Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje osnovno usposabljanje za nadzornike na smučiščih.

Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 44/16) in 6. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču (Ur. l. RS, št. 64/17) Policijska akademija razpisuje izvedbo programa osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču.


Čas in kraj izvajanja:

10. december 2018, v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno.

Vključitev v usposabljanje:

Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, ki deluje znotraj Smučarske zveze Slovenije.

Drugi pogoji za vključitev:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je star najmanj 18 let,
  • ima državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,
  • je zdravstveno in psihično sposoben za opravljanje dela nadzornika, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa ter ne sme biti starejše od enega leta,
  • ima končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
  • aktivno obvlada slovenski jezik, kar dokazuje s spričevalom o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji ali s potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji,
  • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
  • ni bil več kot dvakrat s pravnomočno odločbo spoznan za odgovorno za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali za prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ali za prekrške po tem zakonu in ji je bila izrečena globa.

Način prijave:

Prijavo mora vložiti kandidat najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Delo nadzornika na smučišču – osnovno usposabljanje".

Prijava mora zajemati:

  • izpolnjeno prijavnico in
  • potrdilo Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije o uspešno opravljenem preizkusu teoretičnega in praktičnega znanja smučanja.

Prijavnica 

Cena programa osnovnega usposabljanja s preizkusom znanja znaša 369,99 evra (oproščeno DDV). Cena vozovnice ni všteta. Cena ponovnega preizkusa znanja znaša 38,70 evra (oproščeno DDV).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom usposabljanja. Morebitne odjave sprejemamo do 2 dni pred razpisanim datumom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Udeleženci pred začetkom usposabljanja prejmejo pisno gradivo, ki ga bodo pripravili izvajalci posameznih tematskih sklopov. Program strokovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču traja 40 ur.

Usposabljanje se zaključi s preverjanjem znanja. Preverjanje znanja obsega ustni in pisni del.

Program osnovnega strokovnega usposabljanja je objavljen v Odredbi o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornike na smučišču.

Dodatne informacije lahko dobite pri Maruški Višnikar Bučar, na telefonski številki (01) 514 72 29.