Na Ministrstvu za notranje zadeve je danes, 9. junija 2010, potekala konstitutivna seja novoustanovljenega Strokovnega sveta za policijsko pravo in pooblastila.

IMG 8986

Člane sveta sta pred začetkom seje pozdravila ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in generalni direktor policije Janko Goršek.


Ustanovitev strokovnega sveta kot stalnega, avtonomnega, posvetovalnega telesa Policije in Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki bo združevalo notranje in zunanje strokovnjake, predstavlja nadaljnji korak k povezovanju zunanje in notranje strokovne javnosti pri zagotavljanju zakonite, strokovne in sorazmerne uporabe policijskih pooblastil ter h krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno integriteto in operativno avtonomijo dela policije.

IMG 8977

Po besedah ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal, s katerimi je nagovorila udeležence ustanovne seje, je namen ustanovitve strokovnega sveta "nadgraditi obstoječe načine pridobivanja stališč o pomembnih vprašanjih s področja policijskih pooblastil, posledično pa - in to je najpomembnejše - povečati skrb za zakonito in strokovno delo policistov ter še okrepiti spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v vseh fazah policijskega dela."

Generalni direktor policije Janko Goršek, ki je prav tako pozdravil člane sveta, pa je poudaril: "Zavedamo se, da na vseh ravneh policijskega dela, od operativne na terenu do vodstva na Generalni policijski upravi, dnevno prihaja do vprašanj o razlagah pooblastil in nalog, ki neposredno vplivajo tako na ravnanja policistov kot na posledice za udeležence v postopku. V zadnjih letih je postalo področje urejanja policijskega prava zelo obsežno in zahtevno, zato morajo biti usmeritve in razlage jasne, konsistentne in v največji meri usklajene znotraj zunanje in notranje stroke. Vesel sem, da se bo s strokovnim svetom vzpostavil tudi komunikacijski kanal, po katerem bo lahko vsak policist na najvišji ravni sprožil pobudo glede določenega strokovnega vprašanja."

Naloge sveta, kot so zapisane v njegovem ustanovitvenem aktu (12. maja letos ga je podpisala ministrica za notranje zadeve), obsegajo pripravo načelnih strokovnih mnenj, razlag in priporočil, ki se nanašajo na pripravo in uporabo predpisov s področja policijskega prava in policijskih pooblastil. Svet bo tudi sistematično proučeval vprašanja, ki se pojavljajo v praksi in se nanašajo na področje uporabe in razlage policijskih pooblastil in policijskih nalog.

Med drugim bodo pobudo za obravnavanje posameznega strokovnega vprašanja na svet lahko naslovili tudi vodje posameznih notranjih organizacijskih enot v policiji, pooblaščenci, ki vodijo pritožbene postopke zoper delo policije v MNZ, kot tudi vsak policist. Poudariti je treba, da svet ni pristojen za podajanje stališč in mnenj s področja organizacijskih, kadrovskih in finančnih zadev. Ukvarjal se bo izključno s perečimi strokovnimi vprašanji, ki se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil policije in ki zahtevajo poenotenje razlage uporabe predpisov v praksi in identificiranje potrebnih sprememb z namenom zagotavljanja čim večje učinkovitosti policijskega dela ob polnem spoštovanju človekovih pravic in vrednot pravne države.

Svet sestavlja devet članov, ki sta jih za obdobje od treh do štirih let imenovala generalni direktor policije in generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge: generalni direktor DPDVN dr. Miroslav Žaberl, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, vodja Pravne službe na Ministrstvu za notranje zadeve Darinka Sfiligoj, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Aleksander Jevšek, direktor Uprave uniformirane policije na GPU Danijel Žibret, direktor Policijske uprave Slovenj Gradec dr. Jurij Ferme in sekretar v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge mag. Ivan Celestina. Poleg njih sta bila kot zunanja priznana strokovnjaka s področja policije in človekovih pravic imenovana tudi mag. Goran Klemenčič ter Ivan Šelih, namestnik Varuha človekovih pravic. Glede obravnave posameznih vprašanj bo svet k sodelovanju pritegnil dodatne notranje in zunanje strokovnjake s področja njegove pristojnosti.

Članstvo v svetu je častno, člani pa v njem zastopajo svoja lastna strokovna stališča in ne nujno uradnih stališč organov, iz katerih prihajajo. Svet prav tako ni formalno telo, ki bi bilo podrejeno oz. odgovorno katerikoli notranji organizacijski enoti ministrstva ali policije.

Na današnji prvi, konstitutivni seji so člani strokovnega sveta za predsednico sveta izvolili mag. Tatjano Bobnar in njenega namestnika mag. Ivana Celestino; oba bosta svojo funkcijo opravljala eno leto, za tajnika sveta pa Albina Slabeta. Imenovana je bila tudi ožja strokovna skupina, ki bo pripravila poslovnik o delovanju sveta. Svet bo o svojem delu notranjo javnost redno obveščal.