Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes, 8. januarja 2014, izvaja aktivnosti preiskovanja kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Na območju ljubljanske, koprske in kranjske policijske uprave, na podlagi odredb sodišča, opravlja 27 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb, kjer išče poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Policija v danem trenutku še vedno izvaja vse potrebne postopke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, in sicer zbiramo obvestila na terenu, trenutno (v času izjave ob 14. uri) poteka 11 hišnih preiskav, šestim osebam je še vedno odvzeta prostost.


Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (mp3) 

Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3) 


Današnje aktivnosti so usmerjene v preiskovanje kaznivih dejanj v škodo dveh gospodarskih družb iz Ljubljane, ki sta lastniško povezani. Preiskavi, ki jo usmerjata Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije in Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, potekata v smeri utemeljitve sumov storitve več kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240 Kazenskega zakonika (KZ-1), Pranje denarja po členu 245 KZ-1 in Goljufije po členu 211 KZ-1. Za vsa obravnavana kazniva dejanja je zagrožena kazen zapora do osmih let.

Preiskovalci so na podlagi pooblastil iz Zakona o kazenskem postopku, zaradi razlogov zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih, šestim osumljenim osebam odvzeli prostost, ki bodo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.

Pri izvedbi operativnih aktivnosti sodeluje 96 kriminalistov iz Nacionalnega preiskovalnega urada, sektorjev kriminalistične policije iz policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor, Celje, Novo mesto, Nova Gorica in Koper, pomoč nudijo tudi uniformirani policisti PU Ljubljana.

IMG 1245

Darko Majhenič, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada


Prvi del preiskave, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Prvi del preiskave poteka zoper izvršnega direktorja družbe iz Ljubljane in hkrati predsednika upravnega odbora iste družbe zaradi suma storitve štirih kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Osumljeni je v letih od 2009 do 2011 pri vodenju gospodarske dejavnosti sklenil za družbo več škodljivih poslov, in sicer je v več primerih nastopil kot porok trem gospodarskim družbam, s sedežem prav tako v Ljubljani, ki so najemale kredite in lizinge pri različnih bankah in gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s finančnim lizingom nepremičnin. Višina sklenjenih kreditnih in lizing pogodb znaša okoli 10 milijonov evrov. Družba, ki jo je vodil osumljeni direktor, poslovno in kapitalsko ni povezana z družbami, ki so najemale posojila in lizinge.

Izvršni direktor ni ravnal kot dober gospodar družbe, ki jo je vodil, temveč je zasledoval izključno svoje lastne interese in interese bližnjih.

Osumljeni izvršni direktor je s prevzemanjem pogodbenih obveznosti, torej kot porok, na družbo, ki jo je vodil, prevzemal finančne obveznosti in jo izpostavljal dodatnemu tveganju za plačilo finančnih obveznosti, ki so za družbo tudi nastale. S svojim ravnanjem je vsem trem gospodarskim družbam omogočil pridobitev premoženjske koristi v višini približno 10 milijonov evrov, družbi, ki jo je vodil, pa je s svojim ravnanjem že povzročil premoženjsko škodo v znesku približno 3 milijone evrov, kolikor je družba že plačala obveznosti iz naslova sklenjenih poroštev.

Nadalje smo ugotovili, da je osumljeni direktor v enem primeru, prav tako z družbo iz Ljubljane, sklenil pogodbo o izvedbi strokovnih storitev v znesku 330.000 evrov. Ugotovili smo, da družba teh storitev ni opravila, kljub temu pa je direktor plačal fiktivno storitev in s tem družbo oškodoval za znesek 330.000 evrov, drugi družbi pa pridobil protipravno premoženjsko korist v istem znesku.

V zvezi s prvo oškodovano družbo gre za družbo, zoper katero je Okrožno sodišče v Ljubljani februarja 2013 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka.


Drugi del preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo

V tem delu sklopu vodimo predkazenski postopek zoper 7 fizičnih oseb, ki so v letih 2012 in 2013 kontinuirano izvrševale kazniva dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, dve izmed njih sta osumljeni tudi storitve kaznivega dejanja pranja denarja in dveh kaznivih dejanj goljufije, in sicer:

štirje osumljeni direktorji, ki so bili v letih 2012 in 2013 izmenjaje direktorji drugo oškodovane gospodarske družbe, ki je del skupine lastniško medsebojno povezanih družb prvo oškodovane družbe, so z namenom pridobiti protipravno premoženjsko korist povezanima istoimenskima družbama iz Italije in Slovenije, katere odgovorna oseba in večinski lastnik je glavni osumljeni, zlorabili svoj položaj s tem, da so v nasprotju z načelom dobrega in vestnega gospodarjenja, kljub slabemu finančnemu položaju družbe, v dogovoru z glavnim osumljenim načrtno in sistematično izčrpavali njeno premoženje na način, da so na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb za namen tekoče likvidnosti in brez ustreznega danega zavarovanja, iz transakcijskih računov treh lastniško povezanih družb (prvo in drugo oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane ter še iz tretje oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane), nakazovali denarna sredstva v znesku približno 3,3 milijona evrov preko nadrejene povezane družbe na transakcijski račun istoimenske družbe v Italiji in Sloveniji.

Osumljeni direktorji so vedeli in se zavedali, da ne vmesni in ne končni družbi prejemnici nakazanih sredstev ne bosta vrnili, saj nobena ni opravljala poslovne dejavnosti in zato tudi nista dosegali nobenih prihodkov, nista imeli zaposlenih delavcev in ne lastnih poslovnih prostorov in drugih osnovnih sredstev, nakazana finančna sredstva pa so bila namenjena za poplačilu obveznosti drugih povezanih družb v skupini, predvsem do ene izmed povezanih družb. Na podlagi navedenega so osumljeni direktorji oškodovali družbo za skupaj približno 3,3 milijona evrov.

