Sorodne objave

 

Pozivamo k oddaji ponudb za nakup desetih psov za operativno delo policije. Ponudbe zbiramo do zaključenega izbora oz. najkasneje do 31. decembra 2012.

V skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji z dne 4. 6. 2012, Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup psov za operativno delo.

 

Predmet naročila

Nakup desetih psov za operativno delo (za splošno uporabo), in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup psov) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti vseh ponujenih psov v okviru tega poziva.

Ponudnik lahko ponudi enega ali več psov.

Pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, rottweiler, belgijski ovčar (malinois), nizozemski ovčar, ženskega ali moškega spola.

Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 30 mesecev. Izjemoma je pes lahko mlajši ali starejši, če na preizkusu pokaže nadpovprečne delovne rezultate, kljub temu pa ne sme biti mlajši od 8 mesecev.

Pes mora biti cepljen proti steklini. Od dneva cepljenja proti steklini do dneva prvega praktičnega preizkusa mora preteči več kot en mesec, vendar ne več kot 12 mesecev.

Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, pa od ugriza oziroma poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s predpisi o varstvu živali, ne more biti predmet ponudbe.

Naročnik bo izvedel testiranje v skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji.

 

Preizkus psa

Preizkus psov bo opravljen v Oddelku za šolanje službenih psov policije na Gmajnicah 34 v Ljubljani. O datumu in uri prvega preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno, pisno ali po telefonu, predvidoma v desetih dneh po oddaji ponudbe.    

Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, ter podati ustno izjavo o zdravstvenem stanju psa in izjavo, ali je pes v zadnjih desetih dneh ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka ali žival.

Pri prvem preizkusu vodi psa ponudnik ali od njega pooblaščena oseba. Če je pes pri prvem praktičnem preizkusu uspešen, veterinar opravi veterinarski pregled po pravilih stroke. Stroške veterinarskega pregleda krije Policija.

Če je pes uspešno opravil prvi preizkus in je veterinar ocenil, da je pes primeren, ga šola sprejme v 28-dnevni preizkus. Psa prevzame in zanj skrbi eden izmed inštruktorjev šole.

Ponudniku psa se izda pisno potrdilo, s katerim šola potrjuje prevzem psa v nadaljnji preizkus in oskrbo. Hkrati se ponudniku pojasni postopek preizkusa v šoli, pogoje, ki jih mora pes izpolnjevati v tem času, in pogoje za pristop k drugemu praktičnemu preizkusu. Če se ponudnik s temi pogoji ne strinja, mu je pes takoj vrnjen.

Po opravljenem 28-dnevnem preizkusu, pes opravi zaključni preizkus. Psa se ocenjuje po naslednjih merilih:

 • navezava,
 • plenilski nagon,
 • obrambni nagon,
 • odziv na pok,
 • psihična stabilnost,
 • socializacija,
 • veterinarska ocena psa.

Za vsako merilo se psa ocenjuje s točkami od 0 do 5. Maksimalno število točk, ki jih pes lahko doseže na preizkusu, je 35, če ima pes rodovnik, se prišteje še 5 točk. V kolikor pri posameznem merilu na zaključnem preizkusu od vsaj dveh članov delovne skupine pes dobi dve, eno ali nič točk, ni primeren za delo v policiji.

Cena psa se izračuna na podlagi povprečnega števila doseženih točk vseh članov delovne skupine. Vrednost točke znaša 72 evrov.

Po zaključnem preizkusu bo Oddelek za šolanje službenih psov obvestil ponudnika o uspehu psa na tem preizkusu (ali je pes preizkus uspešno opravil, če je, se sporoči tudi število doseženih točk) in o nadaljnjih postopkih. Če se ponudnik s ceno psa ne strinja, se mu psa vrne. Prevzeti ga mora v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila.

 

Lokacija prevzema ter preizkusa psa

Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. 

 

Navodila za izdelavo ponudbe

Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

 • podjetje oz. ime ponudnika;
 • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe;
 • lastnosti psa;
 • fotokopijo potnega lista za hišne živali, kjer so razvidna vsa cepljenja psa;
 • fotokopijo številke mikročipa;
 • fotokopijo rodovnika (če ga pes ima).

 

Pogoji za udeležbo

Ponudnik mora poleg ponudbe za javno naročilo predložiti še vsaj sledeče dokumente:

Merilo za izbiro ponudnika

Naročnik bo, ob upoštevanju vseh strokovno-tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe, izbral pse, ki bodo na zaključnem preizkusu ocenjeni kot primerni za nakup za policijske potrebe, in sicer po vrstnem redu prejema ponudbe. Razpis se zaključi, ko bodo porabljena finančna sredstva za nakup.

Delovna skupina naročnika oceni psa na podlagi meril za ocenjevanje psov.

 

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba Policijske akademije za prevzem in izvedbo preizkusa psa je vodja Oddelka za šolanje službenih psov Marko Medvešek, telefon: (01) 200 22 51; za klice iz tujine: + 386 1 200 22 51.

 

Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora

Zbiranje ponudb traja od 26. 9. 2012 do porabe finančnih sredstev za nakup psov, primernih za delo v policiji, oziroma najdlje do 31. 12. 2012. Predviden rok izbora je najkasneje 40 dni od dneva prejema ponudbe.

Pogodbo o nakupu bosta naročnik in ponudnik sklenila po izboru psa, primernega za policijske potrebe.

 

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo predložiti pisno ponudbo, in sicer na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republika Slovenija - Policija

Uprava uniformirane policije

Štefanova 2

1501 Ljubljana

s pripisom: "javna objava – nakup psov".