Sorodne objave

 

Za pomlad in jesen je značilnih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila. Policisti vse voznike traktorjev opozarjamo, naj vozijo previdno in odgovorno.

slika traktorja na polju

Upoštevajte vse cestnoprometne predpise in predvsem naslednja pravila:
 • Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
 • Traktor mora biti registriran (opravljen tehnični pregled, veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti), tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z utripajočo rumeno lučjo, če ima pripet ali vleče priključek, ki je širši od traktorja.
 • Na traktorju in delovnem stroju se poleg voznika sme voziti druga oseba le, če je na njem vgrajen sedež za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ali delovnem stroju ne sme prevažati.
 • Na traktorskih priključkih ni dovoljeno prevažati oseb!
 • Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete tako, kot je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
 • Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci, starejši od treh let in manjši od 140 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Na tovornem oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se v prostoru za tovor sme voziti največ pet oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora.
 • Na tovornem oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se v prostoru za tovor sme voziti največ pet oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora. 
 • Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi stanju in razmeram na cesti, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali priključka in tovora na ali v njem.
 • Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno. 

slika označitve počasnih vozil

 • Označevanje počasnih vozil:
  • Vozila (razen enoslednih vozil - mopedi), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, in njihova priklopna vozila, morajo imeti na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69 - znak v obliki trikotnika, kot ga prikazuje zgornja slika.
  • Pri skupini vozil (traktor s priklopnim vozilom - prikolico ali vlečenim traktorskim priključkom - trosilnik, samonakladalka) velja, da mora biti označeno samo zadnje vozilo v skupini, torej priklopno vozilo. 
 • Obvezna oprema traktorja, ki je udeležen v cestnem prometu:
  • komplet prve pomoči za avtomobiliste,
  • varnostni trikotnik (za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču), ki mora biti homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27,
  • podložne zagozde (najmanj en kos), pri čemer je potrebna dodatna zagozda za priklopno vozilo.
slika širšega traktorja z obveznimi označbami za širino slika primerov označb za širše traktorje
 • Označitev širših traktorjev:
  • Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorski priključki in delovni stroji s širino več kot 2,55 metra, morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table po standardu SIST EN 12899-1, RA 2, CR 2. Table morajo biti velikosti najmanj 400 mm x 400 mm, na njih pa se morajo izmenjavati 100 mm široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Če konstrukcija vozila to omogoča, so lahko namesto tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table.
  • Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so v primeru, če konstrukcija vozila ne omogoča namestitev označevalnih tabel predpisane velikosti, lahko nameščene označevalne table ali označevalne nalepke enakih lastnosti, a z najmanjšo površino 600 cm2 in najmanjšo stranico 120 mm.
  • Če razdalja med zunanjim robom v prvem odstavku navedenih vozil oziroma traktorskih priključkov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila znaša več kot 400 mm, morajo biti ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti čim bližje zunanjemu robu nameščene dodatne pozicijske svetilke in odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj. 
 • Voznik mora pred vključitvijo v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, z vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
 • Onesnaženo cesto je treba nemudoma očistiti. Če tega ne stori ali ne more storiti onesnaževalec sam, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec ceste.
 • Tovor ne sme pomeniti nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesnaževati okolja, zmanjševati stabilnosti vozila, povzročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati preglednosti vozniku, zakrivati naprav vozila in se razsipati ali padati z vozila.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte vsa tehnična navodila za traktor in uporabo priključkov.
 • Traktor, ki se zunaj cestnega prometa uporablja za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele. Če so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in potniki pripeti, kot je predpisano.
 • Na traktorju smejo biti vgrajeni samo homologirani deli, če se zanje zahteva homologacija.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.

Varna uporaba javne ceste

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Prepovedano je:

 • na cestnem zemljišču javne ceste:
  • puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
  • nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
  • postavljati ograje, stebričke, oporne in podporne zidove, zasaditi živo mejo, drevje, druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati material ali predmete;
  • po brežinah javne ceste spuščati kamenje, drug material ali predmete;
  • nasipati zemljišča, če bi to lahko oviralo nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
  • postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
  • namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
  • odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
  • ovirati odtekanje vode;
 • na cestišču javne ceste:
  • razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
  • puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
  • odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;
  • onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
  • vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
  • razlivati tekočine.

slika traktorja pri delu na polju

Povezane vsebine

Prometna varnost