Zoper glavnega osumljenega, in še eno osebo, obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja Pranja denarja po 245. členu KZ-1 s tem, da je denar v skupnem znesku približno 750.000 evrov, za katerega je vedel da izvira iz predhodnih kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sprejel in z njim razpolagal, in sicer je del denarja dvignil iz računa družbe s sedežem v Italiji, del denarja pa iz računa istoimenske družbe s sedežem v Sloveniji, manjši del pa nakazal na svoj osebni transakcijski račun.

Prav tako je del dvignjenega zneska iz transakcijskega računa italijanske družbe prvooosumljeni z namenom, da bi prikril izvor denarja, nakazal na transakcijski račun drugoosumljene osebe.

Druga osumljena oseba je osumljena, da je pomagala pri kaznivem dejanju s tem, da je prikrila del premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ker je na svoj transakcijski račun, brez pravne podlage, prejela nakazilo v manjšem znesku. Večino tega denarja je dvignila z osebnega računa. S tem je omogočila prikritje dejanskega izvora finančnih sredstev, za katere je vedela oz. bi morala vedeti, da izvirajo iz predhodnih kaznivih dejanj, saj prvoosumljeni ni bil zaposlen in kot tak ni prejemal rednih prilivov oz. nakazil osebnega dohodka.

Predkazenski postopek poteka tudi zoper direktorja gospodarske družbe iz Ljubljane, ki je kot prvi porok ob soglasju nadzornega sveta te iste družbe, katerega predsednik je bil glavni osumljeni, sklenil Pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža družbe, katere pridobitelj je italijanska družba v lasti glavnega osumljenca. Vrednost kupnine je 3.500.000 evrov. Dejanje je storil kljub temu, da je zaradi dotedanjih neporavnanih obveznosti s strani družbe kupke, ki ni opravljala nobene dejavnosti in prav tako ni imela nobenih denarnih sredstev na transakcijskem računu, vedel in se zavedal, da družba kupnine iz pogodbe ne bo poravnala. Na podlagi navedenega je osumljeni direktor oškodoval drugo oškodovano družbo za 3.500.000 evrov, hkrati pa je pridobil premoženjsko korist v istem znesku italijanski družbi.

Kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je osumljen tudi odgovorna oseba (glavni osumljenec) in večinski lastnik obvladujoče družbe s sedežem iz Italije. S tem, da je novembra 2012 v imenu družbe iz Ljubljane, in s soglasjem nadzornega sveta te družbe, podal Izjavo o solidarnem poroštvu k Prodajni pogodbi za vrednostne papirje iz meseca novembra 2012, in sicer delnic prvo oškodovane družbe iz Ljubljane za kupnino 568.368 evrov. Direktor se je z izdano poroštveno izjavo družbe, ki jo je vodil, zavezal, da družbi prodajalki izroči ustrezno zavarovanje in to kljub temu, da je zaradi dotedanjih neporavnanih obveznosti s strani ital. družbe, ki ni opravljala dejavnosti in prav tako ni imela nobenih denarnih sredstev na transakcijskem računu, vedel in se zavedal, da ital. družba kupnine ne bo poravnala. Na podlagi navedenega je osumljena oseba oškodovala drugo oškodovano družbo iz Ljubljane za 568.368 evrov in hkrati pridobila premoženjsko korist v istem znesku italijanski družbi.


Prav tako vodimo preiskavo zoper dve odgovorni osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja Goljufije po III. in I. odstavku 211. člena KZ-1, in sicer:

odgovorna oseba družbe iz Ljubljane je z namenom pridobitve premoženjske koristi z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin, da družba potrebuje kratkoročno posojilo z namenom sprostitve denarnih sredstev iz italijansko-švicarskih skladov, spravil v zmoto svojega dolgoletnega poslovnega partnerja, da je ta decembra 2011 v obliki posojila za italijansko družbo v znesku 2.160.000 evrov nakazal denar na fiduciarni transakcijski račun odvetniške družbe. Šele po nakazilu denarja je osumljeni pojasnil oškodovanemu, da je posojilo namenjeno italijanski družbi. Zatem sta odgovorni osebi italijanske družbe in posojilodajalec podpisala pogodbo o posojilu za dobo dveh mesecev. Družba iz Italije navedenega posojila ni vrnila. S tem dejanjem je italijanska družba pridobila premoženjsko korist v znesku 2.160.000 evrov.
 

Nadalje, zoper glavnega osumljenega obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja Goljufije po 211. členu KZ-1, ker je 9. 2. 2012 z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin, da potrebuje posojilo v znesku 95.000 evrov za plačilo taks, kar bi sprostilo milijonske zneske za dokapitalizacijo oz. nakup družbe, zapeljal v zmoto nekdanjo odgovorno osebo družbe iz Ljubljane, da mu je na osebni transakcijski račun nakazala denar v znesku 95.000 evrov. Osumljeni oz. njegova družba s sedežem v Italiji ni dokapitalizirala družbe drugo oškodovane, prav tako pa osumljeni ni vrnil denarja in si s tem pridobil 95.000 evrov premoženjske koristi.

Prav tako obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je še ena odgovorna oseba izvršila kaznivo dejanje Pranje denarja po 245. členu KZ-1, ker je na transakcijski račun svoje družbe od italijanske družbe v obliki posojila prejela dve nakazili kot posojilo v skupnem znesku 70.000 evrov, ki je izhajala iz predhodnega kaznivega dejanja Goljufije, katerega je izvršil glavni osumljeni.