Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci v prostorih Specializirane enote za nadzor državne meje (SENDM) so policijski strokovnjaki javnosti predstavili, kako bo policija skrbela za varnost v državi, potem ko bodo z vstopom v "schengen" odpravljene mejne kontrole na severni, vzhodni in zahodni meji države.

Vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek in vodja SENDM Dušan Schoenwetter sta opisala koncept t. i. izravnalnih ukrepov, policijske enote, ki jih bodo izvajale, in opremo policistov za nadzor državne meje.

P1010006

Na fotografiji: vodja Sektorja mejne policije v UUP GPU Danijel Lorbek, vodja SENDM Dušan Schoenwetter in predstavnica policije za odnose z javnostmi Nuška Tavčar.

P1010018

Z vstopom Slovenije v schengensko območje, predvidoma 21. 12. 2007, bo odpravljen nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah. Mejne kontrole na državni meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ne bo več. Kljub temu pa se varnost v notranjosti zato ne bo poslabšala. Načrtovani odpravi mejne kontrole na notranji meji bomo zato prilagodili organizacijo dela policije, da bi ljudem v Sloveniji kot tudi prebivalcem v EU zagotovili enako raven varnosti, varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja.

V ta namen, tako kot druge schengenske države, bomo izvajali oz. že izvajamo vrsto t. i. izravnalnih ukrepov (tj. ukrepov, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah). Ti ukrepi se izvajajo tako na notranjih mejah kot v notranjosti države, skozi čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, imenovanega schengenski informacijski sistem (SIS), in skozi harmonizacijo zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.

Vodja Sektorja mejne policije Danijel Lorbek je povedal, da je velika večina predvidenih izravnalnih ukrepov že oblikovanih in se izvaja v okviru skupnih standardov varovanja zunanje meje, skupne vizumske politike, harmonizacije zakonodaje in prakse, uporabe schengenskega informacijskega sistema. Prav tako so bili oblikovani skupni ukrepi za izboljšanje sodelovanja na področju pravosodja. Bilateralne pogodbe o čezmejnem sodelovanju omogočajo zunajteritorialno delovanje policij (delovanje policije na ozemlju druge države članice) pod določenimi pogoji in v primeru storitve opredeljenih (hujših) kaznivih dejanj. Poleg teh ukrepov je treba v obmejnem območju zagotoviti učinkovito in ciljno usmerjeno policijsko delovanje, da bi lahko zagotavljali enako ali celo boljšo stopnjo javne varnosti.

Že leta 2002 je bila v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije GPU ustanovljena Specializirana enota za nadzor državne meje (SENDM), da bi učinkovitost varovanja zunanje meje EU povečali tudi z ukrepanjem v notranjosti države. Med nalogami SENDM, ki ima tudi posebno vozilo, t. i. schengenbus (z vso opremo, ki je tudi na mejnih prehodih, tako da gre za nekakšen "mobilni mejni prehod"), je, da lahko tudi v notranjosti države odkriva ilegalne migrante in njihove prevoznike (npr. na avtocestnih povezavah), preprečuje čezmejno kriminaliteto, odkriva ponarejene ali prenarejene listine, tihotapstvo prepovedanih drog, orožja, eksploziva, ukradena vozila idr. prepovedane stvari ter ugotavlja nezakonito bivanje na območju Slovenije. Policisti SENDM za nadzor državne meje opravljajo dela in naloge na območju celotnega ozemlja Slovenije, tako na zunanji in notranji schengenski meji kakor tudi v notranjosti države. V petih letih obstoja je SENDM postala ena bolj uspešnih policijskih enot na širšem področju svojega delovanja. Svoje znanje ves čas nadgrajuje, predvsem z izmenjavo izkušenj s podobnimi enotami avstrijske in nemške policije. Svoje izkušnje so policisti SENDM predstavili tudi novoustanovljeni mobilni enoti hrvaške mejne policije.

P1010040P1010042

Policisti SENDM pri svojem delu uporabljajo specialno opremo, kot so endoskopi, IR kamere, naprave za nočno opazovanje, ročne termovizijske kamere, CO2 testerji, laserski merilci razdalje, detektorji za odkrivanje narkotikov in eksploziva, daljnogledi ipd. Pri svojem delu uporabljajo tudi specialno prilagojeno vozilo, t. i. schengenbus.

Poleg SENDM, ki jo zaradi načina dela prištevamo med enote za izvajanje izravnalnih ukrepov, bomo ob vstopu v schengenski prostor na policijskih upravah na območjih z notranjo državno mejo oz. na področjih, kjer varnostna problematika to zahteva, ustanovili oz. ustanavljamo še policijske postaje za izravnalneukrepe.

Gre za policijske enote, ki bodo odgovorne predvsem za izvajanje nalog preprečevanja čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij. V te enote bodo premeščeni tudi policisti iz enot, ki bodo z vstopom v schengenski prostor ukinjene. S temi enotami policija zagotavlja dodatne sile za opravljanje policijskih nalog na območjih v notranjosti države. Za področje Policijske uprave Murska Sobota je bila policijska postaja za izravnalne ukrepe že ustanovljena (junija 2006), oktobra je bila ustanovljena tudi Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, načrtovana pa je še ustanovitev policijskih postaj za izravnalne ukrepe v Mariboru, Kranju, Novi Gorici in Kopru, ki bodo z operativnim delom začele takoj po ukinitvi mejnih kontrol na notranjih mejah. Čeprav Policijska uprava Ljubljana ne leži neposredno ob notranji schengenski meji, predstavlja krožišče vseh mednarodnih poti čez Slovenijo. Zato in pa zaradi sorazmerno kratkih relacij med državnimi mejami sosednjih držav je bilo treba okrepiti ciljno, operativno delovanje tudi na tej policijski upravi. Skupno število policistov, ki bodo opravljali naloge v okviru PPIU, je 252, velika večina jih izhaja iz mejnih prehodov na notranjih mejah, ki bodo 21.12. 2007 prenehali delovati.

Pri izvajanju so PPIU vezane na pooblastila nacionalne zakonodaje, splošno določenih standardov EU na tem področju ni. Najbolj pomembna določila za delovanje PPIU so tako prav gotovo Zakon o policiji, Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o tujcih ter Zakon o prekrških. Žarišče delovanja PPIU bo na mednarodnih prometnih povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni promet, velika pozornost bo namenjena tudi ugotavljanju nedovoljenega bivanja in tranzita tujcev čez ozemlje naše države. Glede na smeri "nedovoljenih" prevozov preko naše države bodo delovali tudi policisti PPIU (npr. velik del nezakonitih migracij še vedno poteka proti ostalim državam schengenskega območja, enako velja za večino pošiljk prepovedanih drog, medtem ko je pri prevozu ukradenih vozil smer obrnjena).

P1010008

Po besedah Danijela Lorbka slovenska policija z ustanavljanjem policijskih enot za izravnalne ukrepe (PPIU) na policijskih upravah vzdolž notranje schengenske meje zaokrožuje niz organizacijsko-kadrovskih sprememb, ki jih je bilo treba izvesti pred popolno uveljavitvijo schengenskega pravnega reda. PPIU so torej nova organizacijska oblika dela slovenske policije, ki v celoti sledi osnovnemu cilju schengenskega pravnega reda, tj. zagotavljanju prostega pretoka oseb na notranjih mejah ob zagotavljanju splošne varnosti prebivalcev in sistemskemu preprečevanju vseh oblik čezmejne kriminalitete. Slovenija je pri oblikovanju PPIU sledila najboljšim praksam starih držav schengenske družine (Avstrija, Nemčija) in pri tem upoštevala tako podatke o čezmejni kriminaliteti na področju posameznih PU kakor tudi geografske ter infrastrukturne danosti posameznega območja. Po pričakovanju slovenske policije bodo te enote v okviru splošnih policijskih pooblastil in s pravilnim načrtovanjem dela, z uporabo specialne opreme in delovanjem na osnovi analiz tveganja postale prva in največja ovira morebitnemu povečanju oz. pojavom drugačnih oblik čezmejne in klasične kriminalitete.

