Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger in predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Igor Potočnik sta danes, 13. junija 2014, s podpisom dogovora o sodelovanju med obema organizacijama uradno potrdila večletno in že zdaj dobro sodelovanje ter natančneje opredelila nadaljnje skupno delo na področju reševalnih in iskalnih akcij, obveščanja javnosti, preizkušanja nove opreme in preventive ter v mejah zmožnosti obeh služb tudi na materialnem področju.

IMG 8461

Obe instituciji sta v sklopu opravljanja svojih nalog zavezani k reševanju življenj in pomoči potrebnim. V ta namen je GRZS priznan tudi status humanitarne in dobrodelne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite in reševanja, ter je krovna gorskoreševalna organizacija v Sloveniji, sestavljena iz društev in postaj gorskoreševalnih služb.

Sodelovanje med Policijo in GRZS traja že dolga leta. V začetku je to bilo predvsem z obveščanjem gorskih reševalcev o aktiviranju reševalne akcije, kasneje s prevozi gorskih reševalcev z avtomobili in od pridobitve prvega policijskega helikopterja tudi z njim. Gorski reševalci predvsem sodelujejo s posadkami Letalske policijske enote in pripadniki Posebne policijske enote, sestava III – Gorske enote, ki je na visoki ravni. Poleg tega sodelujejo še z lokalnimi policijskimi postajami tako preventivno z raznimi dejavnostmi kot seveda ob reševalnih in iskalnih akcijah.

Policija in GRZS sta s tem sporazumom opredelili naslednja področja sodelovanja:

 • strokovna usposabljanja in posveti,
 • brezplačna uporaba helikopterjev za usposabljanje,
 • izmenjava informacij o razmerah v gorah,
 • preizkušanje alpinistične oziroma gorniške, reševalne in druge tehnične opreme in izmenjava informacij o njej,
 • sodelovanje v iskalnih in reševalnih akcijah,
 • sodelovanje na področju radijskih komunikacij,
 • sodelovanje na področju prevoznih sredstev,
 • prenos odpisanih materialno-tehničnih sredstev in opreme Policije in GRZS,
 • sodelovanje na področju souporabe prostorov in objektov,
 • skupne preventivne dejavnosti,
 • vzajemne promocijske dejavnosti in
 • druge vsebine, ki spadajo v delovno področje pogodbenic ali o katerih se skupaj dogovorita.

Med drugim se GRZS s sporazumom zavezuje, da bo spodbujala in podpirala sodelovanje med društvi in postajami GRS ter vodstvi policijskih uprav in Posebno policijsko enoto, sestavom III – Gorska enota, kakor tudi, da bo Policiji omogočila brezplačno uporabo Učnega centra GRZS na Virnikovi planini za usposabljanje in izvajanje njenih nalog. Enako bo GRZS Policiji v iskalnih akcijah in ob drugih večjih dogodkih oziroma nesrečah, ko je potrebno večje število strokovno usposobljenih oseb, zagotovila sodelovanje svojih članic in članov in ji omogočila uporabo vse razpoložljive tehnične opreme ter reševalnih psov. Prav tako ji bo zagotovila pomoč in sodelovanje pri vseh preventivnih dejavnostih za varnost v gorah in na smučiščih. 

IMG 8469

Policija pa se zavezuje, da bo za usposabljanje članov GRZS, v skladu s pravili, ki urejajo izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov, zagotovila brezplačno uporabo transportnega helikopterja za reševanje v gorah. Letno število ur uporabe transportnega helikopterja se določi na podlagi skupaj usklajenega načrta usposabljanj GRZS in Policije glede na potrebe in zmožnosti obeh organizacij. Enako bo Policija po lastni presoji in v skladu z možnostmi in s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, na GRZS brezplačno prenesla odpisana, vendar tehnično še ustrezna prevozna sredstva. Po enakih načelih in glede na potrebe GRZS bo brezplačno prenesla v last oziroma uporabo tudi odpisane analogne radijske postaje, drugo telekomunikacijsko opremo in druga odpisana materialno-tehnična sredstva ter opremo Policije. Prav tako bo Policija GRZS v okviru možnosti omogočila uporabo oziroma souporabo svojih nezasedenih prostorov oziroma kapacitet za delovanje zvez in njenih postaj.

Policija se s sporazumom tudi zavezuje, da bo uslužbencem policije, ki so sočasno tudi člani postaj GRS, ob vpoklicu v reševalno akcijo med delovnim časom, na podlagi odločitve vodje enote, v kateri uslužbenec policije opravlja dela in naloge, omogočila odsotnost z dela zaradi sodelovanja pri reševanju, če s tem ne bo ovirano opravljanje nalog policije.

Policija in GRZS bosta posamezne projekte in programe ter druge oblike, način in vsebino sodelovanja natančneje določili vsako leto posebej.