Sorodne objave

 

Za pomlad in jesen je značilnih veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju. Pri delih se pogosto uporabljajo traktorji, ki so konstruirani za vožnjo, vleko ali potiskanje traktorskih priključkov, za pogon teh priključkov ali za vleko priklopnega vozila. Vse voznike traktorjev policisti opozarjamo, naj vozijo previdno in odgovorno!

traktor1

Upoštevajte vse cestnoprometne predpise in predvsem naslednja pravila:
 
 • Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
 • Traktor mora biti registriran (opravljen tehnični pregled, veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti), tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno utripajočo lučjo, če ima pripet ali vleče priključek, ki je širši od traktorja.
 • Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem stroju ne sme prevažati.
 • Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati!
 • Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
 • Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci, ki so starejši od treh let in manjši od 150 cm, pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.
 • Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet oseb, ki so potrebne za nalaganje oz. razlaganje tovora. 
 • Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi stanju in razmeram na cesti, po kateri vozi traktor, ter lastnostim in stanju priklopnega vozila ali priključka in tovora na njem ali v njem.
 • Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno. 

oznacitev pocasnih vozil

 • Označevanje počasnih vozil:
  • Vozila (razen enoslednih vozil - mopedi), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila, morajo imeti na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69 - znak v obliki trikotnika, kot ga prikazuje zgornja slika.
  • Pri skupini vozil (traktor s priklopnim vozilom - prikolico ali vlečenim traktorskim priključkom - trosilnik, samonakladalka) velja, da mora biti označeno samo zadnje vozilo v skupini, torej priklopno vozilo. 
 • Obvezna oprema traktorja, ki je udeležen v cestnem prometu:
  • komplet prve pomoči za avtomobiliste,
  • varnostni trikotnik (za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču), ki mora biti homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27,
  • podložne zagozde (najmanj 1 kos), pri čemer je potrebna dodatna zagozda za priklopno vozilo.
oznacitev sirsih traktorjev1 oznacitev sirsih traktorjev2
 • Označitev širših traktorjev (obvezno od 1. 1. 2016):
  • Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorski priključki in delovni stroji s širino več kot 2,55 metra, morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table po standardu SIST EN 12899-1, RA 2, CR 2. Table morajo biti velikosti najmanj 400 mm x 400 mm, na njih pa se morajo izmenjavati 100 mm široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Če konstrukcija vozila to omogoča, so lahko namesto tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table.
  • Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so v primeru, če konstrukcija vozila ne omogoča namestitev označevalnih tabel predpisane velikosti, lahko nameščene označevalne table ali označevalne nalepke enakih lastnosti, z najmanjšo površino 600 cm2 in najmanjšo stranico 120 mm.
  • Če znaša razdalja med zunanjim robom v prvem odstavku navedenih vozil oziroma traktorskih priključkov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila več kot 400 mm, morajo biti ponoči oziroma v pogojih zmanjšane vidljivosti čim bližje zunanjemu robu nameščene dodatne pozicijske svetilke ter odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj. 
 • Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
 • Onesnaženo cesto je treba nemudoma očistiti. Če tega ne stori ali ne more storiti onesnaževalec sam, cesto na njegove stroške očisti redni vzdrževalec ceste.
 • Tovor ne sme predstavljati nevarnosti ali ovire za druge udeležence v prometu, povzročati škode na cesti in objektih, onesnaževati okolja, zmanjševati stabilnosti vozila, povzročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati preglednosti vozniku, zakrivati naprav vozila in se razsipati ali padati z vozila.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem upoštevajte vsa tehnična navodila za traktor in uporabo priključkov.
 • Traktor, ki se zunaj cestnega prometa uporablja za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele. Če so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in potniki pripeti, kot je predpisano.
 • Na traktorju smejo biti vgrajeni samo homologirani deli, če se zanje zahteva homologacija.
 • Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.

Varna uporaba javne ceste:

 • Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
 • Prepovedano je:
  • na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
  • po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
  • na cestnem svetu javne ceste:
   • puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
   • nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
   • postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
   • nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
   • postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
   • namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
   • odvajati odplake in druge tekočine;
   • ovirati odtekanje vode;
  • orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
  • na cestišču javne ceste:
   • razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
   • puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
   • onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
   • vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

  traktor03