Sorodne objave

 

Na skupni medresorski novinarski konferenci so predstavniki Policije, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste in Družbe za avtoceste v RS danes, 9. novembra 2009, predstavili pripravljenost zimske službe tako z vidika upravljavcev cest kot z vidika prometnega nadzora in policije. Poseben poudarek so namenili predstavitvi letošnje novosti, povezane z izločanjem tovornih vozil ob neprimernih vremenskih razmerah.

Na novinarski konferenci so sodelovali mag. Zvonko Zavasnik, predstavnik Direktorata za ceste na Ministrstvu za promet, mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za ceste, in Ljiljana Herga, vodja Sektorja za vzdrževanje in varstvo cest v DRSC, mag. Nataša Kovše iz Službe za tehnično pripravo dela v Družbi za avtoceste RS in Boštjan Smolej iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Več informacij z novinarske konference na spletni strani Ministrstva za promet


Obvezna zimska oprema vozil - od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah

Boštjan Smolej, višji policijski inšpektor v Sektorju prometne policije na Generalni policijski upravi, je poudaril, da Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) v 114. členu določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah! Zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). Povedal je, da se Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu v določbah, ki se nanašajo na zimsko opremo, od leta 2004 ni spreminjal, tako da zahteve ostajajo enake kot zadnjih nekaj let.


Zima v cestnem prometu - določbe o zimski opremi

Varna zimska vožnja - nasveti

zima11


Aktivnosti policistov

Policisti bodo od 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu zimsko opremo, ob rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

pnevmatike 2

Kanali dezena zimskih pnevmatik morajo biti globoki najmanj 3 mm.


Intenzivnost policijskega nadzora bo odvisna od prvih ugotovitev opremljenosti vozil z zimsko opremo, vremenskih razmer in lokalnih posebnosti. Glede na ugotovitve dopuščamo možnost, da bodo policijske enote organizirale tudi poostrene nadzore opremljenosti vozil z zimsko opremo.

zima1a


Statistični podatki

V zadnjih letih se je zmanjšalo skupno število prometnih nesreč, ki jih je v zimski sezoni obravnavala policija. Znatno se je zmanjšalo število prometnih nesreč z materialno škodo, pri nesrečah s telesno poškodovanimi se je po obdobju naraščanja trend obrnil v drugo smer, zmanjšanje je opazno tudi pri prometnih nesrečah s smrtjo udeležencev.

V letih po uvedbi obvezne opreme vozil z zimsko opremo v zimski sezoni in ob zimskih razmerah je bilo več ugotovljenih več kršitev neopremljenosti vozil s predpisano zimsko opremo. V zadnjem letu se je število tovrstnih kršitev ponovno povečalo (število ugotovljenih prekrškov je odvisno tudi od snežnih razmer).


Več informacij v gradivu: Statistični podatki - zimska sezona 


Spremembe glede izločanja tovornih vozil ob neprimernih vremenskih razmerah

V letošnjem letu je bila spremenjena Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS. S spremembo je bilo ukinjeno t. i. samoizločanje na avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze. Na ostalih cestah t. i. samoizločanje za našteta vozila ni bilo ukinjeno. Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah zaradi zimskih razmer za prej navedena vozila časovno in prostorsko omeji promet. O omejitvi prometa mora obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

V skladu z določbami odredbe, da morata upravljalec avtocest in hitrih cest ter policija uskladiti aktivnosti za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa, je bilo organiziranih več usklajevalnih sestankov.

Najpomembnejša naloga policije ob izločanju določenih kategorij vozil v zimskih razmerah bo nadzorovanje spoštovanja postavljene prometne signalizacije (na avtocestah in hitrih cestah) in nadzorovanje spoštovanja določb o samoizločanju (na ostalih cestah).

Po 115. členu ZVCP-1 se kaznuje zaradi kršitve določb odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji voznik z globo 200, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 4.000, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 evrov.

kontrola4

Za kršitve določb o zimski opremi določa Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) naslednje globe:

Voznik, čigar vozilo pozimi nima ustrezne zimske opreme oz. čigar vozilo nima zimske opreme v zimskih razmerah, se kaznuje v skladu s 114. členom ZVCP-1 z globo 120 €, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 400 €. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 1.200 € (odgovorna oseba z najmanj 120 €), če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo najmanj 4.000 € (odgovorna oseba z najmanj 400 €).

V skladu z 239. členom ZVCP-1 prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

Po določbi četrtega odstavka 114. člena ZVCP-1 policist odredi odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

kontrola2