Sorodne objave

 

V skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji, št. 024-162/2015/6 (21-04) s 7. aprilom 2016 (v nadaljevanju Pravilnik), Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup konj za operativno delo.

1. Predmet naročila: štirje (4) konji za operativno delo v policiji, in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup konja) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti vseh ponujenih konj.

Ponudnik lahko ponudi enega ali več konj.

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost: od 4 do 9 let,
 • spol: moški - kastrat,
 • tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
 • velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
 • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.

Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Naročnik bo izvedel preizkus konja v skladu s Pravilnikom.

2. Preizkus konja, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo:

Preizkus konja bo opravljen na Postaji konjeniške policije, Stožice 28, 1000 Ljubljana in/ali na Postaji vodnikov službenih psov in konj, Dajnkova 4, 2000 Maribor. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno. 

Ponudnik konja mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni identifikacijski dokument, originalni rodovnik, če ga konj ima, dokazilo, da je ponujeni konj negativen na test IAK in drugo veljavno originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi.

Veterinarski pregled se izvede po pravilih stroke. Stroški veterinarskega pregleda krije Policija. Če se pri pregledu ugotovi, da konj ni primeren za delo v Policiji, konj ni sprejet v nadaljnje preizkušanje.

S ponudniki, katerega konj je uspešno opravil prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu konja/konj na poskušnjo ter prevzelo konja/konje na največ do 28-dnevni preizkus, ki ga bo izvedla enota konjeniške policije. V tem času lahko konja preizkusijo vsi policisti konjeniki. Med preizkušanjem se lahko konji uporabljajo za opravljanje policijskih nalog le v obsegu, potrebnem za preverjanje njihovih delovnih sposobnosti. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Konja se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po prvem preizkusu konja prevzame in zanj skrbi enota konjeniške policije.

Če kupec do datuma, dogovorjenega s pogodbo za nakup konja na poskušnjo, ne vrne, preide lastninska pravica na kupca.

3. Lokacija prevzema ter preizkus konja:

Postaja konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana,
Postaja vodnikov službenih psov in konj Maribor, Dajnkova 4, 2000 Maribor.

4. Navodila za izdelavo ponudbe:

 • Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:
 • firmo oz. ime ponudnika,
 • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe,
 • lastnosti konja,
 • fotokopijo identifikacijskega dokumenta,
 • fotokopijo rodovnika, če ga konj ima,
 • fotokopijo dokazila, da je konj negativen na test IAK in
 • fotokopijo druge dokumentacije v skladu z veterinarskimi predpisi,
 • prodajno ceno:
 • ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez z DDV s posebej navedenim DDV,
 • ponudniki brez registrirane dejavnosti podajo bruto ali neto ceno.       

V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek dosežen s prodajo konj vzreditelja, ki ne opravlja  registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v  skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz  drugega pogodbenega razmerja, od katerega je potrebno obračunati vse predpisane dajatve.

5. Pogoji za udeležbo:

Ponudnik mora poleg same ponudbe za javno naročilo predložiti še sledeče dokumente:

 1. izpolnjen obrazec Lastnosti konja (Priloga št. 1
 2. izpolnjen obrazec Ponudbeni pogoji (Priloga št. 2
 3. izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 3)  
 4. izpolnjeno izjavo (Priloga št. 4 - Predmetno izjavo izpolni ponudnik brez registrirane dejavnosti, ki je rezident Republike Slovenije. V primeru, da je ponudnik brez registrirane dejavnosti nerezident – tujec, potem namesto te izjave, predloži obrazec A1: Potrdilo o predpisih o socialni varnosti ali drugo ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojen organ oziroma nosilec zavarovanja druge države članice EU.

6. Merilo za izbiro ponudnika:

Merilo za izbor ponudbe je cena konja, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za potrebe policije. 

7. Dodatne informacije v zvezi postopka nakupa konj:

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi nakupa konj lahko pošljete vprašanja po elektronski pošti na UUP GPU Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu je za informacije kontaktna oseba Boštjan Cugmas, iz Uprave uniformirane policije  na Generalni policijski upravi  (Štefanova 2, Ljubljana), telefon 01/ 428 5326 ali 01/428 4751.

8. Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora:

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 6. 9. 2016, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 1. do 6. 6. 2016, najkasneje do 15. ure,
 2. do 4. 7. 2016, najkasneje do 15. ure,
 3. do 1. 8. 2016, najkasneje do 15. ure,
 4. do 5. 9. 2016, najkasneje do 15. ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konj vse do sklenitve pravnega posla.  

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:
RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije,  Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KONJA, ŠT. 430-166/2016/1 (2112-04).


Priloge (obrazci in izjava) v angleškem jeziku:

 Poziv in obrazci za nakup konj v nemškem jeziku: