Sorodne objave

 

S 1. junijem začne veljati nova organizacijska struktura policije na regijski ravni. Več o t. i. projektu Libra smo predstavili danes, 31. maja 2011, na novinarski konferenci.

Policija bo začela s 1. junijem na regijski ravni delovati v okviru nove organizacijske strukture, ki jo bo sestavljalo osem policijskih uprav. To bodo policijske uprave Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto. Namen reorganizacije policije na regijski ravni je bil združiti po obsegu dela, količini ter vrsti objektivnih varnostnih pojavov najmanj obremenjene policijske uprave z večjimi.

 MG 8341

Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3) 

Odgovori na novinarska vprašanja (mp3) 


Kot je dejal generalni direktor policije Janko Goršek, državljani in prebivalci teh sprememb v praksi ne bodo opazili, saj se zanje praktično nič ne spremeni. "Policisti, ki jih vsakodnevno srečujete, bodo še naprej ostali v vašem okolju in vam bodo na voljo in v pomoč tudi v prihodnje, pa tudi njihov odzivni čas se ne bo spremenil."

Z reorganizacijo nekaterih enot na regionalni ravni bo struktura policije bolje prilagojena varnostnim izzivom, delovne obremenitve zaposlenih v istorodnih enotah pa bodo bolje uravnotežene. To je bil tudi eden izmed poglavitnih ciljev reorganizacije policije na regijski ravni. "Prav je, da vsak zaposleni v policiji, ki opravlja istovrstne naloge, za enako plačilo opravi tudi enako količino kakovostnega dela. Razmerja med operativnim in neoperativnim delom so bila glede na problematiko in število zaposlenih med nekaterimi policijskimi upravami skoraj neprimerljiva. Od jutri dalje imamo v operativnih enotah novih policijskih uprav 68 več operativnih delovnih mest, torej za skoraj dve policijski postaji. Zmanjšali smo 136 delovnih mest v upravno-administrativnih službah, ki so se pretežno ukvarjale z vodenjem, upravljanjem in nadzorom nad delom policistov na terenu."


Cilji, ki smo jih dosegli s projektom dosegli Libra, so:

 • prerazporeditev sil, prilagojenih regionalni varnostni problematiki,
 • uravnoteženje organiziranosti na regijski ravni,
 • povečanje operativnih zmogljivosti policije z zmanjševanjem števila delovnih mest menedžmenta in logistike ter povečanjem števila operativnih delovnih mest,
 • racionalizacija izrabe delovnih virov in
 • omogočanje pogojev za ublažitev učinkov post-schengenskega obdobja.


Z reorganizacijo šestih policijskih uprav v tri je policija zmanjšala število delovnih mest in zaposlenih v upravno-podpornih enotah, okrepila pa je število delovnih mest in zaposlenih v operativnih enotah. Kljub združitvi bodo kriminalisti, prometni policisti in vodniki službenih psov še naprej kot dislocirani del enot delovali v istem okolju kot pred reorganizacijo.

Z vidika zagotavljanja varnostnih storitev na območju nekdanjih policijskih uprav bodo spremembe pozitivne, saj bodo novo oblikovane policijske uprave razpolagale z večjim skupnim številom policistov, ki bodo opravljali neposredne operativne naloge kjerkoli na območju posamezne uprave, povečalo pa se je tudi število policistov zaposlenih na policijskih postajah.

 

