Sorodne objave

 

V povezavi z objavljenimi prispevki v medijih o preiskavi primera TEŠ objavljamo odziv Policije.

Najprej pojasnjujemo, da ni bil razrešen ali premeščen noben kriminalist, so pa bile naloge v povezavi z obravnavo sumov več kaznivih dejanj zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti preiskovalca - in izključno iz tega razloga - dodeljene drugim preiskovalcem, ki jih pospešeno izvajajo. Na vprašanja o razlogih in času trajanja odsotnosti preiskovalca ne moremo odgovarjati zaradi varstva osebnih podatkov. Navedbe v medijih o namernem zaustavljanju preiskave kaznivih dejanj ali celo pomoči osumljencem so neresnične.

Obravnavani primeri sumov kaznivih dejanj, za katere se v policiji vodijo kriminalistične preiskave, niso vezani na posamezne kriminaliste, temveč so evidentirani po policijskih enotah, v katerih vodje skrbijo za pravočasno in strokovno vodenje preiskav. V ta namen se v vsaki kriminalistični preiskavi zagotavljajo vsi potrebni pogoji za nemoteno delo, tudi v konkretnem primeru. Nacionalni preiskovalni urad ima na razpolago dovolj usposobljenih, strokovnih in visoko motiviranih kriminalistov, ki so predani svojemu delu, zato morebitne dalj časa trajajoče odsotnosti zaposlenih v ničemer ne vplivajo in ne smejo vplivati na delovni proces NPU.

Vodenje in izvajanje preiskav v NPU načrtujejo optimalno, tako da je zagotovljen prenos operativnih informacij, v preiskavah sodeluje več kriminalistov, vse z namenom, da so preiskave zaključene v predvidenih zastavljenih časovnih rokih. Podatkov o imenih in priimkih kriminalistov, ki sodelujejo v kriminalističnih preiskavah, ne moremo posredovati, ker bi razkritje teh podatkov škodovalo nadaljnjemu delovanju organa.

Kriminalistična preiskava sumov več kaznivih dejanj, ki so povezani s TEŠ, na NPU poteka nemoteno, in sicer je trenutno v fazi pregledovanja in analize bančnih podatkov, poslovne dokumentacije in podatkov iz zaseženih elektronskih naprav. V vsaki zadevi, tudi v tej, kriminalisti obravnavajo vse primere, ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Policija sicer ugotavlja utemeljenost obstoja kaznivih dejanj in ne politične odgovornosti oseb.

Dodajamo še pojasnila v povezavi z obravnavo primera TEŠ, in sicer je policija pričela z njegovo obravnavo v letu 2010, kazenska ovadba na pristojno okrožno državno tožilstvo je bila podana v 2014, dopolnitev kazenske ovadbe pa leta 2017. Poudarjamo, da omenjene zadeve ni nikoli preiskoval samo en kriminalist, ampak je v letu 2013 takratni generalni direktor policije s sklepom ustanovil delovno skupino za preiskavo sumov kaznivih dejanj v tej zadevi, v kateri je po posameznih sklopih naloge izvajalo devet kriminalistov iz PU Celje, NPU, PU Novo mesto in iz Sektorja za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije GPU. Delovna skupina je v času svojega delovanja na pristojno okrožno državno tožilstvo podala pet kazenskih ovadb, v katerih je ugotovila utemeljen sum storitve več kot deset kaznivih dejanj zoper 20 fizičnih oseb, podanih pa je bilo tudi osem poročil po 10. odstavku 148. člena ZKP. Iz podatkov je torej povsem očitno, da večjega dela obravnave primera TEŠ ni opravil en sam kriminalist, ampak delovna skupina, ki je bila po glavnini preiskave preklicana.

S podajo kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo je delo policije zaključeno, še posebej v primerih, ko je sodna preiskava zaključena in obtožnica vložena in če se že odvijajo naroki na glavni obravnavi, kot je to v zgoraj omenjenem primeru. Organizacijske spremembe v okviru policije nimajo nikakršnega vpliva na potek in dinamiko narokov na glavni obravnavi, saj je edina naloga preiskovalcev ugotavljanje sumov kaznivih dejanj in ne politične odgovornosti oseb.

Zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti preiskovalca in ker so bile naloge iz zgoraj omenjene kriminalistične preiskave zaradi sumov več kaznivih dejanj dodeljene drugim preiskovalcem, je bilo ocenjeno, da bo omenjena kriminalistična preiskava končana pred vrnitvijo preiskovalca z njegove daljše odsotnosti in da bo po tem lahko učinkovito prispeval k odpravi zaostankov v okviru delovne skupine za reševanje zaostankov. Poudarjamo še, da je v. d. generalnega direktorja policije delovno skupino in njegove člane imenoval na predlog direktorja Uprave kriminalistične policije, ki je pri izbiri kadrov upošteval predloge NPU in PU Ljubljana.