Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja službenega psa Bakha in službenega konja Gimpla. Rok za oddajo ponudbe je 21. julij 2015, do 12. ure. Vabljeni! 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

1.    Službeni pes Bakh, poležen 2. 5. 2014, pasme nemški ovčar, identifikacijska številka 705230000196624,
2.    Službeni konj Gimpl, skoten 1. 2. 1994, kastrat, slovenske toplokrvne pasme, identifikacijska številka 705001494100019.

 Lastnik konja in psa je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: Prodaja psa in konja po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina

Izhodiščna cena znaša:

 • za službenega psa Bakha: 600,00 EUR,
 • za službenega konja Gimpla: 897,00 EUR.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za psa oz. konja. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic:

 • za službenega psa Bakha: 28 17116-2990008-39906415,
 • za službenega konja Gimpla: 28 17116-2990008-39906515.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb: Psa si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z g. Markom Medveškom, tel. št. 01 200 22 50 ali 041 760 403, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Konja si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, Danjkova ulica 4, Maribor, po predhodnem dogovoru z g. Janijem Poličem, tel. št. 02 320 97 00 ali 041 650 208, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel.  št. (01) 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

7. Oblika ponudbe: Ponujeni ceni za psa in konja morata biti izraženi v evrih.

 • za službenega psa Bakha:  

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA BAKH-A"
Številka zadeve:  430-790/2015
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • za službenega konja Gimpla:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA KONJA GIMPL-A"
Številka zadeve:  430-790/2015
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje podatke:

 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je najemnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor: Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa oz. konja. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa oz. konja, vendar najmanj v višini njune izhodiščne cene.

9. Rok za oddajo ponudbe: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 21. 7. 2015 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 22. 9. 2015.

11. Drugi pogoji:

 • Pes in konj sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 EUR z DDV za vsak dan zamude.
 • Kupec mora konja prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe konja v višini 10,80 EUR z DDV za vsak dan zamude.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa in konja bremenijo kupca.
 • Naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te javne objave, bodo izločeni iz postopka.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 7. 2015 ob 9.00 uri, na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka: Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah, tel. št. 01 428 47 23, faks št. 01 428 59 03, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Jasmina Strgaršek, tel. št. 01 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.