Sorodne objave

 

Policija prodaja tri službene psičke: Coro, Cako in Ajdo. Zainteresirani lahko ponudbo pošljete do 30. septembra 2015, do 12. ure, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. Javno odpiranje ponudb bo 1. oktobra 2015.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 • službena psička z imenom Ajda »Od Slo policije 1949«, poležena: 12. 1. 2014, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705235100012074, številka rodovnika: SLRNO – 016375,
 • službena psička z imenom Caka »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071189, številka rodovnika: SLRNO – 016901,
 • službena psička z imenom Cora »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071188, številka rodovnika: SLRNO – 016900.

Lastnik psičk je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla: Prodaja psičk po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina

Izhodiščna cena znaša:

 • za službeno psičko Ajdo 600 EUR,
 • za službeno psičko Cako 600 EUR,
 • za službeno psičko Coro 600 EUR.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za posamezno psičko. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic:

 • za službeno psičko AjdO: 28 17116-2990008-39908815,
 • za službeno psičko cAKO: 28 17116-2990008-39908915,
 • za službeno psičko Coro: 28 17116-2990008-39909015.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb: Psičke si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z Markom Medveškom, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 51, in Andrejem Muhvičem, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 52.

7. Oblika ponudbe: Ponujene cene za psičke morajo biti izražene v evrih.

 • za službeno psičko Ajdo:  

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE AJDE"
Številka zadeve: 478-97/2015
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • za službeno psičko Cako:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE CAKE"
Številka zadeve:  478-97/2015
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • za službeno psičko Coro:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE CORE"
Številka zadeve: 478-97/2015
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psičko ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo),
 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor: Merilo za izbor je višina ponujene cene za posamezno psičko. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posamezne psičke, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posamezno psičko.

9. Rok za oddajo ponudbe: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 30. septembra 2015 do 12.00 ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 1. 12. 2015.

11. Drugi pogoji:

 • Psičke so naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psičk bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in zahtevane dokumente) iz te javne objave, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 1. oktobra 2015 ob 9. uri, na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka: Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah, tel. št. 01 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali Jasmina Strgaršek, tel. št. 01 428 44 52.

CORA 764

Psička Cora

CAKA 746

Psička Caka

AJDA 754

Psička Ajda


* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.