnjenih 2.375 vprašalnikov, vzorčni delež je bil 28,5 odstotka populacije. Pri drugem merjenju v letu 2015 je bilo pravilno izpolnjenih 1857 vprašalnikov, vzorčni delež je bil 22,82 odstotka populacije. V letu 2017 je bilo pravilno izpolnjenih 2.421 vprašalnikov, vzorčni delež je bil 29,33 odstotka populacije. V letu 2019 je bilo pravilno izpolnjenih 2.835 vprašalnikov, vzorčni delež je bil 34,54 odstotka populacije. V letu 2021 je bilo pravilno izpolnjenih 2.974 vprašalnikov, vzorčni delež pri petem merjenju je bil 35,97 odstotka populacije. V povprečju je v raziskavi sodelovalo 2522 zaposlenih v policiji, povprečni vzorčni delež sodelujočih znaša 31,44 odstotka populacije. Tudi rezultati raziskav so kakovostnejši in bolj uporabni.

Razlike se kažejo v posameznih enotah

Rezultati so pokazali tudi statistično značilne razlike glede na organizacijski nivo (policijske postaje, policijske uprave in generalna policijska uprava), kar je grafično prikazano v spodnji sliki. Ugotovljene so bile tudi razlike med posameznimi policijskimi enotami, ki kažejo na to, da je bilo vzdušje v nekaterih enotah policije v času merjenja slabše v nekaterih pa boljše.

Slika ok

Slika 1: Organizacijska klima po ravneh organiziranosti

Merjenje organizacijske klime tudi v prihodnje

Glede na trend izboljšav in glede na uporabnost merskega instrumenta se bo merjenje organizacijske klime v policiji nadaljevalo. Pred nadaljevanjem pa bo v letu 2022 izdelan nov raziskovalni načrt. Izvedeni bosta tudi strukturna analiza in prenova vprašalnika.