Ministrstvo za notranje zadeve želi oddati poslovni prostor v Centru za tujce v Postojni, in sicer najemniku, ki bi tam nastanjenim tujcem prodajal artikle za osebno rabo. Zainteresirani lahko svojo ponudbo oddate vse do torka, 25. oktobra 2016, do 12. ure. Odpiranje ponudb pa bo 26. oktobra 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja


PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB


1. Ime in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

2. Predmet ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Poslovni prostor z oznako »P34« s souporabo toaletnih prostorov z oznako »P17«, ki se nahaja v stavbi z ID znakom 2477-365, ki v naravi predstavlja del Centra za tujce na naslovu Veliki otok 44z, Postojna (v nadaljevanju: CT Postojna), v izmeri 12,71 m2 (3,10 m x 4,10 m), in ki stoji na zemljišču s parc. št. 1449/2, k. o. 2477 - Zagon. Prostor je opremljen z dvema mizama, vsaka velikosti 200 cm x 60 cm, in dvema klopema, vsaka velikosti 200 cm x 40 cm. V prostoru so brezžična povezava in tri električne vtičnice. Za stavbo, ID znak 2477-365, je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D. 

Lastnik stavbe je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Poslovni prostor se oddaja v uporabo za izvajanje dejavnosti prodaje artiklov za osebno rabo tujcem, ki so nastanjeni v CT Postojna, za obdobje 1 (enega) leta, z možnostjo podaljšanja.

3. Vrsta pravnega posla:

Oddaja poslovnega prostora v uporabo po metodi ponovnega javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila:

Uporabnik bo uporabnino poravnaval vsake tri mesece, in sicer v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga lastnik izstavi do 5. v mesecu za preteklo trimesečje.

V primeru, da uporabnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, ima lastnik pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena oz. mesečna uporabnina za uporabo poslovnega prostora znaša 10,66 evra. K temu znesku se še prišteje 22 % DDV, tako da skupni znesek mesečne uporabnine znaša 13,01 evra. V uporabnino so všteti obratovalni stroški.

Ponudnik mora višino ponujene mesečne uporabnine navesti brez in z vključenim DDV.

6. Dokumentacija:

Podrobnejši pogoji in zahteve oddaje poslovnega prostora v uporabo ter oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, so navedeni v dokumentaciji,  ki je priloga tega ponovnega javnega zbiranja ponudb.

7. Dodatne informacije:

Ogled poslovnega prostora in vse informacije v zvezi s poslovnim prostorom dobite pri Nataši Bombač, CT Postojna, tel. št. (05) 701 34 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovnega javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel.  št. (01) 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

8. Oblika ponudbe:

Ponujena cena (mesečna uporabnina) mora biti fiksna, izražena v evrih.

Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:

Predmet: "ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V UPORABO, CT POSTOJNA, PJZP"

Številka zadeve:  430-515/2016

Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"

Na zadnji strani kuverte morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.

9. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina mesečne uporabnine, po kateri je ponudnik pripravljen najeti poslovni prostor. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki za uporabo poslovnega prostora ponudi najvišjo mesečno uporabnino.

10. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25. oktobra 2016, do 12. ure, na naslov: RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva ponovnega javnega odpiranja ponudb.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Ponovno javno odpiranje ponudb bo 26. oktobra 2016 ob 9. uri na naslovu:

RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

13. Ustavitev postopka:

Lastnik lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek ponovnega javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.


* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.


Priloga: Dokumentacija