REORGANIZACIJA POLICIJE NA REGIJSKI RAVNI V ŠTEVILKAH
Število policijskih uprav v Republiki Sloveniji je z 11 zmanjšano na 8.
Skupno število sistemiziranih delovnih mest v Policiji se bo zmanjšalo za 57. Od tega 54 delovnih mest v administrativnih enotah in 3 delovna mesta v operativnih enotah.
Število delovnih mest v administrativnih enotah novih policijskih uprav se bo skupno zmanjšalo za 136. V operativne enote novih PU je prenešenih 73 delovnih mest, 7 v enote PU Ljubljana in 3 v Generalno policijsko upravo, ukinjenih pa je 54 nezasedenih delovnih mest (1 delovno mesto je prenešeno iz operativne enote na administrativno enoto, kar je skupaj 136 delovnih mest).
Število delovnih mest v operativnih enotah novih policijskih uprav je na lokalni in regionalni ravni povečano za 68 delovnih mest in 74 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev, od tega:
 • na lokalni ravni za 57 delovnih mest in 58 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev, od tega:
  •  za 34 uradniških delovnih mest (delovna mesta policistov) in 30 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev,
  • za 23 strokovno-tehničnih delovnih mest (delovna mesta drugih delavcev policije) in 28 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev.
 •  na regionalni ravni (v enotah kriminalistične policije) za 11 delovnih mest in 15 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev, od tega:
  • za 8 uradniških delovnih mest (delovna mesta kriminalistov) in 13 prerazporejenih že zaposlenih javnih uslužbencev,
  • za 3 strokovno tehnična delovna mesta (delovna mesta drugih delavcev policije) in 2 prerazporejena že zaposlena javna uslužbenca.
Strošek nove zaposlitve in usposabljanja števila operativnih delavcev oziroma policistov, ki jih je policija pridobila z reorganizacijo, bi na ravni osemnajstmesečnega usposabljanja znašal okoli 1.000.000,00 evrov.
Nova Policijska uprava Celje ima skupno 53 manj sistemiziranih in 37 manj zasedenih delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je prenešenih 42 delovnih mest in prerazporejenih 36 javnih uslužbencev (od tega v Policijsko postajo vodnikov službenih psov Celje 25 delovnih mest in 21 javnih uslužbencev).
Nova Policijska uprava Novo Mesto ima skupno 60 manj sistemiziranih in 39 manj zasedenih delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je prenešenih 43 delovnih mest in prerazporejenih 39 javnih uslužbencev (od tega v Policijsko postajo vodnikov službenih psov Novo mesto 21 delovnih mest in 18 javnih uslužbencev).
Nova Policijska uprava Koper ima skupno 72 manj sistemiziranih in 43 manj zasedenih delovnih mest na regionalni ravni. Iz regionalne na lokalno raven je prenešenih 39 delovnih mest in prerazporejenih 37 javnih uslužbencev (od tega v Policijsko postajo vodnikov službenih psov Koper 19 delovnih mest in 18 javnih uslužbencev).
Z oblikovanjem nove Policijske uprave Koper je v Policijsko upravo Ljubljana prerazporejenih 6 javnih uslužbencev (od tega 5 z delovnimi mesti) in sicer 4 javni uslužbenci na regionalno in 2 javna uslužbenca na lokalno raven (policijske postaje). V Policijsko upravo Ljubljana je presistemizirana tudi Policijska postaja Cerknica, kjer je sistemiziranih 76 in zasedenih 64 delovnih mest.
Zmanjšanje zneska za položajni dodatek zaradi reorganizacije bo na letni ravni znašal  10.479,92 evrov.
147 javnih uslužbencev se bo zaradi reorganizacije na delo vozilo v drug kraj. Glede na podatke o dosedanjih izplačilih za prevozne stroške se bo obseg stroškov izplačil na letni ravni predvidoma povečal za 342.000,00 evrov (srednja vrednost med minimalnim in maksimalnim možnim zneskom).
Zaradi selitev enot na druge lokacije bodo nastali investicijski stroški v znesku 60.000,00 evrov in materialni stroški v višini 17.000,00 evrov.
Zaradi najema dodatnih poslovnih prostorov za Policijsko upravo Celje bodo nastali stroški v letni višini 60.000,00 evrov. Ta strošek ni v celoti povezan z reorganizacijo, saj bi bilo treba dodatne prostore najeti v vsakem primeru.
Policija ne bo več potrebovala enega lastnega objekta v vrednosti 155.200,00 evrov. Ta objekt bo prodala.
Policija ne bo več potrebovala treh najetih prostorov in bo odpovedala tri najemne pogodbe v skupni letni vrednosti 80.272,00 evrov.
Zaradi opustitve objektov se bodo stroški obratovanja na letni ravni znižali za 19.230,00 evrov.
Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema zaradi selitev bodo znašali 346.000,00 evrov.
Kumulativno bodo stroški, nastali z reorganizacijo, znašali približno 825.000,00 evrov, prihranki pa približno 1.265.181.92 evrov. Razlika bo znašala približno + 440.181,92 evrov.


