Sorodne objave

 

Policija prodaja službenega psa Arona in službenega konja Gimpla. Javno odpiranje ponudb bo 10. novembra 2015 ob 9. uri na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno zbiranje ponudb.

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 • Javno zbiranje ponudb:

Službeni pes z imenom Aron, poležen: 25. 9. 2006, pasme belgijski ovčar, številka mikročipa: 705235100011984.

 • Ponovno javno zbiranje ponudb:

Službeni konj z imenom Gimpl, skoten 1. 2. 1994, kastrat, slovenske toplokrvne pasme, identifikacijska številka 705001494100019.

Lastnik psa in konja je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja psa in konja po metodi javnega zbiranja ponudb in ponovnega javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena znaša:

 • za službenega psa Arona: 21,00 evra
 • za službenega konja Gimpla: 675,00 evra

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini za psa oz. konja. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic in v znesku:

 • za službenega psa Arona: 21,00 evra, sklic, 28 17116-2990008-39912815
 • za službenega konja Gimpla: 67,50 evra, sklic 28 17116-2990008-39906515

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Psa si lahko ogledate v Enoti vodnikov službenih psov PU Kranj, Hrušica 218, Hrušica, in sicer po predhodnem dogovoru z Anžetom Korenom (telefonska številka 040 640 651).

Konja si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, Danjkova ulica 4, Maribor, in sicer po predhodnem dogovoru z Janijem Poličem (telefonska številka (02) 320 97 00 ali 041 650 208 ali e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

7. Oblika ponudbe:

Ponujeni ceni za psa in konja morata biti izraženi v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:
    
Za službenega psa Arona:

Predmet: PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA ARON

Številka zadeve: 478-140/2015, URAD ZA LOGISTIKO

Oznaka: NE ODPIRAJ - PONUDBA!

Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek / naziv in naslov ponudnika.

Za službenega konja Gimpla:

Predmet: PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA KONJA GIMPL

Številka zadeve: 478-140/2015, URAD ZA LOGISTIKO

Oznaka: NE ODPIRAJ - PONUDBA!

Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek / naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom oz. konjem ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo),
 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa oz. konja. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa oz. konja, vendar najmanj v višini izhodiščne cene.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 9. 11. 2015 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 1. 2016.

11. Drugi pogoji:

 • Pes in konj sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Pes je izločen iz uporabe zaradi zdravstvenih razlogov, zato ni več primeren za delo v policiji.
 • Pes ni primeren za bivanje v družini z majhnimi otroki.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev  kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Kupec mora konja prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe konja v višini 10,80 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa in konja bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in zahtevane dokumente) iz te javne objave, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 2015 ob 9. uri, na naslovu: *

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah: telefonska številka (01) 428 47 23 ali e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali
 • Jasmina Strgaršek: telefonska številka (01) 428 44 52.