1.jul.2010

Sektor za notranje preiskave in integriteto

Sektor za notranje preiskave in integriteto opravlja naloge na področjih:

Več

1.jul.2010

Sektor za policijska pooblastila

Sektor za policijska pooblastila opravlja naloge na področjih:

Več

20.nov.2008

Sektor za odnose z javnostmi

Sektor za odnose z javnostmi opravlja naloge na področjih:

Več

20.nov.2008

Sektor za mednarodne policijske operacije

Sektor za mednarodne policijske operacije opravlja naloge na področjih: delovanja policije v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah; delovanja domačih in tujih policijskih atašejev, uradnikov za zvezo in drugih detaširanih oseb; razvijanja mednarodnega policijskega sodelovanja; usposabljanja, napotitev, usmerjanja in podpore policistom v mednarodnih civilnih misijah; reintegracijskih treningov policistov po vrnitvi z dela v misijah. Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih: priprave in izvajanja strategije ter programov mednarodnega policijskega sodelovanja; sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov z delovnega področja policije; organizacije obiskov tujih delegacij in predstavnikov policije v tujini; načrtovanja, izvajanja in poročanja o mednarodnem policijskem sodelovanju; izbora kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah; standardizacije, sistemizacije, tipizacije in nabave materialno-tehničnih sredstev in opreme policije za delo v mednarodnih civilnih misijah. Povezane vsebine Mednarodne civilne misije

Več

20.nov.2008

Sektor za razvoj in sistemske naloge

Sektor za razvoj in sistemske naloge opravlja naloge na področjih: izvajanja pomembnejših sistemskih projektov s področja policijskega dela, organiziranosti policije in učinkovitega vodenja policijskih enot; delovanja delovnih skupin in projektne pisarne; strokovnopravnih nalog; razvijanja organizacije in metod policijskega dela; uporabe modelov poslovne odličnosti, meril za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter uvajanja »dobrih praks« v policiji; zmanjševanja administrativnega dela ter zbiranja, obdelave in hrambe podatkov; podeljevanj priznanj Policije. Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih: organizacije, kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest v policiji; upravljanja s človeškimi viri; zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu; kadrovanja v policiji; načrtovanja in porabe finančnih sredstev. Oddelek za načrtovanje in analitiko opravlja naloge na področjih: analiziranja varnostnih dogodkov in izdelave varnostnih ocen; preučevanja družbenih pojavov, ki vplivajo na varnost in policijsko delo; srednjeročnega in letnega načrtovanja dela policije; periodičnega poročanja o delu policije; priprave metodologij, izdelave analiz, načrtovanja in poročanja.    

Več

17.nov.2008

Služba generalnega direktorja policije

Služba generalnega direktorja policije opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in koordinativne naloge, povezane s položajem generalnega direktorja policije, na področju organizacije, kadrov, analitike in načrtovanja, policijskih pooblastil, poklicne etike in integritete, nadzora, notranje varnosti, mednarodnih policijskih operacij, protokolarnih zadev, obveščanja javnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Vodi in koordinira sodelovanje policije z ministrstvom za notranje zadeve, drugimi državnimi organi in zunanjo javnostjo. Službo generalnega direktorja policije vodi Uroš LEPOŠA.

Več