Reorganizacija policije na regionalni ravni v številkah  


Uslužbencem policije, ki bodo od 1. junija dalje zaposleni v novih policijski upravah Celje, Koper in Novo Mesto, ter uslužbencem Policijske postaje Cerknica, ki bo organizirana v okviru Policijske uprave Ljubljana, so bili na predpisan način izdani individualni delovno-pravni akti (aneksi k pogodbi o zaposlitvi, sklepi). Nobenemu zaposlenemu zaradi reorganizacije ni bila odpovedana pogodba o zaposlitvi, delavci niso bili prerazporejeni na slabše plačano delovno mesto in nihče ni izgubil pridobljenega uradniškega naziva, zaradi zmanjšanja števila organizacijskih enot in delovnih mest vodij pa so nekdanji vodje izgubili pravico do dodatka za vodenje enot.

"Zavedam se, da se bodo marsikomu, ki so ga doletele organizacijske spremembe, v določeni meri spremenile splošne življenjske okoliščine, saj se bo za nekatere spremenil kraj, kjer bodo opravljali delo, nekateri pa bodo opravljali tudi druge naloge, kot do sedaj. A vendarle nihče ne bo izgubil dela," je še poudaril Goršek.

Probleme dolgoročnega presežka zaposlenih in delovnih mest v nekaterih enotah na regijski ravni bomo reševali z naravno kadrovsko fluktuacijo. Določena delovna mesta v združenih policijskih upravah bodo potem, ko zaradi premestitev ali prekinitev pogodb o delu zaradi upokojitve ali drugih razlogov ne bodo več zasedena, presistemizirana v operativne enote na lokalni ravni ali pa bodo ukinjena. Prehodno obdobje bo trajalo nekaj let, s tem pa se bomo izognili prekinitvam pogodb o delu iz poslovnih razlogov.

"Skupaj z direktorji policijskih uprav smo se pri razporejanju na novo oblikovana delovna mesta v kar največji meri trudili upoštevati osebne okoliščine, zato bodo kratkoročni pozitivni finančni učinki sicer manjši kot bi lahko realno bili. Kljub temu in kljub povečanim potnim stroškom, ki se jim ni mogoče izogniti, ter nekaterim drugim izdatkom, povezanih z izpeljavo tega projekta, pa bomo skupaj prihranili vsaj 440.000 evrov, kar ni zanemarljivo," je še poudaril generalni direktor policije.

Za implementacijo projekta Libra so sprejete in veljavne vse potrebne pravne osnove za preoblikovano regijsko organiziranost policije:  Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji, ki ga je predpisala Vlada Republike Slovenije, Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj, ki ga je predpisala ministrica za notranje zadeve, ter Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji, ki ga je v soglasju z Vlado Republike Slovenije predpisala ministrica za notranje zadeve.

Vzpostavljeni so tudi vsi nujni materialni in tehnični pogoji za začetek nemotenega delovanja združenih policijskih uprav. V teku je še nekaj investicijskih projektov, predvsem na področju optimizacije informacijsko-telekomunikacijske podpore delovnim procesom ter na področju pridobivanja dodatnih poslovnih prostorov. Ti investicijski projekti bi bili izvedeni ne glede na projekt Libra, slednji jih je zgolj pospešil.

''Živimo in delamo v času zapletenih družbenih dogajanj v svetu in doma, ki se jim moramo prilagajati tudi uslužbenci policije. Predvsem moramo tej dinamiki prilagajati lastne delovne procese in organiziranost, saj so varnostne zahteve družbe, ki ji služimo, vse večje, pričakovanja državljanov pa upravičeno visoka. Poslanstvo vseh, ki delamo v policiji je jasno! Družba nam je podelila mandat vzdrževanja javne varnosti, v okviru svojih zmožnosti pa nam zagotavlja vire za delo. Žal se soočamo z okoliščinami, v katerih je teh virov relativno manj, kot bi si jih želeli, zato se moramo takemu stanju kot vsi ostali segmenti javne uprave prilagoditi, če želimo še naprej zagotavljati standard varnosti, na katerega smo lahko ponosni in ki nas v tem segmentu postavlja ob bok tudi razvitejšim evropskim državam.''


Kratek pregled reorganizacije slovenske policije na regionalni ravni od 1980 do danes