Sorodne objave

 

Objavljamo pojasnilo v zvezi z izgredi navijaške skupine Olimpije Green Dragons, do katerih je prišlo 2. marca 2014 na nogometni tekmi med Olimpijo in Mariborom na stadionu v Stožicah.

V Sloveniji nimamo nobenega posebnega zakona, ki bi urejal problematiko navijačev. Dejstvo je, da je bil preteklo leto uveljavljen Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Ur. l. RS, št. 15/2013), v katerem sta v naš pravni red uvedeni dve novi pooblastili policije, in sicer prepoved udeležbe na športnih prireditvah (v 62. členu) in prekinitev potovanja (v 63. členu).

Sicer so med izgredom navijačev na tej tekmi veljale določbe vseh preostalih zakonov, ki jih je mogoče uporabiti v takih primerih.

Nujno je opozoriti na 10. člen Zakona o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, št. 59/2002 s spremembami in dopolnitvami), ki v prvem odstavku jasno in nedvoumno določa, da mora organizator shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. Zato mora organizator skladno z določili drugega odstavka tega člena določiti vodjo, skladno s tretjim odstavkom pa mora organizator za zagotavljanje javnega reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo in določiti vodjo rediteljev. V konkretnem primeru je nalogo vodje prireditve opravljal predstavnik Nogometnega kluba Olimpija Ljubomir Grlič, naloge vodje rediteljev in varnostne službe pa predstavnik varnostne službe R – UNIGARD d. o. o. Marjan Novak.

Po določilih 29. člena tega zakona policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red in mir ob sprevodih in demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob neorganiziranih shodih. Po 30. členu istega zakona policija organizatorju shoda ali prireditve zagotavlja pomoč v primerih, ko glede na naravo shoda oziroma prireditve ali glede na okoliščine, v katerih poteka shod ali prireditev, okoliščine kažejo na to, da bi lahko prišlo do ravnanj iz 26. oziroma 37. člena tega zakona in obstaja možnost, da bodo potrebni ukrepi policije. V takih primerih policija določi potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu ali prireditvi.

Tudi v takem primeru pa je odgovornost za pravilen potek shoda ali prireditve in za varnost ter vse ostalo, navedeno v prvem odstavku 10. člena zakona, še vedno v pristojnosti organizatorja.

Če pride na shodu ali prireditvi do izvrševanja kaznivih dejanj oziroma do pozivanja h kaznivim dejanjem, ali če pride do nasilja oziroma do splošnega nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti in je huje kršen javni red ali ogrožena varnost ljudi in premoženja mora vodja prireditve takoj prekiniti shod in o tem takoj obvestiti policijo (27. člen zakona).

Policija na podlagi drugega odstavka 33. člena zahteva, da vodja shod oziroma prireditev razpusti tudi, če je prišlo do:

  • uresničevanja namenov, ki so prepovedani po določbi prvega odstavka 6. člena oziroma do oviranja varovanja objektov iz drugega odstavka 6. člena tega zakona;
  • neposrednega ogrožanja življenja in zdravja udeležencev na prireditvi, ker organizator ni upošteval zahteve policije iz drugega odstavka 26. člena tega zakona;
  • ravnanj iz prvega odstavka 27. člena tega zakona in tudi policija s svojimi ukrepi ne more vzpostaviti javnega reda oziroma preprečiti ogrožanja varnosti ljudi, premoženja ali javnega prometa;
  • bistvenega odstopanja od določenega programa oziroma kraja, časa ali trajanja shoda oziroma prireditve in je zaradi tega moten javni red.

Obširnejša predstavitev pravne podlage in obveznosti organizatorja in policije so potrebni zato, da se jasno in nedvoumno prikaže, kdo je v primeru javnih zbiranj za kaj pristojen in odgovoren.

V konkretnem primeru nogometne tekme je organizator s pomočjo varnostne službe izvajal ukrepe za pravilen potek športne prireditve. Na kraju so bili tudi policisti, ki so skladno s svojimi pristojnostmi izvajali naloge in ukrepali zoper posameznike, ki so izvajali kazniva ravnanja (prekrške in v enem primeru tudi kaznivo dejanje). Po izgredu, ki so ga povzročili navijači Olimpije, so se policisti premaknili na takšen položaj, da bi lahko učinkovito posredovali, če varnostna služba, ki je opravljala naloge rediteljske službe, ne bi obvladovala situacije. Policija sama je s prizorišča odstranila in pridržala tri posameznike, za katere so bili izpolnjeni zakonski pogoji za odreditev pridržanja. Če bi vodja prireditve odločil, da je potrebno s tribune odstraniti celotno navijaško skupino, bi moral predhodno navijače opozoriti na to možnost in jih pozvati, da tribuno sami zapustijo, sicer bi jo izpraznili policisti. Odločitve o izpraznitvi tribune vodja prireditve ni sprejel, zato policisti celotne skupine navijačev niso odstranili. Policijski vodja, ki je vodil delo policistov na stadionu, je na sami prireditvi vodjo varnostne službe seznanil, da ima vodja prireditve možnost sprejema odločitve, da se tribuna z navijači izprazni in mu tudi pojasnil, da so policisti pripravljeni, da bodo morebitno odločitev o izpraznitvi tribune izpeljali, saj so policisti že zavzeli položaje za izvedbo te naloge. Ker vodja prireditve odločitve o praznjenju tribune ni sprejel tudi policija ni imela zakonske podlage, da bi to naredila sama, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za tako odločitev.

Policisti so tri osebe, ki so kršile javni red na stadionu, prevzeli od predstavnikov varnostne službe in jih pridržali (enega do iztreznitve na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških, dva so policisti pridržali na podlagi prve alineje prvega odstavka 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije). Vsem trem so policisti izrekli globe za storjene prekrške. Poleg tega so policisti podali obdolžilni predlog še zoper dve osebi zaradi prinašanja pirotehničnih izdelkov na športno prireditev po Zakonu javnih zbiranjih in izrekli globo ter izdali plačilni nalog eni osebi po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ker je posedovala prepovedane pirotehnične izdelke. Policisti so evidentirali še kaznivo dejanje Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, pri čemer še zbirajo podatke o osumljencih tega kaznivega dejanja.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, na navedeni športni prireditvi ni bil nihče telesno poškodovan.

Na podlagi posnetkov video nadzornih kamer policisti še izvajajo ukrepe za identifikacijo oseb, ki so na športni prireditvi uporabljale pirotehnične izdelke. Osebam, ki jih bodo policisti še identificirali, da so uporabljali pirotehnične izdelke, bodo policisti izrekli globe skladno z določili Zakona o javnih zbiranjih.

Trem osebam, ki so javni red in mir kršile na navedeni športni prireditvi, so policisti izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športni prireditvi po določilih 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Izrečene odredbe so bile po izreku ukrepa poslane v presojo preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse tri osebe potrdil izrečene ukrepe.