Sorodne objave

 

V Policiji smo zainteresirani za nakup dveh novih konj, ki ju potrebujemo za operativno delo, zato objavljamo poziv morebitnim ponudnikom jahalnih konj, ki ustrezajo pogojem. Svoje ponudbe lahko oddate v osmih rokih, vse do 18. oktobra 2021, ko se bo zbiranje ponudb končalo.

MG 7857 fotoKatjaKos NFL

Predmet naročila

Kupujemo dva konja za operativno delo v policiji, in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljnjem besedilu: nakup konja), v skladu s pozivom k oddaji ponudbe. Naročnik (Ministrstvo za notranje zadeve) v skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji, št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup konj za operativno delo. Naročnik ni zavezan kupiti celotne količine konj. Naročnik lahko kupi tudi več konj, če  bodo na podlagi prejetih ponudb sredstva to dopuščala. Ponudnik lahko ponudi enega ali več konj.

Zahtevane karakteristike konj

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost: od 4 do 9 let,
 • spol: moški – kastrat,
 • tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
 • velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
 •  stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.

Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Naročnik bo izvedel preizkus konja v skladu s Pravilnikom.

Preizkus konja, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo

Preizkus konja bo opravljen na Postaji konjeniške policije, Stožice 28, 1000 Ljubljana in/ali na Postaji vodnikov službenih psov in konjenikov, Dajnkova 4, 2000 Maribor. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki, ki so oddali ponudbe, obveščeni naknadno, s strani komisije za nakup živali po pregledu prejetih ponudb.

Ponudnik konja mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni identifikacijski dokument, originalni rodovnik, če ga konj ima, dokazilo, da je ponujeni konj negativen na test IAK, in drugo veljavno originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi. Ponujeni konj mora biti v skladu z veljavno doktrino in v skladu z navodili proizvajalca cepiva cepljen proti konjski influenci, tetanusu in herpes virusu (Na podlagi ocene veterinarske stroke cepljenje konj proti herpes virusu ni več pogoj za oddajo ponudbe in nakup konja. (26. 4. 2021)) Od zadnjega cepljenja za posamezno bolezen mora preteči minimalno 21 dni in ne več kot eno leto oz. kot to za posamezno cepivo navaja proizvajalec cepiva.

Veterinarski pregled se izvede po pravilih stroke. Stroške veterinarskega pregleda krije Policija. Če se pri pregledu ugotovi, da konj ni primeren za delo v Policiji, konj ni sprejet v nadaljnje preizkušanje.

S ponudniki, ki so oddali ponudbe in katerih konji so uspešno opravili prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije o izbiri s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu konja/konj na poskušnjo ter prevzelo konja/konje na največ do 28-dnevni preizkus, ki ga bo izvedla enota konjeniške policije. V tem času lahko konja preizkusijo vsi policisti konjeniki. Med preizkušanjem se lahko konji uporabljajo za opravljanje policijskih nalog le v obsegu, potrebnem za preverjanje njihovih delovnih sposobnosti. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Konja se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po prvem preizkusu konja prevzame in zanj skrbi enota konjeniške policije.

Če naročnik do datuma, dogovorjenega s pogodbo za nakup konja na poskušnjo, konja ne vrne, preide lastninska pravica na naročnika.

Lokaciji prevzema ter preizkus konja

 • Postaja konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana,
 • Postaja vodnikov službenih psov in konj Maribor, Dajnkova 4, 2000 Maribor.

Navodila za izdelavo ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj naslednje dokumente:

 • izpolnjen obrazec Lastnosti konja in ponudbena cena (Priloga št. 1)
 • izpolnjen obrazec Ponudbeni pogoji (Priloga št. 2)
 • izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 3)
 • izpolnjeno Izjavo (Priloga št. 4) - Predmetno izjavo izpolni ponudnik - vzreditelj brez registrirane dejavnosti, ki je rezident Slovenije. Če je ponudnik brez registrirane dejavnosti nerezident – tujec, potem namesto te izjave predloži obrazec A1: Potrdilo o predpisih o socialni varnosti ali drugo ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojen organ oziroma nosilec zavarovanja druge države članice EU.
 • fotokopijo identifikacijskega dokumenta konja, kjer so razvidni podatki o konju, vsa cepljenja konja in lastništvo konja
 • pooblastilo za prodajo konja, če ponudnik ni lastnik konja
 • fotokopijo rodovnika, če ga konj ima
 • fotokopijo dokazila, da je konj negativen na test IAK, in fotokopijo druge dokumentacije v skladu z veterinarskimi predpisi
 • ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez DDV, s posebej navedenim DDV
 • ponudniki – vzreditelji brez registrirane dejavnosti podajo bruto ali neto ceno (V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek, dosežen s prodajo konj vzreditelja, ki ne opravlja registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, od katerega je potrebno obračunati vse predpisane dajatve.)

Ponudba, ki po opravljenem pregledu in morebitni dopustni dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ne bo izpolnjevala zahtev in pogojev po predmetnem pozivu k oddaji ponudbe, bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Pogoji za udeležbo

Veljavnost ponudbe je 90 dni od roka za predložitev ponudbe.

Rok plačila je: v primeru ponudnika z registrirano dejavnostjo: 30. dan od dneva uradnega prejema računa, v primeru ponudnika brez registrirane dejavnosti pa od 20 do največ 45 dni po datumu, dogovorjenem s pogodbo o nakupu na poskušnjo.

V skladu z 22. členom Pravilnika v postopku nakupa živali kot ponudniki in lastniki živali ne morejo sodelovati uslužbenci Policije.

Merilo za izbiro ponudnika

Merilo za izbor ponudbe je sprejemljiva cena konja, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe.

Dodatne informacije v zvezi s postopkom nakupa konj

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z nakupom konj nam lahko pišete po elektronski pošti na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu je za informacije kontaktna oseba Boštjan Cugmas iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (Štefanova 2, Ljubljana), telefon 01 428 53 26, ali telefon 01 428 47 51.

Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 18. 10. 2021, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 • do 31. 3. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 19. 4. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 17. 5. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 18. 6. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 20. 7. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 17. 8. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 20. 9. 2021, najkasneje do 24. ure,
 • do 18. 10. 2021, najkasneje do 24. ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadar koli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konjev.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KONJA, ŠT. 430-98/20221/8 (2112-04).

Povezane vsebine

Delo s službenimi konji

Sprememba poziva za nakup konj: cepljenje konj proti herpes virusu ni več obvezno (26. 4. 2021)