Z začetkom novega šolskega leta 3. septembra 2007 bomo na cestah spet pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, med njimi se jih bo mnogo podalo v šolo prvič.

Pomembna je skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti, saj ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu. Skrbeti pa moramo seveda tudi za vse tiste, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), prav tako pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Zato morajo vozniki nanje še posebej paziti.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu s svojimi usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa bodo policisti ob začetku šolskega leta izvedli že ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo prispevali k umirjanju prometa, delovali bodo tudi svetovalno.

Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v problematiko otrok in mladoletnikov kot potnikov in nadzor upoštevanja prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpogosteje zadržujejo.

 

Aktivnosti policije so razdeljene v tri sklope:

Aktivnosti pred začetkom šolskega leta (nekatere naloge so že opravljene)

 • Policijske enote so pregledale cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obvestile vzdrževalce cest.
 • V razgovorih z vodstvi šol so policisti opozorili na dolžnost varovanja otrok pri prihodu v šolo in odhodu ter se dogovorili o možnosti vključevanja drugih institucij v varovanje (avtomotodruštev, združenj šoferjev in avtomehanikov, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu idr.).
 • Z vodstvi šol so policijske enote pregledale načrte varnih poti v šolo in predlagale morebitne spremembe prometne ureditve.
 • Policijske enote so pridobile informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v in iz šole.


Aktivnosti v prvih šolskih dneh

 • Policisti bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolčkov in predavali o prometni varnosti ter spremljali prvošolčke po šolskih poteh, jim svetovali in jih učili o pravilni udeležbi otrok v prometu, seznanjali z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v prometu.
 • Policisti bodo sodelovali v učnem procesu v osnovnih šolah (prometna vzgoja). Učencem bodo pojasnili, kako naj se varno vključujejo v promet, bodisi kot pešci, kolesarji ali vozniki koles z motorjem.
 • Razdelili bodo 40.000 pobarvank "Varno na poti v šolo in domov", namenjenih prvošolčkom.
 • V okolici šol bodo policisti izvajali poostrene nadzore, pri čemer bo glavni cilj umirjanje prometa (nadzor hitrosti), še posebej ob prihodu učencev v šolo in njihovem odhodu domov.
 • Policisti bodo pozorni na varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi ob zmanjšani vidljivosti ter na brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem.
 • Policisti bodo opravljali poostrene nadzore tehnične brezhibnosti vozil, ki bodo prevažala učence v šolo in domov, ter pri kršitvah dosledno ukrepali.
 • Pri prihodu otrok v šolo s kolesom bodo policisti kontrolirali obvezno uporabo zaščitne čelade.
 • Policisti bodo preverjali uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi bodo starši otroke pripeljali v šolo.

 

Aktivnosti med šolskim letom

 • Policisti bodo nadzirali brezhibnost avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz otrok na izlete, kontrolirali voznike teh avtobusov (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizičnega stanja voznika, kontrola dokumentov) ter preverjali izpolnjevanje drugih pogojev za varno udeležbo v prometu.
 • Ob najbolj kritičnih urah in na kritičnih mestih bodo policisti nadzirali odnos voznikov do otrok ter varnost otrok kot pešcev in kolesarjev.
 • Nadzirali bodo organizirane šolske prevoze otrok in prevoze otrok, ki jih opravljajo njihovi starši.
 • Stalno bodo sodelovali z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol.
 • Sodelovali bodo pri kolesarskih izpitih.
 • Sodelovali bodo pri drugih aktivnostih, za katere se bodo z vodstvi šol oziroma starši dogovorili med letom.

 

Poleg tega za večjo varnost naših otrok priporočamo:

staršem:

 • da te in prihodnje dni čimveč časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok in da - kar je zelo pomembno v prometu - preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem NE POZABITE: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN ZGLED!
 • da pri prevozu otroke dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite!


voznikom:

 • da ste v prometu na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni in da temu prilagodite tudi način svoje vožnje. Še posebej morate biti pozorni nanje v bližini vrtcev, šol in povsod tam, kjer se morebiti igrajo otroci (ulice, parkirišča …).


Priloga: