Za področje prometne varnosti je na voljo ena datoteka na leto za pretekla leta. Združuje prometne nesreče in osebe, ki nastopajo v prometnih nesrečah kot povzročitelji ali oškodovanci udeleženci.
Podatki se v CSV datoteko izvozijo enkrat letno in sicer drugi vikend v februarju za preteklo leto. V datoteki so zajete vse prometne nesreče, pri ogledu katerih je sodelovala policija, zgodile pa so se v obravnavanem obdobju.
Podatki so dešifrirani, zato vsebina šifrantov ni potrebna.

Pod Mesečna poročila se podatki v CSV datoteko izvozijo enkrat mesečno in sicer 10. v mesecu za pretekle polne mesece tekočega leta.


Opombe:

 • V stolpcih "Vrednost stokovnega pregleda, če je bil opravljen" in "Vrednost alkotesta, če je bil opravljen" je lahko vpisana vrednost 0.00 četudi pregled ni bil opravljen.
 • PN - okrajšava za "prometna nesreča"
 • Kjer geo koordinate niso znane ali dostopne je v podatkih vpisana "0"


Struktura baze za prometne nesreče (PN):

 • številka za štetje in ločevanje posamezne prometne nesreče
 • klasifikacija nesreče glede na posledice (Izračuna se avtomatično glede na najhujšo posledico pri udeležencih v prometni nesreči)
 • upravna enota, na območju katere se je zgodila prometna nesreča
 • datum nesreče (format: dd.mm.llll) 
 • ura nesreče (format: hh.mm) 
 • indikator ali se je nesreča zgodila v naselju (D) ali izven (N)
 • lokacija nesreče
 • vrsta ceste ali naselja na kateri je prišlo do nesreče
 • oznaka ceste ali šifra naselja kjer je prišlo do nesreče
 • tekst ceste ali naselja, kjer je prišlo do nesreče
 • oznaka odseka ceste ali šifra ulice, kjer je prišlo do nesreče
 • tekst odseka ali ulice, kjer je prišlo do nesreče
 • točna stacionaža ali hišna številka, kjer je prišlo do nesreče
 • opis prizorišča nesreče
 • glavni vzrok nesreče
 • tip nesreče
 • vremenske okoliščine v času nesreče
 • stanje prometa v času nesreče
 • stanje vozišča v času nesreče
 • stanje površine vozišča v času nesreče
 • Geo Koordinata X je z letom 2013 v D96/TM koordinatnem sistemu, pred tem v Gauß-Krüger-jev koordinatnem sistemu
 • Geo Koordinata Y je z letom 2013 v D96/TM koordinatnem sistemu, pred tem v Gauß-Krüger-jev koordinatnem sistemu
 • številka za štetje in ločevanje oseb, udeleženih v prometnih nesrečah
 • kot kaj nastopa oseba v prometni nesreči
 • starost osebe (LL)
 • spol
 • upravna enota stalnega prebivališča
 • državljanstvo osebe
 • poškodba osebe
 • vrsta udeleženca v prometu
 • ali je oseba uporabljala varnostni pas ali čelado (polje se interpretira v odvisnosti od vrste udeleženca) (Da/Ne)
 • vozniški staž osebe za kategorijo, ki jo potrebuje glede na vrsto udeleženca v prometu (LL)
 • vozniški staž osebe za kategorijo, ki jo potrebuje glede na vrsto udeleženca v prometu (MM)
 • vrednost alkotesta za osebo, če je bil opravljen (n.nn v enoti mg alkohola/liter izdihanega zraka (mg/l))
 • vrednost strokovnega pregleda za osebo, če je bil odrejen in so rezultati že znani (n.nn v enoti g alkohola/kg krvi (g/kg))