V Uradnem listu RS, št. 95/2004 z dne 27.08.2004, je objavljen Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi. V pravilniku je urejen postopek izvajanja novega policijskega pooblastila, s katerim je možno kršitelja odstraniti z določenega območja in prepovedati približevanje določeni osebi ali območju.

Bistvo novega policijskega pooblastila, ki je bilo uzakonjeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (Uradni list RS, št. 79/2003), je torej v zagotavljanju večje varnosti žrtev družinskega nasilja. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre za popolno novost v našem pravnem redu, saj podoben ukrep že obstaja v Zakonu o kazenskem postopku (195.a člen), razlika je le v tem, da po Zakonu o kazenskem postopku ukrep izreče sodišče le v primerih, ko je storjeno kaznivo dejanje.

Policisti lahko izrečejo ukrep prepoved približevanja ob utemeljenem sumu, da je oseba storila prekršek ali je neposredno zalotena pri takem dejanju. V vseh primerih mora obstajati konkretna kršitev, ki jo najpogosteje obravnavamo kot prekršek po 4. točki prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir ("kdor občutno moti okolico z ropotom ali z razgrajanjem; kdor na nedovoljen način občutno moti mir ali ogroža varnost kakšne osebe v zasebnem prostoru ali kdor kakorkoli moti nočni mir in počitek").

Število tovrstnih prekrškov se giblje med 10.000 in 11.000 v koledarskem letu.


040908 priblizevanje* ZJRM - Zakon o prekrških zoper javni red in mir


Uveljavitev novega pooblastila ne pomeni, da bodo policisti v vseh primerih avtomatično izrekali prepoved približevanja, ampak morajo v vsakem primeru posebej presojati, ali obstajajo okoliščine, ki upravičujejo izrek tega ukrepa. V policiji smo že izvedli ustrezna usposabljanja policistov za učinkovito izvajanje tega pooblastila.

Policisti, ki bodo ob posredovanju (intervenciji) ugotovili, da obstajajo razlogi za izrek tega ukrepa, bodo na kraju samem osebi ukazali, da mora prenehati s kršitvijo ter ji ustno odredili, da se mora takoj odstraniti s kraja oziroma območja ter da se namerno ne sme približati osebi ali določenemu kraju na manjšo razdaljo od določene (po zakonu je ta razdalja med najmanj petdeset do največ dvesto metrov). Policisti izrečejo prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi za 48 ur. V roku 6 ur po izreku ukrepa je potrebno kršitelju vročiti pisno odredbo o prepovedi približevanja. Pisno odredbo policisti posredujejo v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki lahko prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi potrdi, spremeni ali razveljavi. O izrečenem ukrepu je takoj (po telefonu) obveščen krajevno pristojni justify za socialno delo oziroma ustrezna interventna služba za socialna delo.

Kršitelj se mora ravnati v skladu z odrejenim ukrepom in se mora odstraniti iz stanovanja oziroma mora zapustiti prebivališče, za katerega mu je bil izrečen ukrep. Kršitelja, ki ne upošteva odredbe o prepovedi približevanja, pa policisti lahko odstranijo tudi z uporabo prisilnih sredstev.

 

Pripravil: Sektor splošne policije Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave