Sorodne objave

 

Objavljamo razpis za nakup konja za opravljanje policijskih nalog. Ponudbe zbiramo do vključno petka, 3. oktobra 2014.

V skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji (št. 220-50/2011/24, 4. 6.2011) in Pravilnikom o spremembah pravilnika o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v policiji (št. 220-50/2011/30, 27. 11. 2011) Policija objavlja poziv za nakup konja.

Predmet naročila

 • Nakup konja za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.
 • Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb, ali zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konja vse do sklenitve pravnega posla.
 • Ponudnik lahko naročniku ponudi na izbiro več konjev.
 • Naročnik bo izvedel testiranje v skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji (kratek opis je pod točko 5).

Navodila za izdelavo ponudbe

Ponudba za nakup konj mora vsebovati sledeče izpolnjene obrazce oziroma dokumente:

 • Lastnosti konja (v prilogi) 
 • Ponudbene pogoje (v prilogi) 
 • Podatki o ponudniku (v prilogi) 
 • Ponudbeno ceno konja
 • Izjavo ponudnika - lastnika, da se strinja, da se konj preizkusi skladno z določili Pravilnika o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji.

Ponudnik izpolni prilogo št. 2 praviloma s podatki lastnika. V kolikor ponudnik ni lastnik konja, naročniku poleg zgornjih dokumentov priloži še pooblastilo lastnika za zastopanje v postopku nakupa.  

Pogoji za udeležbo

Osnovna merila, ki jih mora izpolnjevati konj, so:

 • starost: od 4 do 8 let,
 • spol: moški, kastrat,
 • tip: slovenski toplokrvni konj ali podoben tip,
 • barva: rjavec, vranec, lisjak ali sivec,
 • velikost: višina vihra najmanj 170 cm (merjeno s palico),
 • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.

Dodatni pogoji

 • Konj, ki se po videzu bistveno razlikuje od pasemskega standarda ali ima napake v funkcionalni telesni zgradbi, ni primeren za službeno uporabo.
 • Rodovnik ni pogoj za nakup konja.
 • Izjemoma je lahko v postopek nakupa sprejet tudi starejši ali mlajši konj, če kaže nadpovprečne značajske lastnosti in sposobnosti, o čemer odloči komisija.
 • Veljavnost ponudbe je do 30.11.2014

Postopek

Naročnik se bo s ponudniki, po roku za oddajo ponudb in če bo le ta vsebovala vse podatke iz poziva, dogovoril za datum ogleda konja in prvega preizkusa. Delovna skupina oceni konja na podlagi splošnega videza, vtisa, vedenja v boksu/ hlevu, pri čiščenju, pri sedlanju, pri transportu (natovarjanje, prevoz, raztovarjanje), v stiku z drugimi konji, odziva na dim, na hrup, nenadne zvoke, na strel, pok, dovzetnosti za učenje, popravke, za sprejemanje novih ljudi, ocene pri zajahanju in vaji "stoj", fizične kondicije, stopnje izšolanosti (dresura), splošne izšolanosti (preskakovanje), ocene vedenja pri premagovanju naravnih ovir, pri gibanju na terenu, vedenja v prometu in stanju kopit.

Konj, ki ga Komisija za nakup in prodajo službenih živali s sklepom potrdi, da je primeren za nadaljnji preizkus, mora opraviti veterinarski pregled, ki ga plača ponudnik, opravi pa ga veterinarska fakulteta – klinika za kopitarje. Če konj uspešno opravi veterinarski pregled in je ocenjen kot primeren za delo v policiji, se ga za do 30 dni napoti na preizkus značajskih lastnosti in delovnih sposobnosti v eno od policijskih konjeniških enot. Ponudniku je izdano pisno potrdilo o prevzemu konja. Od preizkusa do sklenitve pogodbe o nakupu mora biti konj zavarovan za pogin, zdravljenje in odgovornost za povračilo škode, povzročene tretji osebi, na stroške ponudnika. Po preizkusu sledi končni preizkus, kjer delovna skupina oceni primernost konja za delo v policiji in za najprimernejše poda predlog za nakup.

Po končnem preizkusu bo naročnik obvestil ponudnika o uspehu ali neuspehu konja na preizkusu. Konj, ki je neuspešen na preizkusu, se takoj vrne ponudniku. Ponudnika, čigar konj je bil uspešen na preizkusu, se povabi na pogajanja za nakup. Konj, ki po pogajanjih ni kupljen, se takoj vrne ponudniku.

Kontaktna oseba v zvezi s pozivom

Dodatne informacije je možno pridobit pri Upravi uniformirane policije na telefonski številki (01) 428 42 77.

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo predložiti pisno ponudbo do vključno petka, 3. 10. 2014 (velja poštni žig).

Ponudba mora biti podana v pisni obliki na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve - Policija
Uprava uniformirane policije
Litostrojska 54
1000 Ljubljana

s pripisom: "javna objava – nakup konjev".