V zgodovini slovenske policije bo 14. oktober 2007 odslej zapisan kot dan ukinitve Postaje železniške policije Ljubljana.

 071214-PZP065-m

Kot Postaja železniške milice Ljubljana (PŽM) je bila ustanovljena 1. novembra 1962. V njej je bilo takrat zaposlenih 35 miličnikov, vodil pa jo je Alojz Žužek. Na začetku svojega delovanja je bila pod okriljem Tajništva za notranje zadeve Ljubljana, kasneje pa je bila v sestavi Republiškega sekretariata za notranje zadeve - Uprave javne varnosti v Ljubljani.

071214-PZP024

Leta 1984 je prešla v sestav Zaščitne enote milice Uprave milice. Istega leta je bila ukinjena Postaja železniške milice Maribor. PŽM Ljubljana, kjer je bilo takrat zaposlenih 95 miličnikov, je prevzela tudi njene naloge, kar pomeni, da je spremljala vlake na območju celotne Republike Slovenije, pa vse do Zagreba. Miličniki PŽM Ljubljana so naloge opravljali izključno na vlakih, medtem ko so opazovalno službo na posameznih železniških postajah začele opravljati krajevno pristojne postaje milice.

071214-PZP049

Območje delovanja PŽM Ljubljana (po osamosvojitvi Postaja železniške policije (PŽP) Ljubljana) je bilo že v samem začetku omejeno neposredno na samo železniško postajo Ljubljana ter njeno bližnjo okolico, vključno z avtobusno postajo. Seveda pa je bila njena najpomembnejša naloga zagotavljanje varnosti potnikom na vlakih.

071214-PZP089

Policisti so svoje delo opravljali na vlakih na relacijah Ljubljana - Zidani Most - Dobova (tudi do Zagreba), Ljubljana - Jesenice, Ljubljana - Sežana in Ljubljana - Ilirska Bistrica (izjemoma do Reke), pa tudi na vlakih v smeri proti Kamniku in Grosupljemu. S svojo prisotnostjo so tako nemalokrat preprečili različne kršitve in kazniva dejanja. Leta 2000 je enota z 18 zaposleni postala sestavni del Policijske uprave Ljubljana.

071214-PZP1065

Različni dogodki so zaznamovali življenje in delo policistov, kljub temu pa so bile zahtevane naloge vedno opravljene tako, kot se je od njih pričakovalo.

071214-PZP1608

Objekt na naslovu Trg osvobodilne fronte 9, Ljubljana, se je dokončno izpraznil teden po ukinitvi enote, tabla policija je izginila in ostali so samo še spomini.

071214-PZP1650

 

Naloge PŽP Ljubljana je prevzela Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana.

 

Besedilo: Zdenko Meglič