Danijel Lorbek je pojasnil tudi izraz kompenzatorni oziroma izravnalni ukrepi. Ti izhajajo iz Schengenskega sporazuma, saj so tvorci tega osnovnega pravnega akta na področju prostega pretoka oseb že leta 1985 predvideli potrebo po kompenzaciji (nadomestilu) varnostnega deficita, ki bo v skupnem, odprtem prostoru nastal po odpravi mejnih kontrol na notranjih mejah. Poleg bona fide (dobronamernih) potnikov namreč prosto prehajanje meja s pridom lahko izkoristijo tudi osebe, ki nimajo izključno poštenih namenov.

Od 1. 9. 2007 Slovenija že uporablja tudi schengenski informacijski sistem (SIS) kot enega glavnih izravnalnih ukrepov. Policijsko sodelovanje s sosednjimi državami je prav tako izjemno pomembno za ohranjanje visoke stopnje varnosti v državi, zato vodstvo policije in ministrstva poskušata to sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, še izboljšati. Med ministroma za notranje zadeve Slovenije in Avstrije je bil na primer 5. novembra letos podpisan memorandum o krepitvi dvostranskega policijskega sodelovanja pred in po ukinitvi mejne kontrole na skupni državni meji, s čimer se bo že tako dobro medsebojno sodelovanje okrepilo in še poglobilo, predvsem v boju zoper čezmejno kriminaliteto.

Učinkovito izvajanje nalog na državni meji je tudi v varnostnem interesu Slovenije, saj bomo z ukrepi na zunanji meji in tudi s t. i. izravnalnimi ukrepi v notranjosti preprečevali ilegalne migracije in - kar je še posebej pomembno - čezmejno kriminaliteto, ki ni omejena na ožje območje ob državni meji.

P1010037

Na novinarski konferenci je Dušan Schoenwetter novinarjem predstavil nekaj statističnih podatkov. Navedel je, da so bili policisti SENDM v letu 2007 (do 19. 11. 2007) zelo uspešni, saj so:

  • odkrili 116 oseb, za katere je bilo v postopku ugotovljeno, da so ilegalno prestopile državno mejo. Prijetih je bilo tudi 27 oseb, ki so izvajale kaznivo dejanje ilegalnega prehajanja državne meje;
  • odkrili 38 primerov tihotapljenja prepovedanih drog (pri tem so policisti zasegli 13.043 g marihuane ali njenih produktov, 106 g hašiša, 421 g kokaina, 78 g heroina, 51 g prepovedane droge speed, 150 g metadona in 11 tablet amfetaminov);
  • zasegli 20 vozil višjega cenovnega razreda, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili ukradeni na območju držav Evropske unije in na območju Republike Slovenije;
  • v 5 primerih odkrili ponarejene ali prenarejene listine, s katerimi so se storilci izkazali v postopkih;
  • zasegli 38 registrskih tablic, za katere je bilo ugotovljeno, da so bile ukradene; ter
  • odkrili 23 ostalih kaznivih dejanj, predvsem tatvin mobilnih telefonov in drugih predmetov, ki so izvirali iz vlomov v stanovanjske hiše na območju Slovenije ali iz trgovin.

Od 1. 9. 2007, ko je Slovenija začela uporabljati schengenski informacijski sistem, so policisti SENDM zabeležili 15 zadetkov, in sicer 9 zadetkov, ko je šlo za prepoved vstopa na območje schengenskega prostora, en zadetek, ko je šlo za pogrešano osebo, in 5 zadetkov, ko je šlo za stvari, ki se iščejo.

Pod omenjeno enoto spada tudi Trilateralni justify za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje, kjer policisti opravljajo naloge, določene z Uredbo o ratifikaciji dogovora med Vlado Italijanske republike, Zvezno Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih Megvarjih. Center spodbuja in pospešuje sodelovanje predvsem na področju čezmejnega policijskega sodelovanja, nudi podporo pri ohranjanju javnega reda in varnosti ter pri preprečevanju čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij, seveda ob spoštovanju zakonodaje pogodbenic ter v okviru sporazumov o policijskem sodelovanju. Policisti vseh treh držav so med 3. 5. 2005 in 30. 10. 2007 opravili skupaj skoraj 113.000 različnih poizvedb.