Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes, 13. februarja 2014 preiskuje kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete in korupcije. Na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave se na podlagi odredb sodišča opravlja 21 hišnih preiskav na naslovih fizičnih in pravnih oseb. Trenutno (v času izjave) poteka še 11 hišnih preiskav, štirim osebam je še vedno odvzeta prostost.

Na hišnih preiskavah se išče poslovna dokumentacija in drugi materialni dokazi, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Policija trenutno še vedno izvaja vse potrebne postopke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili.

Preiskavo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS in poteka s ciljem utemeljitve sumov storitve več kaznivih dejanj Jemanje podkupnine po 267. členu Kazenskega zakonika, Dajanje podkupnine po 268. členu KZ, Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu KZ, Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1 in Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Zagrožena kazen zapora za kazniva dejanja Jemanje podkupnine, Zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in Zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je od 1 do 8 let zapora, za kaznivo dejanje Dajanje podkupnine je od 1 do 5 let zapora, za kaznivo dejanje Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje pa do treh let zapora.

Preiskovalci so na podlagi Zakona o kazenskem postopku zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih petim osumljenim osebam odvzeli prostost, ki bodo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.

Pri izvedbi operativnih aktivnosti sodeluje 85 policistov in kriminalistov iz Nacionalnega preiskovalnega urada in več policijskih uprav.

S preiskovanjem omenjenih kaznivih dejanj smo začeli v letu 2013 na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali po uradni dolžnosti skupaj z določenimi ugotovitvami iz opravljenih hišnih preiskav v septembru 2012.

IMG 1848 zm

Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča (mp3) 


Prvi del preiskave poteka zoper uradno osebo mestne občine in tri druge osebe, ki so bile pri tem udeležene, zaradi suma storitve več kaznivih dejanj Jemanje podkupnine, Dajanje podkupnine, Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic.

V prvem primeru je uradna oseba mestne občine v letu 2007 od zastopnikov gospodarske družbe iz Ptuja najprej zahtevala darilo oz. podkupnino (v obliki plačila donacije) v korist mestne občine v znesku 500.000,00 evrov, nato pa je sprejela 250.000,00 evrov. Vse zato, da je marca 2007 izdala ponovno dovoljenje gospodarski družbi iz Ptuja za opravljanje določenih gradbenih del v mestni občini, s čimer ji je dovolila nadaljevati gradbena dela in odpravila odločbo, ki jo je pred tem sama izdala in na podlagi katere je pristojni inšpektor mestne občine tudi odredil prepoved izvajanja gradbenih del.

V drugem primeru je ista uradna oseba v letu 2008 od zastopnika gospodarske družbe iz Ljubljane terjala, nato pa do leta 2010 tudi sprejela, darilo oz. podkupnino v korist mestne občine v vrednosti okoli 2,1 milijona evrov. In sicer na način, da je mestna občina postala lastnik dveh zemljišč, ki jih je pred tem gospodarska družba kupila ravno z namenom, da bi jih prodala mestni občini po bistveno nižji ceni, kot jih je kupila, ali pa kar brezplačno podarila. Vse to pa zato, da je osumljena uradna oseba v času od leta 2008 do 2010 izdala objavo javnega zbiranja ponudb za nakup zemljišča, namenjenega izgradnji potniškega centra, to gospodarsko družbo izbrala kot kupca ter z njo sklenila pogodbo o opremljanju za območje urejanja potniškega centra.

Storitve tega kaznivega dejanja je osumljena še oseba, zaposlena na mestni občini, ki je pomagala tej uradni osebi s tem, da ji je svetovala in pripravila pogodbe na način, da se je prikril dogovor o darilu in je bilo dejanje prikazano kot zakonito.

Zastopnik gospodarske družbe iz Ljubljane je v povezavi z istim dogovorom o podkupnini osumljen storitve kaznivega dejanja Dajanje podkupnine, pomoči tega kaznivega dejanja pa je osumljena še oseba, ki je zastopniku gospodarske družbe naklepoma pomagala tako, da se je o načinu darila dogovarjala z uradno osebo in sodelovala pri pripravi dokumentov, s katerimi je bilo dejanje prikazano kot zakonito.

V tretjem primeru je ista uradna oseba mestne občine konec leta 2008 zahtevala od fizične osebe darilo v znesku 300.000,00 evrov zato, da bi kot uradna oseba vplivala na mestne svetnike in tako posredovala, da bi prišlo do spremembe občinskega prostorskega načrta, na podlagi katerega bi lahko ta oseba na določenem območju v Ljubljani zgradila stanovanjski kompleks.

V zadnjem obravnavanem primeru je ista uradna oseba v letu 2007 po sklenitvi menjalnih pogodb z dvema gospodarskima družbama iz Ljubljane z namenom, da bi jima pridobila premoženjsko korist v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov, izdala - v nasprotju z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - zemljiškoknjižni dovolili, še preden je mestna občina prejela plačilo celotne kupnine. Obe gospodarski družbi kupnine nista plačali in sta že v stečaju, mestna občina pa je oškodovana za znesek neplačane kupnine.

-----------------

Drugi del preiskave poteka zoper dve osebi iz nekdanje uprave gospodarske družbe s poslovnim sedežem v Domžalah zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Ti osebi sta pri vodenju gospodarske družbe v njeno škodo in z namenom, da bi mestni občini pridobili premoženjsko korist v vrednosti okoli 1,5 milijona evrov v času od februarja 2010 do oktobra 2011 - v nasprotju z letnim programom razvoja in obnavljanja avtocest in sklepom takratnega ministra za promet - izvedli investicijo rekonstrukcije krožišča kot delo v javno korist (kot strošek gospodarske družbe) in na ta način mestni občini omogočili, da ji rekonstrukcije v navedenem znesku sploh ni bilo potrebno sofinancirati. Gospodarska družba je oškodovana za ta znesek.

Prav tako sta se isti osumljeni osebi – brez izvedbe javnega naročila po določilih zakona o javnem naročanju – v času med februarjem 2011 in marcem 2012 dogovorili in sklenili pogodbo z javnim podjetjem iz Ljubljane o izvajanju storitev nadzornega centra semaforizacije v vrednosti okoli 150.000,00 evrov ter na ta način javnemu podjetju pridobili nepremoženjsko korist v obliki pridobitve prednosti ali ugodnejšega položaja pred ostalimi strankami v postopku javnega naročanja.