Sorodne objave

 

Policijski kužki Cezar, Dea, Ceta, Erza, Bimbo in Harald iščejo nov dom. Zainteresirani kupci morajo ponudbe poslati do torka, 23. avgusta 2016, do 12. ure, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan ob 9. uri. 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. službena psička mladička Erza, »Od Slo Policije 1949«, poležena: 5. 4. 2016, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071160
 2. službena psička Ceta, »Od Slo Policije 1949«, poležena: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071186
 3. službena psička Dea, »Od Slo Policije 1949«, poležena: 10. 5. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071150
 4. službeni pes Cezar, »Od Slo Policije 1949«, poležen: 2. 3. 2015, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071181
 5. službeni pes Bimbo, »Od Slo Policije 1949«, poležen: 1. 12 2014, pasme nemški kratkodlaki ptičar, številka mikročipa: 705100000071170
 6. službeni pes Harald, poležen: 1. 2. 2007, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705235100017832

Lastnik psov je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.


Klikni za povečavo

IMG 7859-cezarCezar IMG 7833-deaDea IMG 7783-cetaCeta

IMG 7927-erzaErza IMG 7812-bimboBimbo IMG 7700-haraldHarald

 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja psov po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščne cene in varščine:

Izhodiščne cene za pse znašajo:

 1. za službenega psa Cezarja 1.300 evrov
 2. za službeno psičko Deo 1.000 evrov
 3. za službeno psičko Ceto 1.000 evrov
 4. za službeno psičko mladičko Erzo 800 evrov
 5. za službenega psa Bimba 300 evrov
 6. za službenega psa Haralda 100 evrov

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za posameznega psa. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter navedejo sklic:

 1. za službenega psa Cezarja: 28 17116-2990008-39910316
 2. za službeno psičko Deo: 28 17116-2990008-39910416
 3. za službeno psičko Ceto: 28 17116-2990008-39910516
 4. za službeno psičko mladičko Erzo: 28 17116-2990008-39910616
 5. za službenega psa Bimba: 28 17116-2990008-39910816
 6. za službenega psa Haralda: 28 17116-2990008-39910716

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Pse pod zap. št. 1. do 5. (Cezarja, Deo, Ceto, Erzo in Bimba) si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov (na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana), od dneva objave tega javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro, po predhodni najavi pri kontaktnih osebah:

 • Marku Medvešku, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51, ali
 • Andreju Muhviču, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

Psa pod zap. št. 6. (Harald) si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov Ljubljana (na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana), od dneva objave tega javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro, po predhodni najavi pri kontaktni osebi:

 • Tadeju Nagodetu, tel. št. (01) 200 82 21 ali gsm (041) 350 770.

7. Oblika ponudbe:

Ponujene cene za pse morajo biti izražene v evrih.

 1. za službenega psa Cezarja:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA CEZARJA"
  Številka zadeve: 478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 2. za službeno psičko Deo:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE DEE"
  Številka zadeve: 478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 3. za službeno psičko Ceto:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE CETE"
  Številka zadeve:  478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 4. za službeno psičko mladičko Erzo:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE MLADIČKE ERZE"
  Številka zadeve: 478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 5. za službenega psa Bimba:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA BIMBA"
  Številka zadeve: 478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 6. za službenega psa Haralda:

  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA HARALDA"
  Številka zadeve: 478-98/2016
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
  Na zadnji strani kuverte morajo biti navedeni ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup posameznega službenega psa policije (»Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije« iz 11. alineje 11. točke tega razpisa, ki je priloga tega razpisa),
 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo),
 • potrdilo o plačani varščini,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je najemnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posameznega psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posameznega psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posameznega psa.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do torka, 23. avgusta 2016, do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 24. oktobra 2016.

11. Drugi pogoji:

 • Psi so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.  
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psov bremenijo kupce.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa policije  za pse Cezarja, Deo, Ceto, Erzo, Bimba prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana, za psa Haralda pa na Policijsko postajo vodnikov službenih psov Ljubljana na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s posameznim psom bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup posameznega psa je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 24. avgusta 2016, ob 9. uri, na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

Mojca Pleško Grah, tel. št. 01 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali Jasmina Strgaršek, tel. št. 01 428 44 52.