Sorodne objave

 

S 1. julijem 2008 bodo stopila v veljavo nekatera določila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah - ZJC-C (Ur. l. RS, št. 45/2008, z dne 9. 5. 2008). Na cestninskih cestah se bo pričela uporabljati nalepka, ki bo dokazovala, da je bila za določeno vozilo plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas (vinjeta).

Naloge nadzora nad plačevanjem cestnine bodo izvajale pooblaščene osebe upravljavca cestninskih cest (cestninski nadzorniki). Za nadzor nad cestninjenjem so pooblaščeni tudi Prometni inšpektorat Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, za nadzor v zvezi z uporabo vinjet pa tudi Policija.

Pooblastila, ki jih imajo pri nadzoru cestninski nadzorniki, so podrobneje opredeljena v 75. c členu ZJC-C . V skladu z ZJC-C bo policija izvajala nadzor le nad uporabo vinjet, vendar je poleg tega v okviru svojih pristojnosti dolžna nuditi pomoč cestninskim nadzornikom pri nadzoru nad cestninjenjem, če cestninski zavezanec ovira ali onemogoča nadzor.


Policisti bodo ob rednem nadzoru:

  • ugotavljali pravilno namestitev in uporabo vinjete;
  • zahtevali od voznika, da predloži vinjeto, dokument za cestninjenje in/ali dokazilo o plačilu cestnine;
  • izločili iz prometa vozilo cestninskega zavezanca, če bo po cestninski cesti vozil vozilo brez veljavne ali pravilno nameščene vinjete.


Z globo 300 evrov bodo policisti na kraju kaznovali cestninskega zavezanca, ki bo:

  • vozil po cestninski cesti brez veljavne vinjete za določen cestninski razred ali
  • bo pooblaščeni uradni osebi preprečil izvedbo pooblastil po ZJC-C (npr. ugotavljanja pravilne namestitve in uporabe vinjete; ne bo na zahtevo predložil vinjete, dokumenta za cestninjenje in/ali dokazila o plačilu cestnine ipd.)

Z uporabo ponarejene ali prenarejene vinjete cestninski zavezanec stori kaznivo dejanje Ponarejanja listin po 256. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Po uveljavitvi sprememb ZJC-C bo Policija izvedla vrsto aktivnosti s katerimi želimo zagotoviti optimalno delovanje vinjetnega sistema. Tako bo Policija:

  • od vsega začetka poostreno in dosledno nadzirala upoštevanje novih določb glede uporabe vinjet;
  • sodelovala v skupnih nadzorih s cestninskimi nadzorniki, ki jih bo ob tem tudi uvajala v delo nadzora. Poostrenih in obsežnejših nadzorov bo več zlasti v prvem obdobju po uveljavitvi;
  • cestninske nadzornike povabila k sodelovanju tudi pri vseh lastnih poostrenih nadzorih, ki jih bo izvajala na cestninskih cestah;
  • posebno pozornost namenila pričakovanemu povečanju prometa na vzporednih cestah (regionalne povezave), po katerih se bodo posamezniki želeli izogniti vožnji po cestninskih cestah ter plačilu vinjet. Navedeno ima predvsem v obmejnih območjih lahko za posledico povečan promet, zastoje ter poslabšanje prometne varnosti. Na teh cestah bomo povečali prisotnost policistov in nadzor.


Podrobnejša pojasnila glede vinjet so vam na voljo na spletnih straneh Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) ali na naslednjima spletnima naslovoma: