Sorodne objave

 

Nemška ovčarka Cora še vedno ni našla novega doma, zato bo Ministrstvo za notranje zadeve v sredo, 20. aprila 2016, ob 11. uri na Štefanovi 2 v Ljubljani izvedlo ponovno prodajo. Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 19. aprila 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 90 evrov.

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) izvedli ponovno prodajo službene psičke po metodi neposredne pogodbe.

Prodaja se službena psička Cora »Od Slo policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071188, številka rodovnika: SLRNO – 016900.

CORA 764

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja MNZ (v nadaljevanju: komisija) v sredo, 20. 4. 2016* ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Prodajna cena za psičko znaša 450 evrov.

Vsi stroški v zvezi s prodajo psičke bremenijo kupca. Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV. Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psičke v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.

Psička je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.

Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za psičko zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 19. aprila 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 90 evrov, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 in sklic št. 28 17116-2990008-39909015.

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Uspeli kupec je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri prodaji. Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Zainteresiranim kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se zainteresirani kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti podpisano izjavo, da bodo s psičko ravnali v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) ter  potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko/EMŠO in telefonsko številko.

Psičko Coro si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

  • Markom Medveškom, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 51, ali
  • Andrejem Muhvičem, tel. št. 01 200 22 50 ali 01 200 22 52.

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem vrne varščino brez obresti.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.