Sorodne objave

 

Vabljeni na ponovno javno dražbo policijskega konja Favory Thaisa, ki bo v sredo, 17. julija 2013, ob 9. uri v stavbi Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja ponovno javno dražbo službenega konja policije.


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.


2. Opis predmeta prodaje:

Službeni konj z imenom Favory Thais, rojen 19. 2. 1997, sivec, kastrat, lipicanske pasme, ID 705 002 971000198.
 
Lastnik konja je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.


3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja konja po metodi javne dražbe.


4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena za konja znaša 772,50 evra. Najnižji znesek višanja je 100,00 evra.


5. Način in rok plačila kupnine:

Pogodba se sklene v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 17. julija 2013 ob 9. uri na naslovu:

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, EMŠO oz. matično številko in telefonsko številko.


7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 16. julija 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene, tj. 77,25 evra.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39907413.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.


8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Konja si lahko ogledate od 8. do 12. julija 2013 in 15. julija 2013 na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana ali po predhodnem dogovoru s Cvetkom Možino, tel. št. 01 563 44 50 ali 041 704 445, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 

9. Ustavitev postopka:

Vlada ali Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški in varščina brez obresti.


10. Drugi pogoji:

  • konj je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne bodo upoštevane;
  • izbrani dražitelj je v roku 15 dni po končani dražbi dolžan z naročnikom skleniti kupoprodajno pogodbo;
  • če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
  • če dražitelj ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino;
  • kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki bodo veljale na dan podpisa pogodbe. Stroške oskrbe konja mora plačati za vsak dan zamude.