Sorodne objave

 

Robert Šumi iz Službe generalnega direktorja policije in Ivo Holc iz Policijske akademije sta danes, 3. februarja 2009, na novinarski konferenci predstavila novi Kodeks policijske etike ter potek implementacije kodeksa v praksi.

IMG 6545Od leve proti desni: Ivo Holc, Robert Šumi, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija


Zvočni posnetek izjave Iva Holca (mp3, 1 MB) 

Zvočni posnetek izjave Roberta Šumija (mp3, 1 MB) 


Oktobra 2008 je policija zaradi potrebe po posodobitvi starega kodeksa sprejela nov Kodeks policijske etike, s tem pa je prenehal veljati kodeks iz leta 1992. Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi.


IMG 6561IMG 6547

Za implementacijo kodeksa v praksi bo poskrbljeno predvsem preko sistema izobraževanja v policiji. Cilj slednjega je izobraziti policiste za strokovno opravljanje svojega dela. Soočeni smo namreč z dejstvom, da prihodnost zahteva tudi od policistov pripravljenost za nenehno učenje, za osvajanje obstoječega in ustvarjanje novega znanja.

Že pri osnovnem izobraževanju v Šoli za policiste, kjer se teorija in praksa nenehno prepletata, se kandidati in kandidatke za policistke in policiste srečajo s predmetom Socialne veščine, pri katerem slušatelji spoznajo pomembnost, nenadomestljivost in neodtujljivost človekovih pravic ter etičnega ravnanja. Učitelji pa povezujejo delo policije z etičnostjo in poudarjajo pomen spoštovanja človekovih pravic tudi pri drugih predmetih.

Pri nadaljnjem izobraževanju na Višji policijski šoli se tem vsebinam namenja še več pozornosti, da bi policistke in policisti osvojili spoznanja in razumeli bistvo etičnosti policijskega dela. Tudi na tej stopnji se v procesu izobraževanja teorija in praksa nenehno prepletata. Predmet Poklicna etika je namenjen pridobivanju teoretičnega znanja in povezovanju tega s primeri iz prakse. Slušatelji se usposobijo za pravilno izvajanje vseh policijskih pooblastil z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin. Med učnim procesom se usposobijo za pravilno zaznavanje elementov, ki kažejo na pojav nedopustnih ravnanj v policiji, in izvajanje ukrepov za njihovo preprečevanje.

Bistvo teh učnih vsebin ni le sprememba vedenja policistov, temveč tudi razmišljanje o tem, kaj je prav in kaj narobe. Policisti tako skozi proces izobraževanja dojamejo policijsko etiko kot okvir, v katerem policisti smejo delovati v poklicnem pa tudi zasebnem življenju, da je delovanje še dopustno, ne le normativno, temveč tudi etično.

Za ugotavljanje potreb, načrtovanje in organizacijo nadaljnjih usposabljanj skrbi Center za izpopolnjevanje in usposabljanje v Policijski akademiji. Usposabljanja narekujejo potrebe, s katerimi se policija srečuje ob vedno novih oblikah kriminalitete, predvsem organizirane kriminalitete, in so posledica spreminjajoče se zakonodaje. Njihov cilj je posredovanje novih znanj in spretnosti, kakor tudi razvijanje sposobnosti prilagajanj okoliščinam in seznanjanje z dobrimi praksami.

Pomemben segment implementacije etike v programe izobraževanja je sodelovanje z zunanjimi institucijami kot so Urad varuha človekovih pravic, Amnesty International idr.

Za implementacijo kodeksa v praksi bodo med drugimi skrbeli tudi vodje policijskih enot. Ustanovljena je bila tudi delovna skupina, ki bo v letu 2009 in do polovice leta 2010 policiste usposabljala o aplikativni etiki, integriteti in vsebini kodeksa policijske etike.

IMG 6576

Kodeks policijske etike pa predstavlja le samoregulativni mehanizem, zato je etiko treba živeti in jo udejanjati v vsakdanji praksi, saj družba od policije pričakuje in upravičeno zahteva etično ravnanje.

Temeljne novosti novega Kodeksa policijske etike so:

- kodeks je inspirativen, saj spodbuja policiste k etičnemu ravnanju (ostali akti, ki določajo delo policista, so regulativne narave),
- napisan je v 1. osebi množine, s čimer je poudarjena skupinska pripadnost organizaciji in njenim etičnim vrednotam,
- kodeks ukinja častno razsodišče in ohranja moralno odgovornost,
- na novo sta določena način sprejemanja in spreminjanje določil kodeksa,
- kodeksu je priložen seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije,
- v besedilu je vključena tudi krepitev integritete, poseben člen o nepodkupljivosti in avtoriteta argumenta.

Osnutek kodeksa je bil dan v razpravo vsem policistom, nakar je bila oblikovana in sprejeta dokončna verzija. Novi kodeks je tako krajši, ima štirinajst členov (prejšnji 21), dve splošni določbi, devet temeljnih načel in tri končne določbe.
IMG 6575