Sorodne objave

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za odkup dveh službenih psičk policije, Core in Cake. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 4. decembra 2015 do 12. ure na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

 

1. Naziv in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 • službena psička z imenom Caka »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071189, številka rodovnika: SLRNO – 016901,
 • službena psička z imenom Cora »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071188, številka rodovnika: SLRNO – 016900.

Lastnik psičk je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja psičk po metodi ponovnega javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščni ceni znašata:

 • za službeno psičko Caka 450,00 evra,
 • za službeno psičko Cora 450,00 evra.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za posamezno psičko. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št.
01100-6370171132 ter sklic:

 •  za službeno psičko »Caka«: 28 17116-2990008-39908915,
 • za službeno psičko »Cora«:  28 17116-2990008-39909015.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovnega javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Psički si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 51, ali
 • Andrejem Muhvičem, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 52.

7. Oblika ponudbe:

 • za službeno psičko Caka:
  • predmet: PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE CAKA, PJZP
  • številka zadeve: 478-97/2015
  • oznaka: NE ODPIRAJ – PONUDBA!
  • Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.
 • za službeno psičko Cora:
  • Predmet: PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE CORA, PJZP
  • Številka zadeve: 478-97/2015
  • Oznaka: NE ODPIRAJ – PONUDBA!
  • Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponujeni ceni za psički morata biti izraženi v evrih.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psičko ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo),
 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posamezno psičko. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posamezne psičke, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posamezno psičko.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 4. decembra 2015 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 4. februarja 2016.

11. Drugi pogoji:

 • Psički sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem ponovnem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od ponovnega javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek ponovne javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psičk bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in zahtevane dokumente) iz te javne objave, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Ponovno javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7. decembra 2015, ob 9. uri, na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovnem javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovnega javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Mojca Pleško Grah, tel. št. 01 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Jasmina Strgaršek, tel. št. 01 428 44 52.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.