Sorodne objave

 

Policija zbira ponudbe za prodajo službene psičke Ete. Rok za oddajo ponudbe je 8. maj 2017 do 12. ure, javno odpiranje ponudb pa bo 9. maja 2017 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

2017-04-13a

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Službena psička Eta, poležena: 5. aprila 2016, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071164, inventarna številka: 51223762.

Lastnik psičke je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja psičke po metodi javnega zbiranja ponudb.

 4. Način in rok plačila kupnine:
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščni ceni in varščini:

Izhodiščna cena za psičko znaša 800 evrov.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini za psičko. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39904917.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:
Psičko si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51, ali
 • Andrejem Muhvičem, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena za psičko mora biti izražena v evrih.

Oblika ponudbe:
 
Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE ETA, JZP"
Številka zadeve:  478-57/2017 (1525-06)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek/naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

8. Merilo za izbor:
Merilo za izbor je višina ponujene cene za psičko. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psičke, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za psičko.

9. Rok za oddajo ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 8. maja 2017 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 9. julija 2017.

11. Drugi pogoji:

 • Psička je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psičke v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.  
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psičke bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan "Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije" prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psičko bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psičke je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 9. maja 2017 ob 9. uri, na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:
Mojca Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali Jasmina Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52.