Sorodne objave

 

Policijski pes Eros išče novega lastnika. Svoje ponudbe lahko oddate najkasneje do 5. septembra 2017 do 12. ure.

eros slika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja


PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB


1.Naziv in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

<p2. Opis predmeta prodaje:

Službeni pes Eros, »Od Slo Policije 1949«, poležen: 5. 4. 2016, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071169.

Lastnik psa je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja psa po metodi ponovnega javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena za psa znaša 1.300 evrov.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za psa. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št.
01100-6370171132 ter sklic št. 28 17140-2990008-39908017.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Psa si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
 • Andrejem Muhvičem, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena za psa mora biti izražena v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA »EROS«, PJZP"
Številka zadeve:  478-94/2017 (1525-06)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena za psa,
 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup psa policije (»Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije« iz 11. alineje 11. točke tega razpisa, ki je priloga tega razpisa),
 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki je priloga tega razpisa,
 • potrdilo o plačani varščini za psa,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:
Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za psa.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 5. septembra 2017 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 6. novembra 2017. 

11. Drugi pogoji:

 • Pes je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končanem ponovnem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za psa.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od ponovnega javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.  
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan »Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije» prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psom bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psa je pogoj za sodelovanje v postopku ponovnega javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ponovno javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2017 ob 9.00 uri, na naslovu: * Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovnem javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovnega javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • Jasmina Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52.