Ministrstvo za notranje zadeve oddaja poslovni prostor v Centru za tujce v Postojni za prodajo artiklov za osebno rabo tujcem, ki so nastanjeni v centru. Rok za oddajo ponudb je 14. februar 2017, javno odpiranje ponudb pa bo naslednji dan, 15. februarja, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:

Poslovni prostor z oznako "P34" s souporabo toaletnih prostorov z oznako "P17", ki se nahaja v stavbi ID znak 2477-365, ki v naravi predstavlja del Centra za tujce na naslovu Veliki otok 44z, Postojna (v nadaljevanju: CT Postojna), v izmeri 12,71 m2 (3,10 m x 4,10 m) in stoji na zemljišču parc.št. 1449/2, k. o. 2477 - Zagon. Prostor je opremljen z dvema mizama, vsaka velikosti 200 cm x 60 cm, in dvema klopema, vsaka velikosti 200 cm x 40 cm. V prostoru je brezžična povezava in tri električne vtičnice. Za stavbo ID znak 2477-365 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

Lastnik stavbe je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Poslovni prostor se oddaja v uporabo za izvajanje dejavnosti prodaje artiklov za osebno rabo tujcem, ki so nastanjeni v CT Postojna, za obdobje 1 (enega) leta, z možnostjo podaljšanja. 

3. Vrsta pravnega posla:

Oddaja poslovnega prostora v uporabo po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila:

Uporabnik bo uporabnino poravnaval vsake tri mesece, in sicer v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga lastnik izstavi do 5. v mesecu za preteklo trimesečje.

Če uporabnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, ima lastnik pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

5. Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena - mesečna uporabnina za uporabo poslovnega prostora znaša 5,00 evra. K temu znesku se še prišteje 22 % DDV, tako da skupni znesek mesečne uporabnine znaša 6,10 evra. V uporabnino so všteti obratovalni stroški.

Ponudnik mora višino ponujene mesečne uporabnine navesti brez in z vključenim DDV.

6. Dokumentacija:

Podrobnejši pogoji in zahteve oddaje poslovnega prostora v uporabo ter oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, so navedeni v dokumentaciji, ki je priloga tega javnega zbiranja ponudb 

7. Dodatne informacije:

Ogled poslovnega prostora in vse informacije v zvezi s poslovnim prostorom dobite pri Nataši Bombač, CT Postojna, na telefonski številki (05) 701 34 52 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, na telefonski številki (01) 428 47 23 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, na telefonski številki (01) 428 44 52 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

8. Oblika ponudbe:

Ponujena cena - mesečna uporabnina mora biti fiksna, izražena v evrih.

Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:

Predmet: "ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA V UPORABO, CT POSTOJNA, JZP"
Številka zadeve: 430-515/2016
Oznaka: "NE ODPIRAJ - PONUDBA!"

Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

9. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina mesečne uporabnine, po kateri je ponudnik pripravljen najeti poslovni prostor. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki za uporabo poslovnega prostora ponudi najvišjo mesečno uporabnino.

10. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 14. februarja 2017 do 12. ure na naslov: RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:*

Javno odpiranje ponudb bo 15. februarja 2017 ob 9. uri na naslovu: RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

13. Ustavitev postopka:

Lastnik lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.