Sorodne objave

 

Obveščamo o ponovni prodaji službenega psa Arona in psičke Cake po metodi neposredne pogodbe. Prodaja bo potekala v torek, 15. marca 2016, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) izvedli ponovno prodajo dveh službenih psov po metodi neposredne pogodbe, in sicer sta na prodaj:

  • službeni pes Aron, poležen: 25. 9. 2006, pasme belgijski ovčar, številka mikročipa: 705235100011984,
  • službena psička Caka »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071189, številka rodovnika: SLRNO – 016901.

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja MNZ (v nadaljevanju: komisija) v torek, 15. 3. 2016* ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Prodajni ceni znašata:

  • za službenega psa Arona: 21,00 evrov,
  • za službeno psičko Cako: 450,00 evrov.

Pes Aron je izločen iz uporabe zaradi zdravstvenih razlogov, zato ni več primeren za delo v policiji. Pes ni primeren za bivanje v družini z majhnimi otroki.

Vsi stroški v zvezi s prodajo psov bremenijo kupca. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV. Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.

Psa sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane. Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za posameznega psa zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 14. marca 2016 do 12. ure plačati varščino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 in sklica v znesku:

  • za službenega psa Arona: 21,00 evrov, sklic št. 28 17116-2990008-39912815,
  • za službeno psičko Cako: 45,00 evrov, sklic št. 28 17116-2990008-39908915.

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri prodaji. Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Zainteresiranim kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred začetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se zainteresirani kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred začetkom prodaje komisiji izročiti podpisano izjavo, da bodo s psom ravnali v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) ter potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko (EMŠO) in telefonsko številko.

Psa Arona si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z Anžetom Korenom iz Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Kranj, telefonska številka 040 640 651.

Psičko Cako si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov, na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

  • Markom Medveškom, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
  • Andrejem Muhvičem, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem vrne varščino brez obresti.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..