Sorodne objave

 

Na podlagi prijave Davčne uprave Republike Slovenije so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada maja 2013 pričeli s preiskovanjem suma storitve več kaznivih dejanj Oškodovanja upnikov po 227. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1). Oškodovani so upniki matične družbe in njenih hčerinskih družb, vse s sedežem na Vrhniki. Storitve kaznivega dejanja je osumljenih sedem oseb v vlogah direktorja, prokurista, likvidacijskega upravitelja in lastnika. Skupna škoda, storjena s kaznivimi dejanji, znaša približno 5,9 milijona evrov, za kolikor so oškodovani upniki.

V postopku zbiranja obvestil smo ugotovili, da je matična družba januarja 2008 ustanovila štiri hčerinske družbe. S tem je nastala skupina družb, med katerimi je njihov posredni lastnik kmalu po njihovi ustanovitvi s prenosi osnovnih sredstev in zalog ter finančnimi malverzacijami pričel z načrtnim izčrpavanjem družb z izogibanjem plačilu zakonsko določenih dajatev in poplačil upnikov, kar je kasneje izpeljal skupaj s šestimi soosumljenimi.

majhenic

 Zvočni posnetek izjave Darka Majheniča, direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (mp3)  

Novinarska vprašanja in odgovori nanje (mp3)  


Po opravljenem inšpekcijskem davčnem pregledu in ugotovljenem davčnem dolgu junija 2012 – družbe so imele v tem obdobju tudi blokirane transakcijske račune – torej v času, ko so bile prezadolžene, so osumljeni iz posameznih hčerinskih družb prenesli vsa osnovna sredstva in zaloge, eno od hčerinskih družb pa so prodali družbi, katero je preko druge družbe obvladoval glavni osumljenec. Nato so iz teh treh hčerinskih družb - od katerih sta bili dve v postopku likvidacije in na kateri so bila prenesena sredstva in zaloge ter prezaposleni delavci - fiktivno odprodali vsa sredstva in zaloge najprej na navidez nepovezano družbo, nato pa v roku enega meseca ponovno izvršili odprodajo vseh sredstev in zalog na družbo, ki lastniško ni bila povezana z matično oz. hčerinskimi družbami, preko slamnatega direktorja pa jo je obvladoval glavni osumljenec. 

Na takšen način so osumljeni dosegli, da osnovna sredstva in zaloge niso bila več dosegljiva upnikom družb, v bistvu pa so vsa še vedno bila v lasti glavnega osumljenca oz. družb, ki jih je lastniško obvladoval. Ob njihovi prodaji ni bilo denarnega toka in je šlo zgolj za navidezno oz. fiktivno prodajo. Po odprodaji sredstev in zalog iz posameznih hčerinskih družb je direktor vrhniške družbe vse tri hčerinske družbe prodal srbskemu državljanu po ceni 1 evri za vsako družbo. Vse tri družbe so sedaj v stečaju.

Na takšen način so osumljeni iz družb nezakonito prenesli vsa osnovna sredstva in zaloge, iz katerih bi se lahko poplačali upniki, med katerimi so bili največji Davčna uprava Republike Slovenije, banka in zaposleni v hčerinskih družbah, katerim se niso plačevali prispevki in izplačevale plače.

Glavni osumljeni je nesporno obvladoval celotno poslovanje družb iz obravnavane skupine, saj je bilo ugotovljeno, da je vse poslovne določitve sprejemal prav on. Glavni osumljeni se formalno ne pojavlja pri poslovnih dogodkih, ugotovljeno pa je, da je ravno on naročal izvršitev teh poslovnih dogodkov ter hkrati imel največji ekonomski interes, saj je bil posredni lastnik tako družb, ki so premoženje odsvajale, kot družb, ki so premoženje prejemale. Pri vseh prodajah osnovnih sredstev in zalog je šlo za navidezne posle. Računi so bili izdani, dolg po pogodbah pa nikoli ni bil plačan oz. je fiktivno pobotan z neobstoječimi medsebojnimi terjatvami.

Glavni osumljeni je bil idejni vodja, ki si je domislil in načrtno izčrpal družbe iz skupine in posledično izvršil oškodovanje upnikov s tem, da je selil premoženje na navidez nepovezano družbo ter upnikom preprečil poplačilo njihovih terjatev.

Glavni osumljeni je bil v obravnavanem obdobju posredni lastnik delniške družbe iz Vrhnike in jo je tako tudi obvladoval, saj je bil 100 % lastnik ciprske družbe, ki je bila lastnica 'off-shore' družbe, ta pa je bila 90 % lastnik matične slovenske družbe, ki je imela v lasti štiri hčerinske družbe.

nk