Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/01) določa, da je strateški interes Republike Slovenije med drugim krepitev pravne in socialne države, zagotovitev stabilnega gospodarskega razvoja ter dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Delovanje subjektov varnostnega sistema, kot so policija, državno tožilstvo, pravosodni in inšpekcijski organi ter drugi državni organi in institucije, ki prispevajo k notranji stabilnosti in varnosti, mora temeljiti na spoštovanju pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in profesionalnosti. Njihova preventivna in kurativna dejavnost je usmerjena v zagotavljanje notranje varnosti in prevzemanje ustreznega dela odgovornosti za globalno varnost.

Notranjo varnost ogroža poleg drugih vrst kriminalitete tudi gospodarska kriminaliteta, pri kateri storilci (fizične in pravne osebe) s kaznivimi dejanji, storjenimi pri poslovanju, ogrožajo premoženje ali druge varovane dobrine gospodarskih in drugih organizacij ter družbene skupnosti. Škoda, ki jo gospodarska kriminaliteta povzroča državi, je neprimerno večja od sredstev, namenjenih državnim organom in institucijam, ki se bojujejo proti tej kriminaliteti. Zato sredstva, ki so namenjena boju zoper gospodarsko kriminaliteto, ne predstavljajo le proračunske porabe, ampak predvsem vložek za nekajkrat večji proračunski prihranek.

Vlada Republike Slovenije je zato na svoji 14. redni seji dne 27. marca 2003 sprejela sklep o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine na področju razreševanja problematike gospodarskega kriminala. Na njenem prvem sestanku 16. aprila 2003 je bil za vodjo izvoljen dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja policije. Medresorska koordinacijska skupina je ocenila stanje na področju gospodarske kriminalitete, nakazala predvidene značilnosti gospodarske kriminalitete v prihodnje, opredelila strateške cilje in programe ter izdelala finančno projekcijo. V okviru posameznih programov je po enotni metodologiji oblikovala: nosilce, sodelujoče, rok izvedbe, pričakovane rezultate in potrebna finančna sredstva.

Medresorska koordinacijska skupine je Strategijo obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji sprejela s konsenzom. Gre za zahtevno projektno delo, ki je moralo upoštevati določene danosti in omejitve, strategija pa predvideva tako kratkoročne kot tudi srednjeročne in dolgoročne dejavnosti. Njen namen je zagotoviti ustrezne kadrovske in materialno-tehnične razmere, posodobiti metode dela ter vzpostaviti načrtno in usklajeno sodelovanje državnih organov in institucij za uspešno in učinkovito obvladovanje gospodarske kriminalitete.

Temeljni cilj strategije je torej uspešno in učinkovito obvladovanje gospodarske kriminalitete, posamezni strateški cilji pa so:

  1. pravočasno prilagajanje zakonodaje,
  2. izboljšanje sodelovanja med državnimi organi in institucijami,
  3. zagotovitev sistematičnega pristopa k preventivnemu delu,
  4. izboljšanje strokovne usposobljenosti kadrov,
  5. izboljšanje kadrovske strukture v enotah za preiskovanje gospodarske kriminalitete.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 26. seji dne 19. junija 2003 obravnavala Strategijo obvladovanja gospodarske kriminalitete, ki jo je medresorska koordinacijska skupina skupaj s poročilom 29. maja posredovala ministru za notranje zadeve dr. Radu Bohincu, in jo tudi sprejela. Na seji je vlada s sklepom zavezala Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Policijo, Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije, Statistični urad RS, Center vlade RS za informatiko, da za 14 predvidenih posameznih programov za uresničitev navedenih strateških ciljev pripravijo izvedbene načrte najkasneje do 30. decembra 2003.

Vlada je Ministrstvu za finance še naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve - Policijo zagotovi iz sredstev proračunske rezerve potrebna finančna sredstva v višini 78 milijonov SIT za izvedbo strategije v letu 2003. Medresorsko koordinacijsko skupino pa je pooblastila, da spremlja izvajanje strategije, koordinira delo nosilcev programov in dvakrat letno poroča Vladi Republike Slovenije o uresničitvi nalog in predlaga ustrezne ukrepe.

 

Dosedanja realizacija strategije

Nekateri koraki za uresničitev sprejete strategije so bili že storjeni, in sicer je bila opravljena sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MNZ in Policiji, kjer je bilo povečano število delovnih mest kriminalistov z visoko strokovno izobrazbo (na novo je sistemiziranih 20 delovnih mest v enotah za preiskovanje gospodarske kriminalitete v Generalni policijski upravi in policijskih upravah) ter ukinjena nezasedena delovna mesta z višjo izobrazbo in namesto njih sistemizirana nova delovna mesta z visoko strokovno izobrazbo. Policija je konec julija 2003 v dnevnem časopisju in na spletnih straneh policije objavila razpis za 10 prostih uradniških delovnih mest kriminalistični inšpektor za področje gospodarske kriminalitete; razpis za preostalih 10 delovnih mesto bo objavljen v letu 2004.

Programski svet Policijske akademija, ki ga vodi dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja, je 22. julija 2003 obravnaval program usposabljanja za omejevanje gospodarskega kriminala, ki ga je pripravila delovna skupina v Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju s Pravno fakulteto v Mariboru.

V okviru 1. strateškega cilja pa je Vlada Republike Slovenije poslala v Državni zbor predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije in izhodišča za pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji kot prilogo k obrazložitvi navedenega predloga zakona.

 

Anita Leskovec Sedmak